Pensjon

Pensjonen skal sikre livsgrunnlaget når lønnen fra arbeidsgiveren din opphører. Det er derfor viktig at pensjon er en del av tariffavtalen. Under finner du svar på noen av de grunnleggende spørsmålene rundt pensjon.

pensjon

Ofte stilte spørsmål om pensjon

Pensjonssystemet i Norge består av tre nivåer – Alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsforholdet ditt og individuell privat sparing.

Alderspensjon fra folketrygden

Det grunnleggende nivået i pensjonssystemet er alderspensjon fra folketrygden. Den skal sikre deg en pensjon som står i rimelig forhold til arbeidsinntekten. Den skal også sørge for at alle får et minimum selv om de ikke har vært yrkesaktive, såkalt minstepensjon. 

Pensjon fra folketrygden finansieres over statsbudsjettet og er en livslang ytelse. Den opparbeides av den skattepliktige, pensjonsgivende personinntekten din. Hvor mye du får er avhengig av opptjening, og hvor lenge du har bodd i Norge. Logg deg inn på Din pensjon på NAV for beregning av din alderspensjon.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er ytelser som kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden. I en tjenestepensjonsordning setter arbeidsgiver av en del av lønnen til pensjonssparing for de ansatte. Arbeidsgiver plikter å ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

AFP

Avtalefestet pensjon (AFP) er tariffbaserte ordninger som er ulike i offentlig og privat sektor. For ansatte i det offentlige er AFP-ordningene tidligpensjonsordninger, mens i det private er det ytelsesordninger med livslang varighet.

Det er stor variasjon på nivå, verdi og sammensetning på pensjonen man får gjennom sine arbeidsforhold, og ikke alle arbeidstakere er berettiget avtalefestet pensjon. Din fremtidige pensjon vil være avhengig av hvilke ordninger du har vært omfattet av. Du kan finne oversikt over din tjenestepensjon og private pensjonsrettigheter ved å logge på Norsk Pensjon.

Privat sparing

Den tredje delen i det norske pensjonssystemet er egen sparing. Et eventuelt behov for private ordninger vil være avhengig av hva du allerede er berettiget til gjennom folketrygden og i arbeidsforhold ditt samt din privatøkonomi.

Sist oppdatert: 6. juli 2022

Alle arbeidstakere i Norge er omfattet av folketrygdens alderspensjon. I tillegg har du pensjon gjennom arbeidsgiveren din. Avtaler om tjenestepensjon og AFP varierer imidlertid fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din er forpliktet til å opplyse om hvilke pensjonsvilkår som gjelder på din arbeidsplass.

I henhold til arbeidsmiljøloven skal disse vilkårene være omtalt i arbeidskontrakten din. Reglene for tjenestepensjon og AFP er også omtalt i hovedtariffavtalen innenfor ditt tariffområde (eventuelt i vedlegg eller særavtale).

Ulike pensjonsonsordninger

De fleste arbeidstakere skifter arbeidsgiver i løpet av yrkeslivet. Kolleger som går av med pensjon fra samme arbeidsgiver på samme tidspunkt og med lik alder, vil kunne ha krav på ulike tjenestepensjonsutbetalinger og rettigheter avhengig av opptjeningstid og samordninger med tidligere tjenestepensjonsordninger. Selv om reglene er like, vil derfor den enkeltes pensjon være gjenstand for en konkret utregning i hvert enkelt tilfelle.

Nettsiden Norsk Pensjon har som formål å gi deg en samlet oversikt over dine opptjente pensjonsrettigheter.

Sist oppdatert: 6. juli 2022

Pensjonen fra folketrygden utgjør den største delen av vår totalpensjon. Den opparbeides uavhengig av hvor du jobber, og tjenes opp på bakgrunn av din arbeidsinntekt. Vær oppmerksom på at reglene for opptjening, beregning og levealdersjustering av alderspensjon varierer etter når du er født.

Tas ut fra 67 år

Alderspensjon fra folketrygden kan tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Hvis du har høy nok opptjening kan du ta ut pensjon allerede fra fylte 62 år. Utbetalingen vil bli større jo lenger man venter med å ta den ut. Uttaket kan tas ut fleksibelt, det vil si enten som hel pensjon (100 prosent) eller gradert. Uttaksgrad kan endres én gang per år.

Pensjonen forkortes ikke ved arbeid ved siden av.

Alderspensjon fra folketrygden søker du om via tjenesten Din pensjon hos NAV. Hos NAV kan du også få mer informasjon om ordningen.

Sist oppdatert: 6. juli 2022

AFP står for avtalefestet pensjon og er en pensjonsordning som er nedfelt i en tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Retten til AFP forutsetter derfor at du jobber i en virksomhet som har en tariffavtale der AFP inngår, og at du oppfyller vilkårene som er nedfelt i avtalen.

Det er forskjellige regler for AFP i henholdsvis offentlig og privat sektor.

Offentlig sektor

AFP i offentlig sektor er en avtalefestet førtidspensjonsordning som kan tas ut fra 62 år. Formålet er å gi alderspensjon til arbeidstagere som ønsker å trappe ned helt eller delvis, før de har nådd folketrygdens pensjonsalder på 67 år. Du må oppfylle en rekke vilkår for å benytte deg av ordningen. Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kan ikke i tillegg ta ut AFP i offentlig sektor.

Privat sektor

AFP i privat sektor er utformet som et livsvarig påslag til alderspensjonen fra folketrygden, og kan tidligst tas ut fra 62 år. Den årlige pensjonen blir høyere jo senere den tas ut, og AFP i privat sektor kan i likhet med folketrygdens alderspensjon kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen avkortes.

Sist oppdatert: 6. juli 2022.