Utvalg og komitéer

Bibliotekarforbundet har følgende faste rådgivende utvalg og komiteer.

Arbeidsutvalget

Det heter i BFs vedtekter: «Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder og nestleder. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.»

Etter landsmøtet i november 2023 består arbeidsutvalget av:

Ola Eiksund (leder)
Elisabeth Reinertsen (nestleder)
Miriam Bakkeli
Linda Rasten (vara)

Statlig tariffutvalg

Statlig tariffutvalg ble oppnevnt av forbundsstyret 5. mai 2017. Utvalget består av:

Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold
Sara Røddesnes, NTNU – Norges Tekn.-Naturvit. Universitet
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Bente Ørberg, rådgiver sekretariatet

Tariffutvalg Oslo

Tariffutvalg Oslo ble oppnevnt av forbundsstyret 22. mars 2018. Utvalget består av:

HTV Deichman
HTV Utdanningsetaten
Hege B. Johnsen, rådgiver sekretariatet

Tariffutvalg KS

Tariffutvalg KS ble oppnevnt av forbundsstyret 18. desember 2023. Utvalget består av følgende personer:

Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek
Stig Elvis Furset, Viken fylkesbibliotek
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek
Ola Eiksund, forbundsleder

Økonomiutvalget

Forbundsstyret vedtok 18. desember 2023 følgende sammensetning av økonomiutvalget i BF:

Ola Eiksund (leder)
Elisabeth Reinertsen
Miriam Bakkeli
Siv Christine Bjørang Jørstad
Øystein Stabell
Linda Rasten (vara AU)

Retningslinjer for Bibliotekarforbundets økonomiutvalg
(Vedtatt av BFs forbundsstyre 10. november 2003)

Struktur:

1.  Bibliotekarforbundet skal ha et økonomiutvalg med minimum tre medlemmer.
2.  Medlemmer velges av forbundsstyret (vedtektene § 9.7), som bør være representert.
3.  Forbundsleder leder utvalgsarbeidet: Innkaller til møter etter behov, utarbeider saksliste, sender ut referat og sørger for videre saksbehandling i forbundsstyret og iverksetting av tiltak.
4.  Utvalgets medlemmer kan foreslå saker og be om møte.

Oppgaver:

5.  Utvalgets oppgaver er å bistå BFs politiske ledelse med råd som gjelder forbundets økonomiske disposisjoner og planlegging, og forberede økonomiske saker for forbundsstyret.
6.  ØU skal være BFs forhandlingsutvalg i lønnssaker overfor forbundets egne ansatte.

Virkeperiode:

7.  Økonomiutvalget skal nedsettes tidligst mulig i landsmøteperioden og sitte hele perioden.
8.  Det bør tilstrebes overlapping fra én landsmøteperiode til den neste.
9.  ØUs virkeperiode angis konkret i oppnevnelsen av det enkelte ØU.

Kontrollkomitéen

Disse ble valgt på BFs landsmøte i 2023 og fungerer fram til landsmøtet i 2026:

Morten Olsen Haugen, Trøndelag fylkeskommune  (leder)
Claus Christian Hansen, Oppdal kommune
Ann-Iren Bårdsnes, pensjonist, Oslo

Vara:
Jannicke Røgler, Trondheim kommune

Valgkomitéen

Disse ble valgt på BFs landsmøte i 2023, og fungerer fram til landsmøtet i 2026:

Edith Irene Vevang, Bergen Offentlige Bibliotek (leder)
Ole Vanem, Høgskolen i Østfold
Jørgen Betten, Nesseby bibliotek

Vara:
Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek

Veiledning for Bibliotekarforbundets valgkomité:
(Vedtatt av BFs landsmøte 24. november 2017)

  1. Valgkomitéen er saksforbereder for landsmøtet og skal fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på landsmøtet, bortsett fra ny valgkomité.
  2. Valgkomitéen må skaffe seg nok informasjon til å danne seg en begrunnet oppfatning om hvilke kvalifikasjoner som trengs i de ulike vervene, inkludert forbundsleders funksjon som daglig leder i sekretariatet.
  3. Valgkomitéen bør gjennomføre intervju av kandidater til vervene som forbundsleder og nestleder.
  4. Valgkomitéen må vurdere aktuelle/potensielle kandidater opp mot kvalifikasjonene som trengs til vervene.
  5. Valgkomitéen skal forvisse seg om at kandidatene de foreslår er valgbare og villige til å påta seg verv.
  6. Kandidatene bør så langt som mulig speile medlemsmassen i forhold til kjønn, geografi og sektorer.
  7. Valgkomitéen står fritt til å foreslå en eller flere kandidater til det enkelte verv.
  8. Valgkomitéen skal legge fram relevante opplysninger om kandidatene, gjerne med en kort CV og omtale/egenomtale. Omtalene skal være relativt likeartede i omfang og hva de omtaler.
  9. Valgkomitéens innstilling bør sendes landsmøteutsendingene sammen med andre landsmøtedokumenter. Komitéens leder lager en arbeidsplan for å overholde denne tidsfristen.
  10. Valgkomitéen møter på landsmøtet, og komitéen legger fram innstillingen i møtet. Hver av valgkomitéens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det er delt innstilling.

Bibliotekarforbundets referansegruppe for skolebibliotek

Referansegruppen for skolebibliotek ble oppnevnt i oktober 2022.

Medlemmer:

Knut Sigurd Senumstad, Re videregående skole, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Tonje Øverland, Thora Storm videregående skole, Trondheim, Trøndelag fylkeskommune
Desiree Fidan, Foss videregående skole, Oslo
Amalie Klæbo, Ekeberg barneskole, Oslo
Jane Kathrine Larsen, Oslo VO Sinsen
Cecilie Odding, Hamar katedralskole Innlandet fylkeskommune

Vara:

Helena Huse, Skedsmo videregående skole, Viken fylkeskommune
Astrid Holmefjord, Kvam vidaregåande skule Vestland fylkeskomme
Kari Tverelv Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø, Nordland fylkeskommune
Siv C.B. Jørstad, Valle Hovin vgs, Oslo