Reisereglement

BFs reisereglement gjelder for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som reiser i tjeneste eller oppdrag for BFs regning.

Reiseregning

Klikk på bildet for å få tilgang til reiseregningen.

Deltakere på BFs kurs, konferanser og seminarer omfattes ikke av dette reglementet, men av egne retningslinjer som du finner her.

Last ned:
Bibliotekarforbundets reiseregningsskjema 2020.

Skjemaet skal benyttes ved innenlands reiser av tillitsvalgte og andre som reiser for Bibliotekarforbundet – men IKKE deltakere på BFs kurs. Fyll ut begge sider av skjemaet, skriv ut og signér. Dokumentasjon på utgifter legges ved. Signert skjema med vedlegg skannes i pdf-format og sendes til bf@bibforb.no seinest 1 måned etter at reisen er avsluttet. Reiseregningen med billetter/kvitteringer kan også sendes til Bibliotekarforbundet, Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo.

Kursdeltakere benytter et eget skjema som kan lastes ned her.

Har du spørsmål om reiser, reiserefusjon eller utfylling av reiseregningsskjema i BF-sammenheng, ta kontakt med kontorleder Petter Bruce.

REISEREGLEMENT FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET

§ 1 Virkeområde og omfang
Reglementet gjelder for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som reiser i tjeneste eller oppdrag for BFs regning.

§ 2 Generelt
Reisen skal foretas på hurtigste og rimeligste måte så langt dette er forenlig med utførelsen av oppdraget, når man samlet tar hensyn til alle utgifter og til en effektiv og forsvarlig gjennomføring av oppdraget. Rabattordninger skal brukes i størst mulig utstrekning. Utføres det på en og samme reise oppdrag for flere oppdragsgivere, skal de samlede reiseutgifter fordeles forholdsmessig på de forskjellige oppdragsgivere.

Som reisens utgangs- og endepunkt regnes det sted, arbeidssted eller bopel, hvor reisen begynner eller slutter. En reise som begynner innenfor normal arbeidstid, må regnes å ha arbeidsstedet som utgangspunkt. Tilsvarende må en reise som slutter innenfor normal arbeidstid, regnes å ha arbeidsstedet som endepunkt. I andre tilfelle må utgangs- og endepunkt regnes å være bopel.

Hotell i Oslo bestilles via sekretariatet.

§ 3 Kostgodtgjørelse, overnatting og transport
Bibliotekarforbundet følger satsene i statens reiseregulativ, med følgende unntak:
• Bruk av egen bil: BF refunderer 3,50 kr pr kjørte kilometer inntil 10.000 kjørte kilometer ved bruk av egen bil.
• Diettgodtgjørelse: Tillitsvalgte og medlemmer som ikke er ansatt i BFs sekretariat mottar diettgodtgjørelse etter statens satser med fradrag av den skattepliktige andelen på kr. 150,00 pr døgn.

§ 4 Møter i fylkeslagene
Deltakelse på årsmøter og styremøter i fylkeslag og klubber omfattes av dette reise-reglementet, men ikke deltakelse på medlemsmøter eller andre arrangementer i regi av fylkeslag/klubb. Fylkesvise «kick off» i forkant av lokale lønnsforhandlinger gir rett til dekning av reisekostnader etter reglene som gjelder for kursdeltakere.

§ 5 Reiseregning
Reise-, oppholds- og kostutgifter som BF skal dekke, betales av den enkelte ansatte/ tillitsvalgte selv, med mindre annet er avtalt på forhånd. Slike utgifter refunderes deretter på grunnlag av innlevert reiseregning. Bibliotekarforbundets reiseregningsskjema skal benyttes, unntatt av BF-sekretariatets ansatte, som leverer reiseregning elektronisk via Visma.net.

Faktisk reiserute skal spesifiseres. Dersom man har forlenget reisen av private grunner skal reiseregningen fylles ut slik reisen ville ha vært gjennomført uten det private oppholdet, og dette skal forklares i merknadsfeltet. Utfylt og signert reiseregning sendes BF snarest og innen 1 måned etter at reisen er avsluttet. BF refunderer reiseutgifter snarest og innen 1 måned etter at reiseregning er mottatt.

§ 6 Dokumentasjon
Alle reise-, oppholds- og kostutgifter der det utstedes billett eller kan fås kvittering, skal dokumenteres med slik billett eller kvittering. Dokumentasjon på utgifter skal følge reiseregningen.

Forbundsstyret vedtok revidert reisereglement for Bibliotekarforbundet 14. desember 2017, med endringer vedtatt 9. mai 2019. Reglementet gjelder fra 1. januar 2018.