Rollen som tillitsvalgt

Tillitsvalgte er helt avgjørende for enhver fagforening, både lokalt og sentralt i organisasjonen. Her fokuserer vi særlig på temaer som angår lokale tillitsvalgte. Få svar på spørsmål om rollen som tillitsvalgt under.

Ofte stilte spørsmål om rollen som tillitsvalgt

Det kanskje viktigste du kan gjøre er å sørge for å få samlet inn nødvendige opplysninger med en gang du tar fatt på vervet. Å ha korrekt informasjon på plass fra starten av letter arbeidet for alle parter.

Oversikt over lov- og avtaleverk

Det er viktig at tillitsvalgte har oversiktskunnskap om grunnleggende lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljøloven regnes som «arbeidslivets grunnlov». For ansatte i statlig sektor er også statsansatteloven helt essensiell og denne erstatter på noen vesentlige områder arbeidsmiljøloven. I tillegg er hovedavtalen og hovedtariffavtalen innenfor din sektor sentrale avtaleverk.

Utover dette er det viktig å kjenne til lønnspolitiske planer innen din egen virksomhet, strategiske utviklingsdokumenter, samt reglementer og særavtaler.

De følgende punktene kan derfor være til hjelp og gi deg en god start som tillitsvalgt:

 • Send melding til arbeidsgiver om hvem som er ny tillitsvalgt. Send inn både navn, adresse, arbeidssted, e-postadresse og telefon.
 • Send de samme opplysningene til BFs sekretariat.
 • Sørg for at medlemmene får informasjon om hvem som er tillitsvalgt (enten ved å informere om dette muntlig eller for eksempel ved å sende ut en e-post).
 • Sørg også for at nyansatte får informasjon om BF på arbeidsplassen, og skaff deg vervingsmateriell fra forbundet sentralt.

Vi anbefaler også at du innkaller til medlemsmøte ved behov, for å få belyst saker som er av interesse for medlemmene.

Oppdatert 6. september 2022

Rettighetene og pliktene til tillitsvalgte kan kort skisseres slik: Rett og plikt til å drøfte/forhandle om spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår, og til å påse at rettigheter og plikter overholdes i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk.

Skal være bindeledd

Som tillitsvalgt skal du fremme medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver og BF, og fungere som et bindeledd mellom arbeidsgiver og medlemmene. Du må derfor være godt kjent med avtaleverket, og skal kunne opplyse medlemmene om deres rettigheter og påse at arbeidsgiver overholder bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler, reglement og administrative vedtak.

Du har i likhet med arbeidsgiver et ansvar for å skape og utvikle en god og åpen samarbeidskultur – slik at eventuelle problemer eller andre saker tas opp på en åpen og konstruktiv måte. Du har medbestemmelsesrett, og kan på vegne av andre BF-ere, bli trukket inn i utrednings- og beslutningsprosesser.

Tillitsvalgte har også taushetsplikt. Det betyr at fortrolige opplysninger skal behandles konfidensielt.

Krav på opplæring

Som tillitsvalgt har du rett til tjenestefri med lønn for å utføre dine arbeidsoppgaver, og det skal legges til rette for at du får tilstrekkelig opplæring. Som tillitsvalgt i BF har du også krav på kurs, rådgivning og bistand. Samtidig er du forpliktet til å utøve vervet i tråd med Bibliotekarforbundets vedtekter og målprogram.

Oppdatert 6. september 2022

Som tillitsvalgt i BF har du krav på både grundig informasjon og opplæring. I tillegg kan sekretariatet fungere som en rådgivende instans. Målet er at det skal oppleves som motiverende og meningsfylt å være tillitsvalgt hos oss.

Vi anbefaler særlig alle våre nye tillitsvalgte å ta del i vårt grunnkurs for tillitsvalgte, som arrangeres en gang i året (vanligvis på våren).

Se kursoversikten: Kommende kurs

Dine viktigste oppgaver som tillitvalgt er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Dette forutsetter at du har kjennskap til de avtaler og lover som til enhver tid gjelder.

Dersom du ikke kan svare på et spørsmål eller en henvendelse, kan du ta kontakt med BFs sekretariat. Skriv gjerne en e-post og send eventuelle sakspapirer som vedlegg, slik at vi kan hjelpe deg med et raskt og godt svar. Vi overtar også saker som ikke kan løses lokalt, og engasjerer advokat hvis det er nødvendig.

Oppdatert 6. september 2022

Som tillitsvalgt har du taushetsplikt i personalsaker. Du har som hovedregel ikke taushetsplikt fra informasjonsmøter. Du har taushetsplikt i situasjoner som omfatter personopplysninger som medlemsopplysninger, lønnsopplysninger og informasjon i forbindelse med konflikter.

Det er viktig at tidligere tillitsvalgte sletter lagrede opplysninger som ikke lenger er nødvendige, og kun overfører den informasjonen som nye tillitsvalgte trenger.

Nyttige opplysninger om fortrolig informasjon og tillitsvalgtes rett til informasjon finnes også i offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Oppdatert 6. september 2022

Ja, på arbeidsplasser med kun ett medlem, er vedkommende fra BFs side å regne som tillitsvalgt. Vedkommende må altså ikke nødvendigvis være valgt eller utpekt. Bibliotekarforbundet er en selvstendig part i hovedtariffavtaler, hovedavtaler og overenskomster, og er du alenemedlem, skal du altså være din egen tillitsvalgt og representere BF på arbeidsplassen.

BF er et profesjonsforbund for fagutdannede bibliotekarer, og på enkelte arbeidsplasser har vi derfor få, eller kanskje bare ett medlem. Det kan for eksempel hende at det bare finnes en fagutdannet bibliotekar på en arbeidsplass, og dermed er det ikke mulig for oss å ha flere medlemmer der.

Noe BF har erfaring med

Dette er imidlertid forhold vi har lang erfaring med i BF, innen både fag-, folke- og skolebibliotek og privat sektor, og vi er derfor vant til å bistå medlemmer som er alene på arbeidsplassen.

Ta kontakt med distriktslaget eller BFs sekretariat dersom du har behov for bistand i prosesser som handler om lønnsspørsmål, medbestemmelse eller annet.

Oppdatert 6. september 2022

Ja, tillitsvalgte har rett til fri fra ordinært arbeid for å utføre sine oppgaver. Ved deltakelse i nødvendig opplæring, lokale og sentrale forhandlinger skal det også innvilges permisjon med lønn.

Hovedavtalen forutsetter at det skal være et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og den tillitsvalgte. For at dette samarbeidet skal være reelt, så må du som tillitsvalgt få lov til å utføre enkelte oppgaver innenfor ordinær arbeidstid. Dette innebærer at du kan ha krav på fri med lønn for å utføre tillitsvalgtsoppgaver.

Du har generelt krav på fri med lønn for å utføre tillitsvalgtvervet i virksomheten. Dette vil omfatte alle de oppgaver som ligger i tillitsvalgtrollen slik den er beskrevet i din hovedavtale, eksempelvis drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.

Eksempler på andre møter som kan skje i arbeidstiden uten trekk i lønn:

 • Medlemsmøter for valg av tillitsvalgte, såfremt dette ikke medfører vesentlige driftsmessige ulemper.
 • Medlemsmøter om saker av særlig viktighet eller om saker hvor avgjørelse må fattes omgående.
 • Fellesmøter for tillitsvalgte når det foreligger planer om større omorganiseringer.

Oppdatert: 11. august 2022

Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette er to forskjellige roller. I noen tilfeller er verneombudet og den tillitsvalgte en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må vedkommende være nøye med å skille på rollene.

Har ulike oppgaver

Verneombudets oppgaver er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmilljøet på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte skal som hovedregel ivareta arbeidstakers interesser når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og avtaleverk. Vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er derfor oppgaver for tillitsvalgte. I de tilfellene hvor slike saker har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller har konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan verneombud ha en rolle i akkurat den delen av saken.

Verneombudet skal velges blant arbeidstakerne. Alle ansatte har stemmerett, med unntak av virksomhetens øverste daglige leder. Tillitsvalgt velges blant medlemmene i en fagforening.

Verneombud er hjemlet i Arbeidsmiljøloven kapittel 6 og kapittel 3 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Tillitsvalgtordningen baserer seg på tariffavtale og hovedavtale.

Les mer om verneombud på Arbeidstilsynets nettsider.

Oppdatert 6. september 2022

Fra tid til annen oppstår uoverensstemmelser og uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Da er det din oppgave som tillitsvalgt å bidra til å løse problemene og bistå arbeidstaker med råd, veiledning og deltakelse i møter.

Ulike konflikter krever ulik løsning

Enkelte konflikter skyldes uenighet om lønnsforhold og tariffspørsmål, og kan løses gjennom forhandlinger og drøftinger i henhold til lov- og avtaleverket. Men av og til oppstår det konflikter av mellommenneskelig karakter, mellom kolleger eller mellom en kollega og en leder. Disse konfliktene kan være vanskeligere å definere inn under avtaleverket, og de kan være svært ødeleggende for enkeltpersoner og arbeidsmiljø.

Det lønner seg som regel å løse problemene så nær kilden som mulig. Slik kan en liten konflikt tas hånd om før den utvikler seg til en større sak. Sørg for at du har alle faktiske opplysninger i saken, be om skriftlig redegjørelse og dokumentasjon, og vær tydelig på hva du kan hjelpe til med. Ofte har tillitsvalgte behov for veiledning og bistand i slike saker. Ta kontakt med distriktslaget eller BFs sekretariat hvis du har behov for det.

Tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere for arbeidsgiverne i det systematiske arbeidet for å forebygge og håndtere mobbing og konflikter. Gjennomgående er det imidlertid verneombudet som er arbeidstakernes talsperson i arbeidsmiljøsaker. Verneombudet kan også spille en rolle i løsning av konfliktsaker.

Oppdatert: 11. august 2022

Som tillitsvalgt i en arbeidstakerorganisasjon, har BF-tillitsvalgte rett til permisjon i henhold til hovedavtalen. Tillitsvalgte har også rett til permisjon for å forhandle, og for å delta på kurs.

Bestemmelser om tillitsvalgtes rett til permisjon finner du i hovedavtalen. I KS-avtalen Del B § 3-5 (rett til å delta på møter) og § 3-6 (rett til å delta på opplæringstiltak) samt i statens §§ 38 og 39.

Det skal innvilges permisjon med lønn for å utføre tillitsverv.

Det er gjerne permisjonssøknaden din som gjelder som dokumentasjon for arbeidsgiver (fravær/bytte av arbeidssted og kostnad). Du må derfor fylle ut skjema for alle reiser ved en slik permisjon.

Tillitsvalgte skal involveres i prosessen når det utarbeides ny vaktplan ved et folkebibliotek, og også når det er behov for å endre en allerede eksisterende arbeidsplan. Dette følger av lov- og avtaleverk.

Arbeidsmiljøloven § 10-3 sier: «Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en plan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.»

Dette innebærer at arbeidsgiver har plikt til å drøfte arbeidsplanen med tillitsvalgt. Arbeidsplanen skal drøftes så tidlig som mulig, og senest to uker før iverksettelse.

Bestemmelser om vaktordninger

Hovedtariffavtalen inneholder også bestemmelser om vaktordninger. I KS kap 1 § 4.3 står det: «Behovet for og omfanget av vaktordninger skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte før vaktordningen iverksettes, jf. Aml § 10-3».

Oppdatert: 5. juli 2022

Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, drøfte en eventuell oppsigelse med arbeidstaker før endelig beslutning fattes. Arbeidstakeren har rett til å ha med seg en tillitsvalgt i disse drøftingene.

Drøftingsmøte

Dette er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 15-1. Arbeidsgiver har ansvar for å innkalle arbeidstakeren til drøftingsmøte, og det bør skrives protokoll fra drøftelsen. Endelig beslutning om oppsigelse treffes tidligst etter at det individuelle drøftingsmøtet med arbeidstakeren er gjennomført.

I Arbeidsmiljøloven kap. 15 finnes det flere regler som pålegger arbeidgiver å informere og drøfte en nedbemanning med de tillitsvalgte. Generelt sett gjelder at arbeidsgiver må starte drøftingen så tidlig som mulig, slik at de tillitsvalgte får en reell mulighet til å påvirke beslutningen. Hvor omfattende drøftingen skal være – og hvor mange drøftingsmøter som skal avholdes – må vurderes konkret. Virksomhetens og nedbemanningens størrelse vil være momenter av betydning i denne sammenheng.

Hensikten med møtet

Hensikten med drøftelsen er todelt: For det første må arbeidsgiver redegjøre for grunnlaget for oppsigelsen og utvelgelseskriteriene. Som arbeidstaker har du ikke krav på informasjon om hvilke kriterier som gjelder andre arbeidstakere dersom personlige opplysninger om disse fremkommer. For det andre skal arbeidstaker få mulighet til å gi sitt syn på saken. På denne måten blir saken best mulig opplyst før beslutning treffes.

Arbeidsmiljølovens kap. 15 inneholder også en rekke formkrav til oppsigelsesprosesser, oppsigelsesfrister etc. Det er viktig å være oppmerksom på at hovedtariffavtalen også inneholder bestemmelser om nedbemanningsprosesser.

Nedbemanning og oppsigelse får store konsekvenser for enkeltmedlemmer, og tillitsvalgte som involveres i slike prosesser bør ta kontakt med BFs sekretariat for rådgivning og eventuell vurdering av om saken skal følges opp juridisk.

Oppdatert: 11. august 2022

Sammen med kommunenes strategiplaner for bibliotekene er budsjettforslaget de viktigste dokumentene folkebibliotekansatte har å forholde seg til. Som tillitsvalgt har du rett til å komme til orde. Sett av tid til å se over planen/budsjettforslaget så snart det offentliggjøres og lag en enkel plan.

Her er en oversikt med tips og vink til hvordan man kan påvirke – både politisk og i media!

 • Vil dere påvirke budsjettet eller planer som omfatter biblioteket? Slaget er på ingen måte tapt når forslagene offentliggjøres, men vær tidlig ute: Når det gjelder budsjettforslag, kommer for eksempel ofte kommunene med disse tidlig på høsten. Frem mot desember er det ofte både høringer/interpellasjoner og komitemøter. Etter kommunevalg har kommunen et år på seg til å bestemme hvilken planstruktur de skal ha. Dette er også viktige prosesser å spille inn på.
 • Sakslister publiseres offentlig på kommunens hjemmesider. Som tillitsvalgt har du krav på å komme til orde. Be om innsyn og mulighet til å fremføre deres syn på saken!
 • Diskuter tidlig hva målet er. Ønsker dere for eksempel å reversere et budsjettkutt? Er det mest realistisk å gå imot hele eller deler av kuttet? Man trenger ikke å konkludere med en gang, men det er lurt å reflektere rundt hva man vil endre på tidlig. Vær også konkret på hva kuttene/endringene vil føre til, hva dere trenger disse midlene til, og hvorfor.
 • Se gjerne over partiprogrammene for inneværende periode. Ikke les alt, men søk på «bibliotek». Se deg ut representantene for partier som har ambisjoner for bibliotekene i den respektive komiteen som behandler din del av budsjettet (i tilfellet budsjettsaker). Og be gjerne om en uformell prat (for eksempel per e-post).
 • Ring eller send gjerne e-post også til en lokal journalist eller redaksjon. Debattinnlegg eller artikler bevisstgjør publikum på hva som står på spill og gjør saken vanskeligere for politikerne å komme utenom.
 • Vær tydelig på det samme i dialog med både politikere og journalister: Hva vil for eksempel budsjettforslaget kunne føre til? Hvorfor er det viktig for publikum å vite om dette? Hva har det å si for dere som jobber der? Og hva bør politikerne gjøre?
 • Finnes det noen alliansepartnere dere kan samarbeide med? Bibliotekbrukere som er taleføre, lokale forfattere, venneforeninger? Bibliotekvennlige politikere? Foreslå gjerne hva de kan bidra med: Leserinnlegg? Høring? Kampanje? (Det er mange som bryr seg om bibliotek. Og det er aller best å få andre til å «bære møblene». Når flere kjemper saken, blir det mindre tungt arbeid på hver enkelt og mye mindre ensomt å kjempe for våre interesser.)
 • Pek helt konkret på hva kuttene vil føre til – og hold politikerne ansvarlig. Men foreslå også løsninger: Hvis dere opprettholder dagens tilbud, kan vi fortsette veksten – slik ditt parti sier er viktig å gjøre.
 • Finn gjerne alliansepartnere også politisk. Kan flere av partiene i posisjon tenkes å snu? Kan opposisjonen påvirke resultatet (ved mindretallsstyre er dette ofte en god strategi)? Hvis man ikke lykkes med det partiet man går for først, kan man ofte påvirke gjennom å bruke de som står partiet nærmest.
 • Lag et enkelt faktaark med noen opplysninger som kan styrke argumentasjonen: Besøk, åpningstider, årsverk, økonomi over tid og kommunenes egne ambisjoner for biblioteket kan for eksempel være viktig å få med. Se etter illustrerende kontraster. For eksempel: «Vi øker både besøket og antall arrangementer, men får stadig mindre midler og må allerede holde stengt på søndager. Likevel vil kommunen kutte…»
 • Har vi noe å fare med? Dette er et naturlig spørsmål å stille seg, for eksempel før en høring med mange andre viktige saker, der barnehageplasser og akuttmottaket kuttes. I de alle fleste tilfeller er svaret likevel JA: Bibliotekarer er viktige for folk. Og som tillitsvalgt vet du mer om biblioteket og representerer flere enn deg selv. I motsetning til biblioteksjefen har du også anledning til å ta plass i offentligheten. Er du likevel i tvil, ta kontakt med oss i BF sentralt for rådføring!
 • Det er ikke bare kutt som gir anledning til å påvirke. Det er lov å ta ordet og be om mer – og å fremme de ansattes interesser også når de dårlige nyhetene uteblir! (Mangeårig politisk rådgiver Marit Brandt Lågøyr: «Ofte fremfører organisasjonsfolk kjempegod og saklig kritikk, men de glemmer å si hva de vil at politikerne skal gjøre». Husk at idealløsningen vår – for eksempel et bedre bemannet bibliotektilbud, med en oppdatert samling og en oppgradering av bygget – også kan være noe politikerne kan «smykke seg med» og gjøre til sin seier!)
 • Få fram hvorfor saken er viktig også for publikum og bibliotekbrukerne – det er selvsagt bibliotektilbudet som er det viktigste for folk som ikke jobber på biblioteket. Men: Husk også på å få fram rollen dere som ansatte og bibliotekarer spiller – uten bra bemanning blir det et dårlig bibliotek. Husk å bruke ordet bibliotekar!
 • Før intervju eller høring: Få mål og argumenter ned til noen få punkter. Diskuter og øv gjerne sammen med en annen betrodd BF-er før du presenterer.

Eksempel på faktagrunnlag:

 • Et nytt bibliotek vil ha 2 millioner besøkende i året – en tidobling sammenlignet med besøket i det gamle biblioteket.
 • I budsjettet legges det opp til samme antall årsverk som tidligere.
 • Kommunen vil leie ut inntil 40 prosent av lokalet.
 • Kommunen ønsker rausere åpningstider (helst søndagsåpent 7-23).

Eksempler på mål:

 • Fjerne inntjeningskravet
 • Øke bemanningen (for eksempel 10 ekstra årsverk)

Eksempler på argumenter:

 • Budsjettforslaget henger ikke sammen med byrådets ambisjoner (verken partiprogrammene eller bibliotekplanen)
 • Det er umulig å ha søndagsåpent hvis ikke biblioteket får flere årsverk («vi har ikke råd i dag, så hvordan kan vi ha råd med tre innganger, fem etasjer, kun penger til to ansatte på jobb til enhver tid og ingen ekstra midler til vakthold?»).
 • Bare ved å fjerne inntjeningskravet kan biblioteket selv lage et program som lever opp til folkebiblioteklovens krav om å være uavhengig, gratis og tilgjengelig for alle.

Noen viktige argumenter som alltid kan brukes:

– Folkebiblioteket er det desidert mest populære kulturtilbudet i Norge. Og besøkstallene øker.
– Folkebibliotekene er en viktig integreringsarena (forener folk på tvers av bakgrunn og økonomi).
– Bibliotekene er en møteplass og en debattarena (sikrer ytringsfrihet). Stor økning i antall arrangementer, ikke kun bøker.
– Kommunen får svært mye igjen for hver krone de investerer i biblioteket (se gjerne oversikten over kulturkrone per innbygger på SSBs kommuneside opp mot bibliotekbruk).
– Bibliotekarer er garantistene for et godt bibliotektilbud. FORDI:
– «Bibliotekarene er hovedrolleinnehaveren i ethvert bibliotek, som tilretteleggere, som formidlere av allmenndanning, og som eksperter på informasjonsinnhenting. Det er bibliotekarene som skal hjelpe oss å finne frem i informasjonssamfunnet,» sa daværende kulturminister Trine Skei Grande til Bibliotekaren da Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023 ble lansert.
– Bibliotekarer spiller en svært viktig rolle i arbeidet med å styrke leseferdighetene blant barn og unge.
– Bibliotekarer kan kildekritikk (dette er ekstremt viktig i en tid der falske nyheter brer om seg og manglende kildekritikk er et stort samfunnsproblem).

Men bruk også egne argumenter:

– Dere har egne tilbud som dere selv kjenner populariteten og kvaliteten til – og som dere kan og bør fremheve!

– Dere kjenner lokalpolitikken og lokalsamfunnet best, og vet at deres filial/bibliotek i realiteten er trekkplasteret i kommunen– at det er her politikerne samles for de viktige debattene – de samme politikerne som har lovet å øke åpningstidene i mange år!

Oppdatert 6. september 2022