Vårt faglige og politiske arbeid

Vi arbeider for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i samfunnet. Derfor er det viktig for oss å være en tydelig stemme i den bibliotekpolitiske debatten og å sette bibliotekfaglige saker på dagsorden.

Viktige saker vi jobber med

Synliggjøre at bibliotekarkompetanse er viktig i dagens og fremtidens samfunn

Det gjelder blant annet innenfor formidling av kultur og informasjon samt kunnskapsorganisering. Digital kompetanse og evnen til å strukturere, kvalitetssikre og fremskaffe informasjon er viktige faglige kvalifikasjoner som bidrar til et samfunn med kompetente, opplyste og selvstendige innbyggere.

Arbeide for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i samfunnet

BF skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard og legge til rette for at forskning og utvikling innenfor fagområdet gjøres kjent. BF skal være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten og sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, både lokalt, regionalt og nasjonalt. BF skal arbeide for at bibliotekarutdanningene er relevante og aktuelle i dagens arbeidsmarked. BF skal arbeide for å synliggjøre bibliotekarers kompetanse og utvide arbeidsmarkedet for bibliotekarer. BF skal arbeide for at bibliotekarer får mulighet til karriereutvikling og kompetanseutvikling gjennom hele yrkeskarrieren.

Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som speiler mangfoldet i samfunnet

Bibliotekarforbundet ønsker et samfunn preget av tillit, toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Alle skal ha de samme mulighetene uavhengig av kjønn, alder, sosial og etnisk bakgrunn, bosted, funksjonsevne, religion og seksuell orientering.

Arbeide for at alle bibliotekarer har en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv

Viktige oppgaver for de tillitsvalgte er å sikre godt arbeidsmiljø og medbestemmelse. BF skal arbeide for at medlemmenes lønnsnivå og lønnsutvikling samsvarer med utdanning, kompetanse og ansvar. BF skal arbeide for å sikre reallønnsvekst og for at bibliotekarers lønn samsvarer med andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå og/eller likt ansvar. BF skal jobbe for et arbeidsliv som er tilpasset mennesker i alle faser av livet.

Arbeide for å utvikle og tilpasse de organisatoriske rammene for å nå forbundets mål

BF har en struktur der tillitsvalgte utgjør en sentral rolle ved å bidra til å sikre gode, velfungerende arbeidsplasser til fordel for medlemmer og samfunnet. BF skal arbeide for at lokale tillitsvalgte kan utføre sine verv med profesjonalitet og kompetanse.