Landsstyret

Bibliotekarforbundets landsstyre er et rådgivende organ for forbundsstyret.

Det er kun i spørsmål om forbundets inn- og utmelding av hovedsammenslutninger at landsstyret kan fatte vedtak. Landsstyret består av distriktslagenes ledere eller deres vararepresentanter samt alle faste medlemmer av forbundsstyret eller deres vararepresentanter. Forbundets leder og nestleder er også leder og nestleder av landsstyret.

Forbundsstyret innkaller landsstyret til ordinært møte én gang i året eller oftere hvis spesielle saker tilsier det. Landsstyret skal på sitt ordinære årlige møte føre en diskusjon basert på forbundsleders muntlige rapport om aktuelle saker for BF. Landsstyret drøfter for øvrig de saker det ønsker etter forslag fra landsstyrets medlemmer.