Målprogram

Gjeldende for landsmøteperioden 2018-2020.
(Vedtatt på Bibliotekarforbundets landsmøte 24. november 2017.)

Bibliotekarforbundet (BF) skal være det naturlige valg av fagforbund for alle bibliotekarer.

BF er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig profesjonsforbund.  BFs formål er å arbeide for å sikre og bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, høy kvalitet i utdanningen og i utøvelse av faget. BF skal arbeide for å styrke medlemmenes rolle i arbeidslivet.

Som organisasjon bygger BF på demokratiske prinsipper og medlemmenes medbestemmelse, fellesskap mellom medlemmene og faglig og bibliotekpolitisk engasjement. BF forsvarer den frie forhandlingsretten.

BF har en struktur der tillitsvalgte utgjør en sentral rolle ved å bidra til å sikre gode, velfungerende arbeidsplasser til fordel for medlemmer og samfunnet.

BFs målprogram er styrende for forbundets aktiviteter i perioden 2018-2020, og bygger på temaene kompetanse, arbeidsliv, lønn og utvikling av BF som organisasjon.

I perioden skal forbundet ha et særlig fokus på områdene:

  • Ledere
  • Skolebibliotek
  • Lokale forhandlinger


A. Bibliotekarenes kompetanse og synlighet i samfunnet

Bibliotekarforbundet mener at bibliotekarkompetanse er viktig i dagens og fremtidens samfunn. Det gjelder blant annet innenfor kunnskapsorganisering og formidling av informasjon og kultur. BF skal arbeide for å synliggjøre bibliotekarenes rolle og funksjon i samfunnet, sikre deres høye faglige og yrkesetiske standard og legge til rette for at forskning og utvikling innenfor fagområdet gjøres kjent.

Bibliotekarforbundet mener videre at digital kompetanse og evnen til å strukturere, kvalitetssikre og fremskaffe informasjon er viktige faglige kvalifikasjoner som understøtter andre faggrupper i samfunnet. Behovet for slik kompetanse er gjeldende også i bransjer som ikke har tradisjon for å ansette bibliotekarer, men der kompetansen vil kunne høyne det samlede resultatet.

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for:

A.1 Å styrke og videreutvikle bibliotekarenes posisjon i samfunnet.
A.2 Å synliggjøre bibliotekforskning og -utvikling innad i bibliotekmiljøet og utad i det offentlige.
A.3 Å være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten og sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
A.4 At bibliotekarutdanningene er relevante og aktuelle i dagens arbeidsmarked.
A.5 Å øke etterspørselen etter bibliotekarers kompetanse og utvide arbeidsmarkedet for bibliotekarer.
A.6 Flere stillinger med krav om masterutdanning for bibliotekarer.
A.7 Fagutdannede bibliotekarer i alle sektorer, herunder:
 a. fagutdannet biblioteksjef i 100 % stilling i alle kommuner.
 b. bibliotekarkompetanse inn i grunnskolen.
 c. fagutdannede bibliotekarer i alle skolebibliotek i den videregående skole.
 d. skolebibliotekarene som en del av skolens pedagogiske tilbud.
 e. fagutdannede bibliotekarer i universitets- og høgskolesektoren.
A.8 At det utarbeides nasjonale retningslinjer for skolebibliotek i grunnskole og videregående skole.

B. Sikre et godt arbeidsliv for bibliotekarer

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at alle bibliotekarer har et godt arbeidsliv. Et godt arbeidsliv forutsetter en god balanse mellom privatliv og arbeidsliv, godt arbeidsmiljø, medbestemmelse, mulighet for karriereutvikling og løpende kompetanseutvikling.

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at opparbeidede rettigheter som er lov- og avtalefestet forsvares og videreutvikles.

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for:

B.1 Å sikre rammene for et godt og trygt arbeidsmiljø på bibliotekarenes arbeidsplasser.
B.2 At normalarbeidsdagen er utgangspunkt for de ansattes arbeidstid og at det kompenseres i form av lønn der man er nødt til å avvike fra denne.
B.3 Utvikle tiltak for bibliotekarer i alle livsfaser.
B.4 At bibliotekarstillinger som hovedregel skal være hele.
B.5 At bibliotekarer i løpet av sin karriere alltid har mulighet for karriereutvikling og løpende kompetanseutvikling.
B.6 At bibliotekarer sikres de beste muligheter for å utvikle sin lederkompetanse.
B.7 Gode finansieringsordninger for etter- og videreutdanning.
B.8 Et statlig finansiert kompetanseløft for bibliotekarer.

C. Medlemmenes lønn skal avspeile deres utdanning, kompetanse, erfaring og ansvar

Bibliotekarforbundet skal arbeide for at medlemmenes lønnsnivå og lønnsutvikling samsvarer med utdanning, kompetanse og ansvar. Bibliotekarforbundet arbeider for å sikre reallønn og for at bibliotekarers lønn samsvarer med andre yrkesgrupper med samme utdanningsnivå og/eller likt ansvar. Alle forhandlinger skal i tillegg søke å utjevne kjønnsbetingede lønnsforskjeller.

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for:

C.1 Å sikre reallønnsvekst for medlemmene.
C.2 At forhandlingsmodellene i offentlig sektor beholder både et sentralt og et lokalt forhandlingsnivå, slik at en generell og rimelig lønnsutvikling for alle medlemmer sikres samtidig med at lokale behov ivaretas.
C.3 Å ivareta og forsvare medlemmenes pensjonsrettigheter.
C.4 At master, etter- og videreutdanning skal gi lønnsmessig uttelling.
C.5 At stillingskoder innenfor et tariffområde avspeiler faktisk stillingsstruktur for å kunne sammenligne lønn og innhold i stillinger.
C.6 At ledere får lønn i samsvar med sitt ansvar.
C.7 Forhandlingsrett ved alle de steder der BF er representert.
C.8 Å utarbeide en lønnsstrategi for alle tariffområder.

D. Utvikling av BF som organisasjon

Bibliotekarforbundet skal arbeide for å utvikle og tilpasse de organisatoriske rammene for å nå forbundets mål.

I perioden 2018-2020 vil Bibliotekarforbundet arbeide for:

D.1 Å verve nye og beholde medlemmer.
D.2 Tettere oppfølging av studentmedlemmer i overgangen til arbeidslivet.
D.3 Å videreutvikle BFs medlemsfordeler.
D.4 Å opprette mentorordning for ledere, og motivasjonsprogram for fremtidige ledere.
D.5 Å etablere tariffutvalg ved behov.
D.6 At lokale tillitsvalgte skal kunne utføre sine verv med profesjonalitet og kompetanse gjennom en grundig og effektiv opplæring.
D.7 At medlemmene er informert om sine rettigheter og muligheter for lønnsutvikling.
D.8 Å utvikle tiltak for å skape større engasjement blant medlemmene.
D.9 Å utarbeide en kommunikasjonsstrategi.
D.10 Å til enhver tid vurdere egne medlemskriterier utfra utviklingen av sektoren og profesjonen.