Vedtekter

Vedtekter for Bibliotekarforbundet vedtatt på landsmøtet 24. november 2017.

(Vedtekter ble første gang vedtatt av stiftelsesmøtet 12. juni 1993, og senere endret på landsmøter 29.september 1995, 18. april 1997, 16. april 1999, 20. april 2001, 13. juni 2003, 15. april 2005, 8. april 2008, 11. november 2011, 14. november 2014, og nå sist på landsmøtet 24. november 2017.)

§ 1 FORMÅL

Bibliotekarforbundet (BF) er et landsomfattende, partipolitisk uavhengig fagforbund. BFs formål er å arbeide for å sikre og bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, høy kvalitet i utdanningen og i utøvelse av faget. BF skal arbeide for å styrke medlemmenes rolle i arbeidslivet.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1
For å bli medlem må en ha bachelor eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning.

2.2

Bibliotekarstudenter kan opptas som studentmedlemmer. Studentmedlemskap gir ikke rett til bistand i arbeidsforhold, men er for øvrig å regne som et ordinært medlemskap. Etter endt bibliotekarutdanning må vitnemål sendes BF før medlemmet kan registreres som ordinært medlem. Yrkesaktive medlemmer kan ikke gjeninntre som studentmedlemmer ved videreutdanning på fulltid, men registreres som ikke-yrkesaktive i utdanningsperioden.

2.3
Innmelding skal gjøres til forbundet sentralt. Vitnemål vedlegges.

2.4
Tvilstilfelle om medlemskap avgjøres av forbundsstyret.

§ 3 UTMELDING

3.1
Utmelding skal gjøres skriftlig til forbundet sentralt.

3.2
Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmelding er mottatt i forbundet.

3.3
Utmelding kan ikke skje i perioder der forbundet har varslet konflikt eller er i konflikt.

§ 4 UTELUKKING

4.1
Et medlem som handler i strid med forbundets vedtekter, eller på annen måte har handlet til alvorlig skade for forbundet, kan suspenderes i inntil 3 år eller ekskluderes.

4.2
Forbundsstyret fatter vedtak om suspensjon. Det kreves 2/3 flertall.

4.3
Landsmøtet fatter vedtak om eksklusjon. Det kreves 2/3 flertall.

4.4
Vedtak om suspensjon eller eksklusjon kan bare fattes etter at vedkommende skriftlig er gjort kjent med saken og har fått anledning til å uttale seg.

4.5
Den suspenderte har anledning til å anke avgjørelsen til landsmøtet. Suspensjonen står ved lag til landsmøtet har behandlet saken. Landsmøtet avgjør saken med simpelt flertall.

4.6
Et medlem som er ekskludert kan gjenopptas som medlem etter vedtak av landsmøtet. Det kreves simpelt flertall.

4.7
Et medlem som skylder kontingent for mer enn 6 måneder strykes.

§ 5 KONTINGENT

5.1
Landsmøtet fastsetter kontingenten til forbundet.

5.2
Forbundsstyret kan skrive ut ekstraordinær kontingent i forbindelse med arbeidskonflikt.

§ 6 RETTIGHETER OG PLIKTER

6.1
Alle medlemmer har rett til å fremme saker for forbundets organer og til å delta på medlemsmøter i sitt fylkeslag.

6.2
Det er ethvert medlems plikt å rette seg etter vedtekter og vedtak fattet av vedtektsfestede organer i forbundet.

6.3
Medlemmene skal melde navne- og adresseforandring og endrede ansettelsesforhold/-betingelser til forbundet sentralt innen 1 måned etter at endringen skjedde.

§ 7 LANDSMØTET

7.1
Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år.

7.2
Landsmøtet består av delegater, valgt blant medlemmene i hvert fylkeslag. Fylkeslagets leder skal være en av delegatene. Antall delegater fra hvert fylkeslag står i forhold til antall medlemmer pr. 1.januar i møteåret, etter følgende skala:

<   69 medlemmer 3 delegater
70 109 medlemmer 4 delegater
110 169 medlemmer 5 delegater
170 < medlemmer 6 delegater

Bare de valgte delegatene har stemmerett.

7.3
Landsmøtet innkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med 6 måneders varsel. Innkalling og sakspapirer sendes delegatene senest 4 uker før landsmøtet. Innkalling og sakspapirer skal gjøres tilgjengelig for medlemmene.

7.4
Saker som ønskes behandlet av landsmøtet skal være levert forbundsstyret senest 6 uker før landsmøtet. Landsmøtet kan med 3/4 flertall vedta å behandle saker mottatt mindre enn 6 uker før landsmøtet.

7.5

Medlemmer og varamedlemmer til forbundsstyret har møte-, tale- og forslagsrett på landsmøtet. Landsmøtet avgjør i hvilke saker inviterte gjester også har tale- og forslagsrett.

7.6
Landsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Forbundsstyrets beretning for landsmøteperioden.
b) Regnskap og revisjonsberetninger siden forrige landsmøte.
c) Kontrollkomitéens rapport.
d) Kontingent for kommende landsmøteperiode.
e) Godtgjøring av forbundsstyrets medlemmer.
f) Konfliktfondets størrelse.
g) Innkomne saker.
h) Målprogram.
i) Budsjett.
j) Vedtekter.
k) Valg:
Leder i forbundet.
Nestleder i forbundet.
5 medlemmer til forbundsstyret.
5 varamedlemmer (i nummerert rekkefølge) til forbundsstyret.
Leder og 2 medlemmer til valgkomité.
1 varamedlem til valgkomité.
Leder og 2 medlemmer til kontrollkomité.
1 varamedlem til kontrollkomité.

7.7
Når forbundsstyret finner at særlig viktige saker gjør det nødvendig, når minst 1/4 av medlemmene krever det, eller når minst halvparten av fylkeslagene krever det skal forbundsstyret sammenkalle til ekstraordinært landsmøte med minst 6 ukers skriftlig varsel. Slikt landsmøte må avholdes senest 3 måneder etter at forbundsstyret har mottatt kravet, og skal bare behandle de sakene som var årsaken til at det ble sammenkalt. Delegater velges på ekstraordinære møter i fylkeslagene. Antall delegater fra hvert fylkeslag står i forhold til antall medlemmer pr. 1. januar i møteåret, etter samme skala som for ordinært landsmøte.

§ 8 LANDSSTYRET

8.1
Landsstyret er et rådgivende organ for forbundsstyret.

8.2
Landsstyret består av fylkeslagenes ledere, eller disses vararepresentanter, og alle faste medlemmer av forbundsstyret, eller disses vararepresentanter. Forbundets leder og nestleder er også leder og nestleder av landsstyret.

8.3
Forbundsstyret innkaller landsstyret til ordinært møte en gang i året, eller oftere hvis spesielle saker tilsier det. Innkalling sendes ut senest 4 uker før møtet.

8.4
Landsstyret skal på sine møter drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående aktiviteter, på bakgrunn av forbundsleders beretning. Beretningen sendes ut senest 14 dager før møtet og sakspapirer 1 uke før møtet. Landsstyret skal også være et forum for bibliotekpolitiske diskusjoner og uttalelser.

§ 9 FORBUNDSSTYRET

9.1
Forbundsstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene.

9.2
Forbundsstyret er valgt av landsmøtet og består av leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Ved forfall trer varamedlemmene inn i forbundsstyret i den rekkefølgen de ble valgt.

9.3
Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede, hvorav leder eller nestleder er den ene. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

9.4
Forbundsstyret skal lede forbundet i samsvar med vedtekter og gjeldende vedtak. Forbundsstyret er ansvarlig for forbundets økonomiske drift. Forbundsstyret har arbeidsgiveransvar for ansatte og lønnede tillitsvalgte.

9.5
Forbundsstyret nedsetter et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og ett styremedlem med varamedlem. Forbundets leder og nestleder skal være arbeidsutvalgets leder og nestleder. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig bare når det er fulltallig. Forbundsstyret kan delegere myndighet til arbeidsutvalget.

9.6
Forbundsstyret har plikt til å informere medlemmene om sin virksomhet.

9.7
Forbundsstyret vedtar oppretting og nedlegging av utvalg, godkjenner retningslinjer og myndighet for disse, og peker ut representanter til utvalgene.

9.8
Forbundsstyret utpeker forbundets representanter til andre organ.

9.9
Forbundsstyret vedtar krav og prioriteringer til sentrale lønnsforhandlinger, etter drøfting i organisasjonen. Forbundsstyret har myndighet til å godta/forkaste forhandlingsresultat, og vurderer behovet for uravstemning.

9.10
Forbundsstyret vedtar årlige økonomiske rammer for det enkelte fylkeslags virksomhet, basert på fylkeslagets vedtatte budsjett og aktivitetsplan. Forbundsstyret fastsetter retningslinjer for fylkeslagenes økonomi.

9.11
Forbundsstyrets medlemmer godtgjøres etter satser fastsatt av landsmøtet.

§ 10 KONTROLLKOMITÉ

10.1
Kontrollkomitéen har til oppgave å vurdere forbundets løpende virksomhet i forhold til vedtekter og gjeldende vedtak.

10.2
Kontrollkomitéen er valgt av landsmøtet og består av en leder og 2 medlemmer, med 1 varamedlem. Medlemmene kan ikke ha andre verv regionalt eller sentralt i Bibliotekarforbundet.

10.3
Kontrollkomitéen skal holdes løpende orientert om virksomheten i forbundet. Alle vedtektsfestede organ i forbundet plikter fortløpende å sende informasjon om sin virksomhet og referat fra sine møter til komitéen.

10.4
Kontrollkomitéen kan rette henvendelser til organ i forbundet når den finner det nødvendig. Kontrollkomitéen har ingen rett til å gripe inn i avgjørelsesprosesser i forbundet.

10.5
Kontrollkomitéen skal utarbeide skriftlig rapport for hver landsmøteperiode. Rapportene skal gjøres kjent for medlemmene, og legges fram for landsmøtet. Kontrollkomiteen skal være representert på landsmøtet.

§ 11 VALGKOMITÉ

11.1
Valgkomitéen skal fremme forslag på kandidater til verv som står på valg på landsmøtet. Forslag på kandidater til ny valgkomité fremmes av forbundsstyret.

11.2
Valgkomitéen er valgt av landsmøtet og består av en leder og 2 medlemmer, med 1 varamedlem.

11.3
Valgkomitéen er representert på landsmøtet for å legge fram forslag til valg.

§ 12 FYLKESLAG

12.1
Fylkeslagene er forbundets ledd mellom medlemmer/tillitsvalgte og forbundsstyret. Fylkeslagene arbeider etter forbundets vedtekter og vedtak.

12.2
Landsmøtet oppretter og nedlegger fylkeslag, og fastsetter fylkeslagenes utstrekning.

12.3
Hvert fylkeslag dekker ett eller flere fylker. Yrkesaktive medlemmer hører til i det fylkeslag som dekker arbeidsplassen. Ikke-yrkesaktive hører til i det fylkeslag som dekker stedet der de bor. Studentmedlemmer hører til i det fylkeslaget som dekker studiestedet. Fylkeslagene skal omfatte alle forbundets medlemmer. Ved tvil avgjør forbundsstyret hvilket fylkeslag et medlem skal tilhøre.

12.4
Fylkeslagets styre innkaller til årsmøte, som avholdes innen 15.mars hvert år. Innkalling sendes ut senest 4 uker før årsmøtet, og sakspapirer sendes senest 1 uke før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være fylkeslagets styre i hende før årsmøtet begynner.

12.5
Alle medlemmer av fylkeslaget har stemmerett på årsmøte. Forbundsstyrets medlemmer har rett til å møte på fylkeslagenes årsmøter med talerett.

12.6
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Årsberetning.
b) Budsjett og aktivitetsplan
c) Innkomne saker.
d) Valg:
Leder av fylkeslaget
2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret
2 varamedlemmer til fylkeslagets styre
2 medlemmer til valgkomité
(foreslås av styret)
1 varamedlem til valgkomité
(foreslås av styret)
Delegater og like mange varadelegater til landsmøtet (velges i år med ordinært landsmøte, foreslås av styret). Valg til det enkelte verv kan gjøres for ett eller to år, og må fremgå av protokollen.

12.7
Når fylkeslagets styre finner at særlig viktige saker gjør det nødvendig eller når minst 1/4 av fylkeslagets medlemmer krever det, skal styret sammenkalle til ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers skriftlig varsel. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de sakene som var årsaken til at det ble sammenkalt.

12.8
Fylkeslagets styre har følgende oppgaver:
a) Arrangere årsmøte.
b) Sørge for kontakt mellom tillitsvalgte i regionen og bidra med tiltak som støtter de tillitsvalgtes arbeid.
c) Samarbeide med forbundsstyret om lokale tiltak.

12.9
Fylkeslagets styre er beslutningsdyktig ved minst 2/3’s deltakelse.

12.10
Fylkeslagets styre er ansvarlig for at fylkeslaget drives i henhold til den økonomiske ramme og de retningslinjer som er vedtatt av forbundsstyret (jf.  § 9.10). Fylkeslagets styre har ikke anledning til å skrive ut egen kontingent til medlemmene.

12.11
Fylkeslagets leder godtgjøres etter satser fastsatt av forbundsstyret.

§ 13 ARBEIDSPLASSORGANISERING

13.1
På arbeidsplasser med kun ett medlem, er vedkommende fra BFs side å regne som tillitsvalgt. På arbeidsplasser med 2 eller flere medlemmer velges tillitsvalgt og varatillitsvalgt for ett år av gangen. Valgmøtet avholdes innen utgangen av februar. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret.

13.2
På arbeidsplasser med 10 eller flere medlemmer velges årlig et klubbstyre med minst tre medlemmer, med tillitsvalgt som leder av klubbstyret. Valgmøtet avholdes innen utgangen av februar. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret.

13.3
Med arbeidsplass menes det partene forstår som forhandlingsområde. I tvilstilfelle avgjør fylkesstyret hva som menes med arbeidsplass.

§ 14 STUDENTORGANISERING

Ved studiesteder med flere studentmedlemmer kan det årlig velges et klubbstyre med minst tre medlemmer, hvor av en er leder av klubbstyret. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret.

§ 15 PUBLISERING

15.1
Forbundet utgir tidsskrift og publiserer egne nettsider. Forbundsstyret vedtar hvilke øvrige plattformer forbundet skal publisere på.

15.2
Forbundsstyret velger redaktør, bestemmer valgperiode for redaktør og fastsetter retningslinjer for forbundets publiseringsvirksomhet. Forbundets redaktør er ansvarlig redaktør for tidsskriftet.

§ 16 FORHOLD TIL ANDRE ORGANISASJONER

16.1
Landsmøtet, eller landsstyret når landsmøtet ikke er samlet, fatter vedtak om tilslutning til eller utmelding av hovedsammenslutning. Slikt vedtak krever 2/3 flertall. Landsstyret kan bare fatte slikt vedtak når en slik sak er varslet i innkallingen.

16.2
Forbundsstyret kan inngå avtaler med andre fagforbund om tariffmessig eller annet samarbeid.

§ 17 KONFLIKTFOND

Bibliotekarforbundet skal ha et konfliktfond. Landsmøtet fastsetter konfliktfondets størrelse. Forbundsstyret fastsetter regler for anbringelse av fondets midler og regler for bruk av fondet i konfliktsituasjoner.

§ 18 REVISJON

Forbundets regnskaper skal revideres av registrert revisor.

§ 19 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall. Vedtatte endringer gjøres gjeldende fra landsmøtets slutt.

§ 20 OPPLØSNING

Oppløsning av forbundet vedtas med 3/4 flertall på landsmøtet. Vedtaket er gyldig når etterfølgende uravstemning har sluttet seg til vedtaket med 3/4 av de avgitte stemmer. Vedtak om oppløsning skal inneholde bestemmelser om avhendelse av forbundets verdier.