Landsstyret

Bibliotekarforbundets landsstyre er et rådgivende organ for forbundsstyret. Det er kun i spørsmål om forbundets inn- og utmelding av hovedsammenslutninger, at landsstyret kan fatte vedtak. Landsstyret består av fylkeslagenes ledere, eller disses vararepresentanter, og alle faste medlemmer av forbundsstyret, eller disses vararepresentanter. Forbundets leder og nestleder er også leder og nestleder av landsstyret.

Forbundsstyret innkaller landsstyret til ordinært møte en gang i året, eller oftere hvis spesielle saker tilsier det. Landsstyret skal på sitt ordinære årlige møte føre en diskusjon basert på forbundsleders muntlige rapport om aktuelle saker for BF. Landsstyret drøfter forøvrig de saker det ønsker, etter forslag fra landsstyrets medlemmer.