Streik

Vår ambisjon er å forhandle frem et godt resultat for våre medlemmer i alle sentrale forhandlinger. Men hvis det ikke oppnås enighet om for eksempel en ny tariffavtale, kan vi ta ut medlemmene i streik. Under hvert tariffoppgjør må vi derfor være forberedt på dette. Her har vi samlet noen spørsmål som ofte kommer i forbindelse med streik.

Streik 2021

Ofte stilte spørsmål om streik

Streik er hel eller delvis arbeidsstans, og har alltid vært et av de viktigste kampmidlene til fagbevegelsen. Hvis det ikke oppnås enighet om for eksempel en ny tariffavtale, kan medlemmer tas ut i streik.

Streik er et lovlig kampmiddel, som er definert i arbeidstvistloven § 1 f) som hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening.

For det statlige tariffområdet er det er tjenestetvistloven som gjelder.

Lockout

På samme måte som fagforeningen kan iverksette en streik, kan arbeidsgiver iverksette en lockout. Det vil si en hel eller delvis arbeidsstans som en arbeidsgiver iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening, uten hensyn til om andre arbeidstakere tas inn istedenfor de utestengte.

Brudd i forhandlingene

Hvis Bibliotekarforbundet/Unio bryter forhandlingene eller forkaster forhandlingsresultatet, må vi følge en rekke bestemmelser i arbeidstvistloven/tjenestetvistloven og hovedavtalene. Dette omhandler blant annet prosedyrer og frister med henhold til mekling og varsling av streik og ivaretas av forbundet sentralt.

Mekling og streik

Ved brudd i forhandlinger som kan lede til streik skal Riksmekleren varsles. Meklerens hovedoppgave er å hindre streik. Hvis meklingen ikke fører frem til en løsning, blir det streik.

Hvordan avsluttes en streik?

Streiken avsluttes enten ved at partene går tilbake til forhandlingsbordet og finner en løsning gjennom videre forhandlinger, eller at saken bringes inn for Rikslønnsnemnda for en avgjørelse. Ved frivillig lønnsnemnd kan streik ikke iverksettes.

Dersom det er fare for liv og helse, eller streiken har store samfunnsmessige konsekvenser,  kan regjeringen foreslå for Stortinget at det vedtas lov om tvungen lønnsnemnd i den konkrete tvisten. Ved lovbestemt tvungen lønnsnemnd avsluttes streiken, og Rikslønnsnemnda avgjør tvisten. Partene må akseptere den avgjørelsen nemnda tar. Denne vil fungere som tariffavtale frem til neste oppgjør.

Oppdatert: 5. juli 2022

Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle tariffavtalen kan bli tatt ut i streik.

I en streikesituasjon er hele BF i konflikt i den aktuelle sektoren. Dette betyr blant annet at all kommunikasjon mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiverne opphører.

Medlemmer som er i konflikt, men ikke tatt ut i streik, fortsetter å utføre arbeidet på vanlig måte. Vi forventer imidlertid at medlemmene støtter de streikende, og passer på at det ikke blir satt inn streikebrytere til å utføre oppgaver som streikende til vanlig ville ha utført.

Må jeg streike?

Alle som er organisert i det aktuelle tariffområdet, og som tas ut i streik, skal streike.

Selv om ikke alle medlemmene tas ut i streik, er det viktig å vise støtte og være solidariske med BF-ere som er tatt ut i streik. Disse står i front for å bedre medlemmenes rettigheter, og konflikten angår derfor alle BF-medlemmene.

Hva regnes som streikebryteri?

Det kalles streikebryteri dersom arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten, utfører arbeid som ellers ville vært utført av streikende. Hvis man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må BF sentralt underrettes.

Oppdatert: 5. juli 2022

Når du er i streik er du ikke på arbeid hos din vanlige arbeidsgiver, og skal ikke benytte arbeidsplassens utstyr, lokaler etc. Men du har ikke fri! Du må møte opp på streikevakter og andre aktiviteter i regi av de streikende organisasjonene.

Som streikevakt er det viktig at du opptrer rolig og forsøker å unngå tilspissede situasjoner. Du skal også følge med på at ingen utfører streikerammet arbeid. Forsøk på streikebryteri må meldes til BF eller det lokale konfliktberedskapsutvalget (LKBU).

Skal informere lokalt

En streikevakt bør kunne gi publikum best mulig informasjon om bakgrunnen for streiken. Som streikende bør du derfor sørge for å holde deg orientert. Følg instruksene fra BF/Unio sentralt og lokalt. Du skal også delta på streikemøter og eventuelt annet arbeid som du vil få beskjed om.

BFs tillitsvalgte på streikestedene blir streikegeneraler. Det er naturlig at disse uttaler seg til lokalpressen om konsekvenser av streiken og streikegrunnlaget. Men alle som står streikevakt bør kunne svare på spørsmål om hvorfor vi er i konflikt.

Informasjon under streiken

Du skaffer deg nødvendig informasjon under streiken via sekretariatet, våre lokale tillitsvalgte, nettsiden bibforb.no, nyhetsbrev og i sosiale medier. Følg også med på nettsidene til vår hovedorganisasjon Unio.

Det er i all hovedsak forbundslederen som uttaler seg til media under streiken.

Materiell

BF sentralt har ansvaret for å sende ut nødvendig materiell. Ta gjerne kontakt med sekretariatet for tilgang på mer materiell under streiken.

Oppdatert: 5. juli 2022

Arbeidsgiver stopper lønnsutbetalingen til de som er tatt ut i streik. Vanligvis fatter forbundet vedtak om streikebidrag som skal dekke tapt netto arbeidsfortjeneste. Det er imidlertid forbundsstyret som til syvende og sist avgjør dette.

BF utbetaler streikebidrag som dekker tap av arbeidsinntekt. Nærmere informasjon om streikebidraget sendes ut til de som blir tatt ut i streik.

Hva skjer hvis jeg er sykemeldt i forbindelse med streiken?

Blir du som arbeidstaker sykmeldt av lege før arbeidsstans, ytes sykepenger fra folketrygden.

Arbeidsuførhet som inntrer etter at streik er iverksatt, gir ikke rett til sykepenger så lenge arbeidsstansen varer. Retten til sykepenger gjeninntrer fra den dagen streiken avlyses, dersom du fortsatt er sykemeldt. Arbeidstakere som ikke får utbetalt sykepenger fra folketrygden, vil få utbetalt streikebidrag.

Hva skjer hvis jeg skal ha ferie under streiken?

Streikende har krav på å få avvikle ferie som er fastsatt før streiken ble varslet. Opptjent feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte.

Oppdatert: 5. juli 2022

Selv om BF ikke er i streik, kan en streik som omfatter andre forbund på arbeidsplassen din få konsekvenser for deg. Hovedregelen i slike situasjoner er at du utfører ditt arbeid som normalt.

Tillitsvalgte skal ivareta sine rettigheter og plikter etter gjeldende hovedavtale, også når andre er i streik. Tillitsvalgte bør imidlertid oppfordre arbeidsgiver til å utsette møter der tillitsvalgte for streikende organisasjoner skulle vært representert.

Dersom slike møter likevel gjennomføres, bør man forsøke å unngå at møtet fatter beslutninger som har konsekvenser for det/de streikende forbunds medlemmer.

Lokale forhandlinger

Når det gjelder lokale forhandlinger, kan det være slik at lokale forhandlingsmøter bør utsettes til etter at streiken er over. BF vil i tilfelle sende ut beskjed til tillitsvalgte om dette. Lokale BF-tillitsvalgte kan gjerne søke samarbeid med tillitsvalgte fra andre forbund om å rette en slik henstilling til arbeidsgiver.

Selv om dine kollegaer tas ut i streik, skal du i likhet med andre ansatte som ikke streiker, møte på jobb som normalt. Du skal også utføre de arbeidsoppgavene som hører til stillingen din. Arbeidsoppgavene skal i utgangspunktet verken bli utvidet eller innskrenket under streiken.

Ta kontakt ved spørsmål

Dersom arbeidsgiver beordrer ansatte til å gjøre arbeidsoppgaver som de normalt ikke utfører, eller det oppstår andre problemstillinger i forbindelse med streik, kan du gjerne ta kontakt med BFs sekretariat. Det kan også være klokt å søke samarbeid lokalt dersom man havner i vanskelige situasjoner som følge av streiken.

Oppdatert: 5. juli 2022

Ved brudd i forhandlingene vil du som lokalt tillitsvalgt få beskjed dersom det er aktuelt med streikeuttak i ditt område. Hvis du ikke hører noe, behøver du ikke foreta deg noe. Ta kontakt med sekretariatet om du er i tvil.

Lokalt konfliktberedskapsutvalg (LKBU)

Det er viktig at du følger med på den informasjonen du får fra ledelsen i det lokale konfliktberedskapsutvalget (LKBU), og at du deltar i utvalgets arbeid. Det er LKBU som har ansvar for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik. For å kunne bidra på best mulig måte er det viktig at du har satt deg inn i Unios konflikthåndbok. Du kan kontakte BFs sekretariat hvis du mangler denne.

Uttak

Det er viktig at medlemsopplysningene som skal benyttes under streiken er helt korrekte. BF henter informasjon fra eget medlemssystem. Dersom du finner feil eller mangler i denne informasjonen, må du kontakte sekretariatet.

I forbindelse med uttak og konsekvensanalyse skal det registreres informasjon om eventuelle permisjoner, fastsatte ferier o.l. og medlemmenes funksjon/arbeidsoppgaver må kartlegges. Dette må gjøres lokalt.

Oppdatert: 5. juli 2022