Målprogram

Gjeldende for landsmøteperioden 2020–2023 (vedtatt på Bibliotekarforbundets landsmøte 20. november 2020)

Bibliotekarforbundet (BF) skal være det naturlige valg av fagforbund for alle bibliotekarer. BF er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig profesjonsforbund. Som organisasjon bygger BF på demokratiske prinsipper og medlemmenes medbestemmelse, fellesskap mellom medlemmene, og faglig og bibliotekpolitisk engasjement. BF forsvarer den frie forhandlingsretten. BF skal arbeide for at opparbeidede rettigheter som er lov- og avtalefestet forsvares og videreutvikles.

BF mener at bibliotekarkompetanse er viktig i dagens og fremtidens samfunn. Det gjelder blant annet innenfor formidling av kultur og informasjon, og kunnskapsorganisering. Digital kompetanse og evnen til å strukturere, kvalitetssikre og fremskaffe informasjon er viktige faglige kvalifikasjoner som bidrar til et samfunn med kompetente, opplyste og selvstendige innbyggere.

BF skal arbeide for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i samfunnet. BF skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard, og legge til rette for at forskning og utvikling innenfor fagområdet gjøres kjent. BF skal være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten og sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, både lokalt, regionalt og nasjonalt. BF skal arbeide for at bibliotekarutdanningene er relevante og aktuelle i dagens arbeidsmarked. BF skal arbeide for å synliggjøre bibliotekarers kompetanse, og utvide arbeidsmarkedet for bibliotekarer. BF skal arbeide for at bibliotekarer får mulighet til karriereutvikling og kompetanseutvikling gjennom hele yrkeskarrieren.

BF skal være en bidragsyter i arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Gode bibliotektjenester utvikles av bibliotekansatte og bidrar til bærekraftsmål som god utdanning, innovasjon og infrastruktur og mindre ulikhet. BF sentralt skal jobbe med bærekraftige løsninger i sine tilbud til medlemmene. BF skal bidra til et grønt arbeidsliv via partssamarbeidet, og støtte oppunder Unios arbeid med grønn tariff.

BF vil arbeide for et inkluderende arbeidsliv som speiler mangfoldet i samfunnet. Bibliotekarforbundet ønsker et samfunn preget av tillit, toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Alle skal ha de samme mulighetene uavhengig av kjønn, alder, sosial og etnisk bakgrunn, bosted, funksjonsevne, religion og seksuell orientering.

BF skal arbeide for at alle bibliotekarer har en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv. Viktige oppgaver for de tillitsvalgte er å sikre godt arbeidsmiljø og medbestemmelse. BF skal arbeide for at medlemmenes lønnsnivå og lønnsutvikling samsvarer med utdanning, kompetanse og ansvar. BF skal arbeide for å sikre reallønnsvekst og for at bibliotekarers lønn samsvarer med andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå og/eller likt ansvar. BF skal jobbe for et arbeidsliv som er tilpasset mennesker i alle faser av livet.

BF skal arbeide for å utvikle og tilpasse de organisatoriske rammene for å nå forbundets mål. BF har en struktur der tillitsvalgte utgjør en sentral rolle ved å bidra til å sikre gode, velfungerende arbeidsplasser til fordel for medlemmer og samfunnet. BF skal arbeide for at lokale tillitsvalgte kan utføre sine verv med profesjonalitet og kompetanse.

Mål

 • Master, etter- og videreutdanning gir lønnsmessig uttelling.
 • Stillingskoder innenfor et tariffområde avspeiler faktisk stillingsstruktur for å kunne sammenligne lønn og innhold i stillinger.
 • Ledere får lønn i samsvar med sitt ansvar.
 • Flere stillinger for bibliotekarer med krav om bibliotekfaglig masterutdanning.
 • Bibliotekarkompetanse i alle sektorer, herunder: a. fagutdannet biblioteksjef i 100 % stilling i alle kommuner b. bibliotekarkompetanse i skolebiblioteket som en del av skolens pedagogiske tilbud. c. bibliotekarkompetanse i universitets- og høgskolesektoren.
 • Normalarbeidsdagen er utgangspunkt for de ansattes arbeidstid og det kompenseres i form av lønn der man er nødt til å avvike fra denne.
 • Bibliotekarstillinger er som hovedregel hele.
 • Et statlig finansiert kompetanseløft for bibliotekarer.
 • Nasjonale retningslinjer for god bruk og utvikling av skolebibliotek i grunnskole og videregående skole.
 • Nedgang i antall utmeldinger.
 • Økning i medlemstall.

Tiltak

 • Årlig revidering av lønnsstrategier for alle tariffområder.
 • Tett oppfølging av studentmedlemmer i overgangen til arbeidslivet.
 • Videreutvikle BFs medlemsfordeler.
 • Videreføre kursing av tillitsvalgte på flere nivåer.
 • Videreføre mentorordning for ledere.
 • Utarbeide en kommunikasjonsstrategi.
 • Evaluere egen organisasjon ut fra utviklingen i sektoren og profesjonen jevnlig, minimum i landsmøteår.
 • Utarbeide en tillitsvalgthåndbok.
 • Videreføre overgangsrabatt for studenter som går ut i arbeid.
 • Innføre exit-undersøkelse ved utmeldinger.
 • Vurdere om kurs og møter kan avholdes digitalt.
 • Velge bærekraftig mat på kurs og møter.
 • Tilpasse reisereglementet til bærekraftsmålene.
 • Jobbe for fullfinansiering av Helsebiblioteket.no i tett samarbeid med andre fagforbund og interesseorganisasjoner.
 • Jobbe for å gjøre arbeidsgivere bevisste på hva slags kompetanse en arbeidstaker med masterutdanning i bibliotekfag har.