Lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger er en viktig del av lønnsoppgjøret for de fleste av våre medlemmer. Her har vi samlet noen ofte stilte spørsmål med svar om temaet.

lokale forhandlinger

Ofte stilte spørsmål om lokale forhandlinger

De lokale forhandlingene er en viktig del av lønnsdannelsen. Her fører BFs tillitsvalgte forhandlinger for medlemmene. Noen BF-medlemmer er eneste medlem på sin arbeidsplass. Da kan man la seg representere av andre under forhandlingene. BFs distriktslag og sekretariat har et særskilt ansvar for at alle BF-medlemmer har noen til å forhandle for seg.

Lokale forhandlinger foregår som regel på høsten, i etterkant av de sentrale forhandlingene. I Oslo kommune og KS-sektorens kapittel 4 gjennomføres lokale forhandlinger bare når det blir satt av en pott sentralt. I KS-sektorens kapittel 3 og 5 og i staten gjennomføres lokale lønnsforhandlinger hvert år.

Parter i de lokale forhandlingene er arbeidsgiver og BF-tillitsvalgte som representanter for BF-medlemmer. Det er arbeidsgivers ansvar å kalle inn til innledende drøftingsmøte i forkant av forhandlingene samt legge de praktiske rammene for forhandlingene.

Særskilte forhandlinger

Bibliotekarforbundet kan også utenom de ordinære lokale forhandlingene kreve forhandlinger på særskilt grunnlag dersom vilkårene for dette er tilstede. Disse forhandlingene føres også mellom de lokale parter, men fordi det er knyttet særlige vilkår til dem omtales de ofte som særskilte forhandlinger.

Oppdatert: 18. august 2022

Innsamling av data

 • Gjør dere kjent med resultatet av de siste sentrale forhandlingene.
 • Be om tallmateriale fra arbeidsgiver som viser total lønnsmasse, antall ansatte, samt lønnsutvikling og lønnsnivå, fordelt på kjønn og stillingskoder.
 • Utarbeid oversikt over lønnsutvikling for egne medlemmer. Husk medlemmer i lønnet permisjon.
 • Få medlemmene til å skrive krav. Informer om kravfrister og hvilke krav medlemmene eventuelt bør legge vekt på.
 • Oppfordre medlemmer til dialog med leder om sitt krav og til å be om en lønnsutviklingssamtale.

Drøftingsmøter

 • Arbeidsgiver har ansvar for innkalling.
 • Benytt anledningen til å diskutere lokale kriterier. Presenter hva dere vil legge vekt på under forhandlingene.
 • Husk at tillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.
 • Klargjør hva som skjer ved et eventuelt brudd. I KS-sektoren anbefaler BF lokal nemnd som valg av tvisteløsningsmodell.
 • Arbeidsgiver skriver referat.

Vurderinger

 • Hva ønsker du/dere å forhandle om?
 • Prioriter argumenter og legg opp til ulike forhandlingsfaser. Grupper argumenter etter føringer og kriterier.
 • Vurder kravene i forhold til taktikk, prinsipp og ønsker/realiteter. Hva er bruddgrunnlag?
 • Sammenlign lønnsutvikling for egne medlemmer med andre arbeidstakere lokalt. Finnes det skjevheter?

Utforming av krav

 • Undersøk om arbeidsgiver benytter et eget kravskjema. Hvis ikke, bruk gjerne BFs kravskjema, som kan lastes ned på våre nettsider.
 • Gjennomgå og systematiser kravene. Lag en prioriteringsliste og nedjuster urimelige krav. Konferer gjerne med sekretariatet.
 • Regn ut rammen for totalkrav.
 • Snakk med enkeltmedlemmer for mer argumentasjon eller tilleggsopplysninger.
 • Oversend kravene til arbeidsgiver innen fastsatt frist.

Forhandlingsdelegasjonen

 • Avklar hvem som skal forhandle og hvem som skal være bisitter(e). Som regel vil delegasjonen bestå av forhandler og en eller flere bisittere. BF anbefaler alltid å ha med bisitter. Bisittere har som oppgave å observere samt være rådgiver for forhandleren når BF-delegasjonen tar særmøter underveis i forhandlingsløpet.
 • Lag avtale om bakvakt. En bakvakt er en støttespiller som er tilgjengelig på telefon og som kan benyttes ved behov. Det kan være en erfaren forhandler, en distriktslagsleder eller en i BFs sekretariat. Det er viktig å lage avtale på forhånd for å være trygg på at bakvakten er tilgjengelig på det riktige tidspunktet.

Gangen i forhandlingsmøtet

 • Åpning/presentasjon.
 • Innledning (praktiske forhold)
 • Gjennomgang av krav, basisargumentasjon og spørsmålsrunde.
 • Tilsvar (arbeidsgivers svar på presenterte krav), også kalt tilbud 1.
 • Presentasjon av kravene igjen, ytterligere argumentasjon, spissing av kravene.
 • Arbeidsgivers tilbud 2.
 • Eventuelt flere runder.

Særmøter

 • I KS-sektoren er det vanlig at delegasjonene benytter seg av særmøter med sine respektive rådgivere/bisittere underveis i forhandlingene. I særmøtene vil man drøfte forslag og krav som er kommet frem i plenumsmøte.
 • Husk at interne diskusjoner ikke skal holdes i plenum. Særmøter bør vurderes før viktige beslutninger tas.
 • Ring bakvakten dersom du/dere føler behov for det.

Vurder strategien

 • Hvilke alternativer har vi?
 • Hva vinner/taper vi på «å stå på kravene»?
 • Hvordan passer resultatet inn i vår langsiktige strategi?
 • Vurder risikoen ved et eventuelt brudd.
 • Gjør dere kjent med reglene for tvisteløsninger.
 • Husk å kontakte BFs sekretariat dersom dere vurderer brudd.

Protokoll

 • Protokoll fra forhandlingene settes opp av arbeidsgiver.
 • Sørg for å få med informasjon om tid og sted for forhandlingene og hvem som er til stede. Vær nøye med formuleringene slik at senere tvister rundt fortolkning unngås. Husk at begge parter har rett til å få med sine synspunkter i protokollen.
 • Sjekk særlig virkningsdato, stillingskoder og ny lønn.
 • Sørg for å få underskrift fra begge parter.

Evalueringer

 • Kartlegg resultatet. Det er viktig å ha klart for seg hvilke utfordringer som gjenstår å ta tak i til neste oppgjør.
 • Hvordan fungerte forberedelsene?
 • Gikk forhandlingene etter planen?
 • Hva kan/bør endres ved nye forhandlinger?

Informasjon om resultatet

 • Arbeidsgiver har ansvar for å informere om resultatet.
 • Protokoll eller forhandlingsresultat skal oversendes BFs sekretariat.

Oppdatert: 18. august 2022

Det er viktig å stille på drøftingsmøtet fordi mye av grunnlaget for forhandlingene og også de praktiske rammene rundt forhandlingene avklares her.

drøftingsmøtet eller forberedende møte som det heter i noen tariffområder, skal de lokale forhandlingene forberedes. Møtet innkalles til av arbeidsgiver, og det er forhandlingenes parter som skal møtes. Det innebærer at Bibliotekarforbundets tillitsvalgte skal innkalles til møtet sammen med tillitsvalgte fra de øvrige forbundene i virksomheten.

Innholdet på drøftingsmøtet

På drøftingsmøtet skal arbeidsgiver legge frem lønnsstatistikk og oversikt som danner grunnlaget for forhandlingene. Det er også naturlig å gjennomgå gjeldende lønnspolitisk plan. Videre gjøres det rede for det økonomiske grunnlaget for forhandlingene, enten det dreier seg om størrelsen på den lokale potten, noe som vil være relevant ved lokale forhandlinger i stat, Oslo kommune eller KS sektorens kapittel 4, eller om det dreier seg om lokale forhandlinger uten noen avsatt pott, som for eksempel KS sektorens kapittel 3 og 5. Dersom det er knyttet særlige føringer til den lokale potten, eller det er oppstått spesielle ting i de sentrale forhandlingene som får konsekvenser lokalt må dette også drøftes på møtet. På møtet avklares også praktiske ting knyttet til forhandlingene, som for eksempel kravfrist, forhandlingsdato, om det skal leveres krav på spesielle kravskjemaer osv.

Hjemmel for drøftingsmøtet

Det er ikke frivillig å avholde drøftingsmøte eller forberedende møte til lokale forhandlinger. Slike møter er hjemlet i tariffavtalene i de ulike sektorene. Som eksempel nevnes at drøftingsmøtet i kommunal sektor (KS) er hjemlet i Hovedtariffavtalens kapittel 3 pkt. 3.2.1. I statlig sektor i Hovedtariffavtalens kapittel 2 pkt 2.6.3 og i Oslo kommune i Dok. 25, del B pkt 1.2.5.

Oppdatert: 18. august 2022

Tillitsvalgte i offentlig sektor har rett til å få faktiske opplysninger om lønnsvilkår ved lokale forhandlinger.

Det fremgår av vedlegg 3 til hovedtariffavtalen i KS at tillitsvalgte har rett til innsyn i lønnsopplysninger som er relevant for forhandlingene.

I staten har de tillitsvalgte rett til innsyn jf. særavtalen om lønns- og personalregistre § 7 i visse personopplysninger og lønnsopplysninger som er nødvendige for gjennomføringen av lokale forhandlinger. Rett til innsyn gjelder også andre enn egne medlemmer.

Reglene vil imidlertid være forskjellige i privat og offentlig sektor. I privat sektor regnes opplysninger om lønn som personopplysninger, og utgangspunktet er at regelverket for personopplysninger må følges.

Se også Datatilsynets veiledning om tema.

Oppdatert: 14. august 2023

BF anbefaler alltid å ha både bisitter og bakvakt under forhandlinger. Dette for å sikre deg både rådgivning og ryggdekning i forhandlingssituasjoner.

Bisittere har som oppgave å observere samt være rådgiver for forhandleren. Bisitter er gjerne vara tillitsvalgt eller et annet BF-medlem på arbeidsplassen.

En bakvakt er en støttespiller som er tilgjengelig på telefon og som kan benyttes ved behov. Det kan være en erfaren forhandler, en distriktslagsleder eller en i BFs sekretariat. Det er viktig å lage avtale på forhånd for å være trygg på at bakvakten er tilgjengelig på det riktige tidspunktet.

Oppdatert: 18. august 2022

Dersom det går mot brudd i de lokale forhandlingene må forhandler kontakte BFs sekretariat for rådgivning. Sekretariatet følger opp alle BFs bruddsaker. I mange tilfeller vil man klare å komme til enighet i forhandlingenes siste fase. Dersom det skulle bli brudd er det arbeidsgiver som setter opp bruddprotokoll. Bruddprotokollen inneholder arbeidsgivers siste tilbud og Bibliotekarforbundets siste krav.

KS – kapittel 5 og 3

Brudd i kapittel 5 og 3 behandles i lokal nemnd. Se Hovedavtalens del A § 6-2 Lokal nemnd.

Før man kommer til behandling i nemnda skal hver av partene levere et prosesskriv. Prosesskrivet inneholder en fremstilling av saken, herunder ofte litt om de innledende forhandlingsrunder, og særlig om bruddet og årsaken til at det ble brudd i de lokale forhandlingene. I prosesskrivet argumenterer partene for sitt syn.

KS – kapittel 4

Dersom det blir brudd i kapittel 4 gjelder ankebestemmelsen i Hovedavtalens del A § 6-3. Her fremgår det at anken først bringes til organisatorisk behandling mellom de sentrale parter. Gjennom denne behandlingen prøver partene å finne en løsning. Dersom dette ikke fører frem bringes saken inn for nemndsbehandling i sentralt ankeutvalg.

Dersom saken skal opp i sentralt ankeutvalg skriver hver av partene prosesskriv som må leveres innen fastsatt frist. Etter behandling avgjør ankeutvalget tvisten.

Stat

Ved brudd i lokale forhandlinger bringer hver av partene tvisten inn for Statens lønnsutvalg jf. Hovedtariffavtalen kapittel 2 pkt. 2.7.

Oslo kommune

Ved brudd i forhandlingene sendes bruddprotokollen til organisasjonenes sentrale ledd. Dersom saken ikke løses ved forhandlinger mellom de sentrale parter, bringes tvisten inn for et ankeutvalg, jf. Dok. 25 § 16.3.

Oppdatert: 18. august 2022

Dersom kommunen eller virksomheten du arbeider i opererer med eget kravskjema kan det være greit å bruke dette. Hvis ikke kan skjemaet nedenfor benyttes.

BFs kravskjema – stat
BFs kravskjema – KS
BFs kravskjema – Oslo kommune
BFs kravskjema – generell mal

Begrunnelse for krav

I tillegg til kravskjema må kravet også inneholde begrunnelse. Det kan være en fordel å levere en relativt kort og oversiktlig begrunnelse på kravskjemaet. I tillegg må din tillitsvalgte eller den som skal forhandle for deg ha utfyllende argumenter å komme med i løpet av forhandlingene.

Ta gjerne kontakt med tillitsvalgte eller forhandler når du skal utforme kravet slik at du kan få gode råd om hva du bør vektlegge i argumentasjonen din. Det å argumentere med utgangspunkt i virksomhetens lønnspolitikk, visjon og målsetting er ofte virkningsfullt.

Oppdatert: 18. august 2022

Kravet sendes din lokale tillitsvalgte innen fristen. Kravfristen blir bestemt av de lokale parter på drøftingsmøtet i forkant av forhandlingene.

BF-medlemmer som er alene på sin arbeidsplass eller som er uten tillitsvalgt, må av og til sende inn kravet direkte til arbeidsgiver. Det er likevel viktig å ha dialog med den som skal forhandle for deg om innholdet i kravet før det sendes.

Oppdatert: 18. august 2022

Varierende lokale og individuelle forhold umuliggjør et fasitsvar på spørsmålet om hvor mye du kan kreve i lønn.

Hvor høyt kravet skal være avhenger i stor grad av:

 • størrelsen på den lokale potten, eller den forventede økonomiske rammen
 • egen lønnsutvikling over tid
 • lønnsnivå i sammenlignbare stillinger
 • særskilte forhold ved den som fremmer krav (for eksempel ny kompetanse, nye oppgaver etc.)
 • særskilte forhold i virksomheten (for eksempel aktivitetsøkning eller nye tjenester)
 • utilsikta og usaklige lønnsforskjeller
 • stillingens kompleksitet
 • rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft

Man bør alltid fremme et lønnskrav som ligger noe over det man kan forvente å få, men merk at arbeidsgiver kan oppfatte kravet som useriøst dersom det er alt for høyt.

Ta kontakt!

Møt gjerne opp på BFs Kick off-arrangementer i regi av distriktslagene når disse avholdes tidlig på høsten. Her gis det god og konkret informasjon om årets oppgjør. Du kan også ta kontakt med distriktslaget eller BFs sekretariat hvis du har behov for å drøfte kravet ditt.

Oppdatert: 18. august 2022

I utgangspunktet skal det forhandles om lønnstillegg. Men det også fullt mulig å forhandle om andre goder enn lønn.

Eksempler på andre goder enn lønn:

 • kompensasjon for ubekvem arbeidstid
 • velferdstiltak som for eksempel trening i arbeidstiden
 • stillingskoder
 • omgjøring av stilling
 • Støtte til videreutdanning
 • tilrettelegging for studier

Oppdatert: 18. august 2022

KS

Partene lokalt kan i tillegg til de ordinære lokale forhandlingene ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnsplasseringer og/eller annen godtgjøring innenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser, når det har skjedd vesentlige endringer.

I KS-området er det flere hjemler for å kreve særskilte forhandlinger avhengig av hvilket lønnskapittel stillingen er plassert i.

Kapittel 4

Pkt 4.2.2–4.2.4 hjemler anledningen til å føre særskilte forhandlinger når det er:

 • foretatt organisatoriske endringer av betydning
 • foretatt endring av stillingens ansvarsområde
 • foretatt kompetanseheving hos arbeidstaker
 • problemer med å beholde eller rekruttere arbeidstakere

Kapittel 5

Særskilte forhandlinger etter 5.2 kan føres når det foreligger spesielle behov med å beholde og rekruttere arbeidstakere, ved skifte av stilling eller vesentlig endring av arbeidsoppgavene. Ved uenighet er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Kapittel 3

I kapittel 3 er det ingen hjemmel for særskilte forhandlinger, men partene kan ved behov oppta forhandlinger i tillegg til de årlige lønnsforhandlingene jf. Hovedtariffavtalen pkt 3.4.4. Ved uenighet er det arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Stat

For særskilte forhandlinger gjelder egne regler og kriterier, styrt av HTA § 2.5.3. Forhandlingene gjennomføres med jevne mellomrom gjennom hele året. Den vanligste grunnen til å fremme krav i særskilte forhandlinger er endrede arbeidsoppgaver eller økt ansvar i stillingen.

Oslo kommune

Særskilte forhandlinger kan kreves når det foreligger omfattende endring av stillingens ansvarsområde, behov for å beholde/rekruttere arbeidstakere, ved kompetanseutvikling hos arbeidstakeren eller ved organisatoriske endringer.

Bestemmelser for særskilte forhandlinger i Oslo kommune finnes i Dok. 25 Del A § 16.2. Forhandlingene føres mellom de lokale parter. Ved uenighet bringes saken inn for de sentrale parter.

Oppdatert: 18. august 2022