Målprogram

Gjeldende for landsmøteperioden 2023–2026 (vedtatt på Bibliotekarforbundets landsmøte 24. november 2023)


Bibliotekarforbundet (BF) skal være det naturlige valg av fagforbund for alle bibliotekarer 

BF er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig profesjonsforbund.  Som organisasjon bygger BF på demokratiske prinsipper og medlemmenes medbestemmelse, fellesskap mellom medlemmene, og faglig og bibliotekpolitisk engasjement. BF jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for alle sine medlemmer.

Mål

 • Bibliotekarforbundet som organisasjon skal utvikles og tilpasses for å nå forbundets mål.
 • BF forsvarer den frie forhandlingsretten
 • Lov- og avtalefestede rettigheter skal forsvares og videreutvikles.
 • Alle våre medlemmer skal ha en tariffavtale.
 • Alle våre medlemmer skal ha konkurransedyktig lønn.
 • Medlemmenes lønn skal samsvare med utdanning, kompetanse og ansvar.
 • Ledere skal få lønn i samsvar med sitt ansvar, og på lik linje med sammenliknbare stillinger.
 • Bibliotekarstillinger skal som hovedregel være hele.
 • Bibliotekarkompetanse i alle sektorer, herunder:
  • fagutdannet biblioteksjef i 100 % stilling i henhold til folkebibliotekloven.
  • fagutdannet bibliotekar i skolebiblioteket som en del av skolens pedagogiske tilbud.
  • bibliotekarkompetanse i universitets- og høgskolesektoren.

Tiltak

 • Evaluere egen organisasjon ut fra utviklingen i sektoren og profesjonen jevnlig, minimum i landsmøteår.
 • Gjennomføre medlemsundersøkelse årlig.
 • Årlig revidering av lønnsstrategien.


Bibliotekarkompetanse er viktig i dagens og fremtidens samfunn

Digital kompetanse og evnen til å strukturere, kvalitetssikre og fremskaffe informasjon er viktig. Dette bidrar til et samfunn med opplyste og selvstendige innbyggere. Bibliotekarer står i en unik posisjon til å hjelpe og lære befolkningen disse ferdighetene. Også i en digital tid er bibliotekaren viktig for å øke leselysten gjennom tilgang og formidling av kunnskap, kultur og litteratur. For å synliggjøre verdien av biblioteker bemannet med dyktige bibliotekarer må vi jobbe politisk og være synlige i mediebildet.

Mål

 • BF skal arbeide for å synliggjøre bibliotekarenes kompetanse, rolle og funksjon i samfunnet.
 • BF skal jobbe politisk for god bruk og utvikling av skolebibliotek i grunnskole og videregående skole.
 • Bibliotekarutdanningene skal være relevante og aktuelle for dagens arbeidsmarked.
 • BF skal arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard, og legge til rette for at forskning og utvikling innenfor fagområdet gjøres kjent.
 • BF skal arbeide for at forskning er åpen og tilgjengelig, og for statlig finansiering av nasjonale ressurser, som Helsebiblioteket.
 • Bibliotekarer skal ha mulighet til karriereutvikling og kompetanseutvikling gjennom hele yrkeskarrieren.

Tiltak

 • Være tydelig i den bibliotekpolitiske debatten og sette bibliotekfaglige saker på dagsorden, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Stipendordning for etter- og videreutdanning.
 • Videreføre mentorordning for ledere.
 • Legge til rette for at forskning og utvikling i feltet kan presenteres på nettsidene, i Bibliotekaren og på konferanser.


BFs handlingsrom og slagkraft avgjøres av antall yrkesaktive medlemmer

Medlemsmassen utgjør stammen i organisasjonen, og danner grunnlaget for effektiv påvirkning gjennom blant annet lokallag, tillitsvalgte og distriktslag. Flere yrkesaktive medlemmer betyr et større økonomisk handlingsrom, flere ansatte i sekretariatet og økt påvirkningskraft. Studentene er den neste generasjonen yrkesaktive medlemmer, som er BFs livsgrunnlag.

Mål

 • Økning i antall yrkesaktive medlemmer.
 • BF skal være studentenes foretrukne fagforening.

Tiltak

 • Utarbeide en handlingsplan til vervestrategien.
 • Tett oppfølging av studentmedlemmer i overgangen til arbeidslivet.
 • Aktiv kommunikasjon og tilbud til studentmiljøene.
 • Videreføre overgangsrabatt for studenter som går ut i arbeid.
 • Videreutvikle BFs medlemsfordeler.


BF skal gi tillitsvalgte god opplæring, og støtte dem i arbeidet de skal gjøre

Viktige oppgaver for de tillitsvalgte er å sikre godt arbeidsmiljø og medbestemmelse. BF har en struktur der tillitsvalgte utgjør en sentral rolle ved å bidra til å sikre gode, velfungerende arbeidsplasser. Dyktige og skolerte tillitsvalgte føler seg tryggere i vervet og gjør en bedre jobb for sine medlemmer.

Mål

 • BF skal arbeide for at lokale tillitsvalgte kan utføre sine verv med profesjonalitet og kompetanse.

Tiltak

 • Videreføre kursing av tillitsvalgte på flere nivåer.
 • Utarbeide en tillitsvalgthåndbok.
 • Årlig tillitsvalgtkonferanse
 • Støtte tillitsvalgte i jobben de gjør, både i konflikt og fredstid


BF vil arbeide for et inkluderende og trygt arbeidsliv

Våre medlemmer skal oppleve tillit, toleranse og respekt for ulikheter og mangfold. Alle skal ha de samme mulighetene i arbeidslivet uavhengig av kjønn, alder, sosial og etnisk bakgrunn, bosted, funksjonsevne, religion og seksuell orientering. Alle skal føle trygghet på jobb.

Mål

 • BF skal jobbe for et arbeidsliv som er tilpasset mennesker i alle livsfaser.
 • Alle bibliotekarer skal ha en god balanse mellom jobb og fritid.
 • Normalarbeidsdagen er utgangspunkt for de ansattes arbeidstid. Avvik skal kompenseres.
 • BF skal jobbe for at arbeidsgivere tilbyr kontorplass og lokaler som er tilpasset arbeidsoppgavene.
 • Digitaliseringen må ikke fjerne skillet mellom arbeidsliv og fritid.

Tiltak

 • BF skal delta i Unios arbeid med inkluderende arbeidsliv.
 • Digital kommunikasjon fra BF skal være universelt utformet.


BF skal være en bidragsyter i arbeidet med å oppfylle FNs bærekraftsmål

Gode bibliotektjenester bidrar til bærekraftsmål som god utdanning, innovasjon og infrastruktur og mindre ulikhet.

Mål

 • BF skal velge bærekraftige løsninger i sitt arbeid.

Tiltak

 • Vurdere om kurs og møter kan avholdes digitalt.
 • Velge bærekraftig mat på kurs og møter.
 • BF skal bidra til et grønt arbeidsliv via partssamarbeidet.
 • BF skal delta i arbeidet med grønn tariff.