Utvalg og komitéer

Arbeidsutvalget

Det heter i BFs vedtekter: «Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder og nestleder. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.»

Etter landsmøtet 24. november 2017 består arbeidsutvalget av:

Jannicke Røgler (leder)
Veronicha Angell Bergli  (nestleder)
Glenn Karlsen Bjerkenes
Miriam Bakkeli (vara)

 


Statlig tariffutvalg

Statlig tariffutvalg ble oppnevnt av forbundsstyret 5. mai 2017. Utvalget består av:

Grete Gluppe, Høgskolen i Østfold
Sara Røddesnes, NTNU – Norges Tekn.-Naturvit. Universitet
Glenn Karlsen Bjerkenes, Universitetsbiblioteket i Oslo
Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet
Irene Eikefjord, Universitet i Bergen
Bente Ørberg, rådgiver sekretariatet

 


Tariffutvalg Oslo

Tariffutvalg Oslo ble oppnevnt av forbundsstyret 22. mars 2018. Utvalget består av:

Frid Hamsun, HTV Deichman
Ann-Iren Bårdsnes, HTV Utdanningsetaten
Hege B. Johnsen, rådgiver sekretariat

 


Tariffutvalg KS

Tariffutvalg KS ble oppnevnt av forbundsstyret 22. mars 2018. Utvalget består av følgende personer:

Brit Karen Einang, Trondheim folkebibliotek
Stig Elvis Furset, Buskerud fylkesbibliotek
Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek
Jannicke Røgler, forbundsleder


BFs arbeidsgruppe for ebøker

[Her kommer det snart oppdatert info om perioden 2018-2020.]

Ørjan Persen, Bergen offentlige bibliotek (leder). Tlf:  93 61 86 36
Thomas Brevik, Lindås bibliotek. Tlf:  40 21 66 80
Ritha Helland, Bergen offentlige bibliotek. Tlf:  41 58 11 74

Oppnevnt av forbundsstyret i desember 2012 for å utvikle kunnskap og politikk på spørsmål rundt ebøker i bibliotek.

 


Økonomiutvalget

Forbundsstyret vedtok 24. november 2017 at økonomiutvalget i BF skal bestå av arbeidsutvalget (AU) og Randi Rønningen.

Økonomiutvalget består av:

Jannicke Røgler (leder)
Veronicha Angell Bergli  (nestleder)
Glenn Karlsen Bjerkenes
Randi Rønningen
Miriam Bakkeli (vara)

Retningslinjer for Bibliotekarforbundets økonomiutvalg
(Vedtatt av BFs forbundsstyre 10. november 2003)

Struktur:

1.  Bibliotekarforbundet skal ha et økonomiutvalg med minimum tre medlemmer.
2.  Medlemmer velges av forbundsstyret (vedtektene § 9.7), som bør være representert.
3.  Forbundsleder leder utvalgsarbeidet: Innkaller til møter etter behov, utarbeider saksliste, sender ut referat og sørger for videre saksbehandling i forbundsstyret og iverksetting av tiltak.
4.  Utvalgets medlemmer kan foreslå saker og be om møte.

Oppgaver:

5.  Utvalgets oppgaver er å bistå BFs politiske ledelse med råd som gjelder forbundets økonomiske disposisjoner og planlegging, og forberede økonomiske saker for forbundsstyret.
6.  ØU skal være BFs forhandlingsutvalg i lønnssaker overfor forbundets egne ansatte.

Virkeperiode:

7.  Økonomiutvalget skal nedsettes tidligst mulig i landsmøteperioden, og sitte hele perioden.
8.  Det bør tilstrebes overlapping fra en landsmøteperiode til den neste.
9.  ØUs virkeperiode angis konkret i oppnevnelsen av det enkelte ØU.


Kontrollkomitéen

Disse ble valgt på BFs landsmøte i 2017, og fungerer fram til landsmøtet i 2020:

Monica Roos, Universitetet i Bergen (leder)
Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek
Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek

Vara:
Mette Rysjedal, Lørenskog bibliotek


Valgkomitéen

Disse ble valgt på BFs landsmøte i 2017, og fungerer fram til landsmøtet i 2020:

Jan-Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek (leder)
Irene Eikefjord, Universitetsbiblioteket i Bergen
Edith Irene Vevang, Bergen offentlige bibliotek
Siv Christine Jørstad, Valle Hovin videregående skole (vara)

Veiledning for Bibliotekarforbundets valgkomité:
(Vedtatt av BFs landsmøte 24. november 2017)

  1. Valgkomitéen er saksforbereder for landsmøtet og skal fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på landsmøtet, bortsett fra ny valgkomité.
  2. Valgkomitéen må skaffe seg nok informasjon til å danne seg en begrunnet oppfatning om hvilke kvalifikasjoner som trengs i de ulike vervene, inkludert forbundsleders funksjon som daglig leder i sekretariatet.
  3. Valgkomitéen bør gjennomføre intervju av kandidater til vervene som forbundsleder og nestleder.
  4. Valgkomitéen må vurdere aktuelle/potensielle kandidater opp mot kvalifikasjonene som trengs til vervene.
  5. Valgkomitéen skal forvisse seg om at kandidatene de foreslår er valgbare og villige til å påta seg verv.
  6. Kandidatene bør så langt som mulig speile medlemsmassen i forhold til kjønn, geografi og sektorer.
  7. Valgkomitéen står fritt til å foreslå en eller flere kandidater til det enkelte verv.
  8. Valgkomitéen skal legge fram relevante opplysninger om kandidatene, gjerne med en kort CV og omtale/egenomtale. Omtalene skal være relativt likeartede i omfang og hva de omtaler.
  9. Valgkomitéens innstilling bør sendes landsmøteutsendingene sammen med andre landsmøtedokumenter. Komitéens leder lager en arbeidsplan for å overholde denne tidsfristen.
  10. Valgkomitéen møter på landsmøtet, og komitéen legger fram innstillingen i møtet. Hver av valgkomitéens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det er delt innstilling.