Politisk uttalelse: Oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no

Bibliotekarforbundet oppfordrer regjeringen til å fullfinansiere Helsebiblioteket.no over statsbudsjettet.

Denne uttalelsen ble vedtatt på Bibliotekarforbundets landsmøte 20. november 2020. 

De senere år har Helsebiblioteket.no kuttet i tilbudet, hovedsakelig grunnet underfinansiering av moderinstitusjonen Folkehelseinstituttet (FHI).

Som ved andre offentlige virksomheter rammer avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen FHI med et prosentvis budsjettkutt hvert år. Men også endringer i valutakurser grunnet svak krone, har medført oppsigelse av avtaler. Bibliotekarforbundet frykter kuttene gir økte ulikheter i Helse-Norge. Helsebiblioteket.no ble i 2006 etablert nettopp for å minske forskjeller.

Helsebiblioteket.no er en offentlig nettbasert kunnskapstjeneste som gir tilgang til internasjonale oppslagsverk, databaser, forskningsartikler og andre kunnskapsressurser innenfor medisin og helsefag. Informasjonen er oppdatert og kvalitetssikret og fritt tilgjengelig for alt helsepersonell i hele landet. Et bærende prinsipp er å formidle oppsummert kunnskap og fremme metodikken kunnskapsbasert praksis. Norske folkebibliotek kan registrere seg og få tilganger på lik linje med helseinstitusjoner. Mye av innholdet er også tilgjengelig for hele Norges befolkning. Dette gjør Helsebiblioteket.no til et unikt tilbud som ingen andre aktører tilbyr.

Bibliotekarforbundet mener at lisenser som gir lik tilgang til elektroniske ressurser og kunnskapskilder, er et nasjonalt fellesgode. Å forhandle lisenser på nasjonalt nivå medfører vesentlig mindre byråkrati enn å fremforhandle slike lisenser lokalt, og Helsebiblioteket.no er derfor ressursbesparende både for helseforetakene og for andre virksomheter. Dersom man mister slike fellesavtaler og Helsebibliotekets målrettede formidling til helsepersonell, kan det bidra til ytterligere forskjeller i Helse-Norge.

For å sikre et likeverdig helsetilbud til befolkningen over hele landet, mener Bibliotekarforbundet at helsepersonell må ha lik tilgang til den nyeste forskningen. Regjeringens HelseOmsorg21-strategi legger opp til et kunnskapsløft og større krav til helsepersonell. Her forventes det at ikke bare universitetssykehus med store ressurser, men også sykehjem, hjemmetjenester og andre kommunale helsetjenester skal jobbe kunnskapsbasert. Kunnskapsressursene helsesektoren trenger bør derfor bli formidlet på et offentlig nettsted spesielt tilpasset målgruppen, slik som Helsebiblioteket.no. Med en slik løsning blir Helse-Norge mindre avhengig av varierende kommunale budsjetter.

Helsebiblioteket.no har de siste årene blitt utsatt for kutt i tidsskriftpakker, lisenser og bemanning, og nødvendig videreutvikling av nettstedet er blitt utsatt. Kuttene rammer først og fremst personell i primærhelsetjenesten og sykehus som ikke er tilknyttet et universitet. De større institusjonene vil kunne ha økonomisk mulighet til å tegne egne abonnement og lisenser. Men slik individuelle løsninger medfører økte utgifter på et nasjonalt nivå. Manglende finansiering rammer dessuten befolkningens gratistilgang til kvalitetssikret kunnskap og helseinformasjon.

For å opprettholde og utvikle det unike tilbudet til Helsebiblioteket.no mener Bibliotekarforbundet det er nødvendig med en fullfinansiering av Helsebiblioteket.no over statsbudsjettet.

Dette var en av fire politiske uttalelser forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i forkant av landsmøtet og som ble vedtatt på landsmøtet. Se alle de fire sakene som ble fremmet