En konfliktsky tillitsvalgt i Asker bibliotek

Tillitsvalgte Helene Nyen og kollegaene hennes er usikre på hvor viktig det er at nærmeste leder er på huset til enhver tid. (Foto: Erling Bergan)

Hun tar tak i lønnsforhandlingene, hun engasjerer seg i problematiske arbeidsforhold og hun tar gjerne en diskusjon om organisasjonsmodellen for biblioteket i den fusjonerte kommunen er god. Men samtidig styrer hun unna konflikter. – Jeg gjør som regel som jeg blir bedt om, sier BFs tillitsvalgte i Asker, som ser verdien av å lære demokrati gjennom organisasjonsverv.

Helene Nyen er tilbake i manesjen som tillitsvalgt ved Asker bibliotek. Hun hadde vervet i åtte år tidligere også. Nå overtar hun stafettpinnen etter Aleksander Kristung. Han har loset BF-medlemmenes interesser gjennom det meste av prosessen med Askers kommunesammenslåing med Røyken og Hurum.

– Aleksander har vært med i hele sammenslåingsprosessen, han har deltatt i alle møtene som har hatt med det å gjøre. Og det har vært mange møter! Han har gjort jobben, og BF har vært med hele veien.

Helene er full av lovord om avtroppende tillitsvalgt. Klok, stillfarende og løsningsorientert. Men han skifter jobb, og nå er hun tilbake. Hva tenker Helene nå, om erfaringene som tillitsvalgt og utfordringene framover? Var det mye arbeid å være tillitsvalgt i de åtte årene hun hadde vervet?

– Det gikk i bølger. Plutselig kan det være en personalsak, noen som ikke er snille mot hverandre. Da prøver man å bidra med en løsning på det. Men det er ikke alltid så lett.

Feil og tillit

Før samtalen vår har kommet skikkelig i gang, blir Helene selvkritisk om egen rolle.

– Jeg har erfart at jeg har gjort feil som tillitsvalgt. Det ble vanskelig når både en leder og en ansatt var involvert. Hvem skulle jeg støtte? Det syntes jeg var vanskelig, og jeg gjorde sikkert ikke riktige valg. Det tenker jeg på den dag i dag.

– Hvem støttet du?

– Jeg støtta nok sjefen. Og det var nok feil, det kan jeg se i ettertid. Jeg har unnskyldt meg overfor den personen det gjaldt. Vervet som tillitsvalgt dreier seg jo om tillit. Jeg syntes det var vanskelig.

– Er det mange konflikter på biblioteket?

– Nei, det er ikke ofte.

– Hva bruker du mest tid på som tillitsvalgt?

– Det er vel lønnsforhandlingene jeg har brukt mest tid på. Men når det er store forandringer, som kommunesammenslåingen nå, så er det mye mer å gjøre i tillitsvalgtrollen. I hvert fall hvis du tar på deg tillitsvalgt-hatten og går inn for det, slik Aleksander har gjort. Her i Asker kommune blir du hele tiden invitert inn. Så er spørsmålet om man skal gå på alt man blir invitert på. Det tar jo mye tid. Men Aleksander ble litt fristilt i denne perioden, at han fikk lov til å gå på møter uten å bli hindret av vaktplaner, uten at det gikk ut over andre arbeidsoppgaver i biblioteket.

– Han fikk mer tid til rådighet som tillitsvalgt enn du hadde før sammenslåingsprosessen begynte?

– Ja. Jeg hadde vel rett til inntil 2 timer i uka for å jobbe med tillitsvalgtarbeid.

Høy bibliotekarandel

Bibliotekarforbundet har nå 10 medlemmer ved Asker bibliotek, av totalt 23 ansatte. Bibliotekstatistikken tyder på høy og ganske stabil andel bibliotekarer i personalgruppa. Men den nasjonale bibliotekstatistikken går ikke lenger fram enn 2017. Vi trekker fram utviklinga på Deichman, der bibliotekarandelen har stupt over noen få år, og spør om de merker denne trenden i Asker?

– Det kan skje i spesielle situasjoner. I en periode hadde vi «ungdomsproblematikk». Det var mye bråk, de gjorde så mye ut av seg, vi syntes det var vanskelig å gå inn i situasjoner, det ble en slags konflikt. Da ville vi gjerne hatt en ungdomsarbeider i biblioteket, som kunne tatt den jobben og snakket med dem. En sånn jobb passer kanskje ikke for alle bibliotekarer.

– Er det noen tendens til å ansette folk med annen høyere utdanning når en bibliotekar slutter?

– Nei, det har det ikke vært. Men vi har hatt inne folk med annen bakgrunn i vikariat og midlertidige stillinger. Da vi skulle komme i gang med teknolabben vår, fikk vi ansatt en med bakgrunn fra ungdomsklubben. Hun satte i gang 3D-printing, html-kurs, Scratch-kurs og lignende. Men hun var ikke fast ansatt og har sluttet hos oss nå. Så da har jeg fått i oppgave å videreføre teknorommet. Vi får altså tilført nye oppgaver, når samfunnet og biblioteket går videre. Men jeg vet ikke helt om det er dette biblioteket burde drive med.

– Deichman-trenden med å erstatte bibliotekarer med annen utdanningsbakgrunn gjelder like mye tradisjonelle kjerneoppgaver i biblioteket, som litteraturformidling og arrangementer. Ser dere den trenden her?

– Nei, det skjer ikke her. Men på grunn av kommunesammenslåingen har det ikke vært noen nyansettelser her på lenge. Folk bare slutter her. Vi blir færre og færre, for å spare penger. De fleste som ansettes her nå, kommer fordi andre er ute i permisjon. Det er mange år siden det kom nye fast ansatte her. Pensjonistene forsvinner, men det kommer ikke så mange nye inn. Ikke enda.

Med kommunesammenslåingen kommer det ingen nyansettelser på Asker bibliotek. – Vi blir færre og færre, for å spare penger. De fleste som ansettes her nå, kommer fordi andre er ute i permisjon, sier BF-tillitsvalgt Helene Nyen. (Foto Erling Bergan)

Lederen på huset

– Fører kommunesammenslåingen til reduksjon i antall ansatte?

– Tre rådmenn skal bli til en, og hva skal de to andre gjøre da? Alle er lovet å ikke miste jobben. Så går man nedover i systemet. Hvor skal mellomlederne skal settes inn. Dette har vi tatt opp med BF sentralt. For vår biblioteksjef Siri Tidemann Naalsund har nå blitt biblioteksjef i nye Asker kommune, men er fortsatt sjef i Asker bibliotek. Hun burde hatt mellomledere i Slemmestad og Hurum , men det får hun ikke. Det har blitt avdelingsleder for voksen og avdelingsleder for barn, men ingen stedlige ledere for hvert bibliotek.

– Hva synes BFs tillitsvalgte om det?

– Vi har stilt spørsmål ved om dette er lurt, men så langt har det ikke skjedd noe. Det er i hvert fall poengtert av oss. Det er avstander her. Men vi snakker om i hvilken grad det er viktig for oss at nærmeste leder er på huset til enhver tid. Det er ikke sikkert det er det.

– Tror du det blir filialnedleggelser etter kommunereformen?

– Nei, jeg tror ikke det. Det er snakk om at det kan komme et helt nytt bibliotek på Sætre, kommunesenteret i Hurum. Kommunen har i dag bare bibliotek på Tofte. Så jeg frykter ikke færre bibliotek, heller tvert imot.

Fornøyd med kapittel 4

– Hvordan blir lønnsnivået i den nye kommunen?

– Jeg har ikke sett på tallene for de tre kommunene. Vi er forskjellige, Hurum har for eksempel ikke den store andelen bibliotekarer som vi har i Asker og Røyken. Og så er det noen utfordringer med at flere av bibliotekarene i Asker er i stillingskode Bibliotekar i kapittel 4, mens alle i Slemmestad er Rådgiver i kapittel 5. Dette må vi sammen jobbe mer med.

– Hva slags erfaringer har du hatt med lønnsforhandlinger. Er det best å være i kapittel 4 eller 5?

– Jeg er selv i kapittel 4 og synes jeg blir godt ivaretatt i de sentrale forhandlingene. Har egentlig aldri vært misfornøyd. Det har vært en fin lønnsøkning i alle år, så jeg er ikke misfornøyd med kapittel 4. De som er i kapittel 5 skal forhandles for hvert år, og de er mer ansvarlige for selv å legge fram krav. Jeg kan bli litt irritert når medlemmer i kapittel 5 ikke legger inn krav, når de tror at lønnsøkninga bare kommer av seg selv.

Helene skrur opp engasjementet enda et hakk når hun snakker om betydningen av å være organisert.

– Det blir bare viktigere og viktigere å være med i et fagforbund, ikke minst når du ser på utviklingen i andre land. Når jeg møter folk i andre etater som sier at de ikke synes det er nødvendig å være fagorganisert fordi de «jobber i kommunen» og derfor ikke risikerer å miste jobben, så tenker jeg at da blir man en gratispassasjer. Men det dreier seg ikke bare om lønn, det handler også om at du ikke står alene, at noen støtter deg når du trenger det. Jeg vil være i fellesskap. Du er mer sårbar alene.

Åpent landskap?

Så kommer kommunesammenslåingen, og det kan kanskje bli litt vel mye fellesskap. Stillinger og folk flytter på seg, enheter slås sammen og den nye kommunen må effektivisere med kontorplassene. Personalet på Asker bibliotek har i dag sine kontorplasser i 3. etasje, med hver sin celle eller kontor.

– Med kommunesammenslåingen skal 20 nye mennesker også få sin arbeidsplass i 3. etasje. Hele området skal ommøbleres. Det forventes at vi er omstillingsdyktige. Og det har undersøkelser vist at vi har vært da vi for kort tid siden gjorde om på hele biblioteket her.

– Det er for så vidt bra når vi nå skal inn i en omstilling nå igjen. Men på personalmøtet ble det gitt uttrykk for at vi nok skåret høyt fordi vi nettopp hadde laget nytt bibliotek, at vi har vært fleksible i den prosessen. Men nå kommer altså en ny runde, hvor arbeidsforholdene våre i 3. etasje blir endret. Jeg antar at det blir omgjort til åpent landskap.

Konfliktsky

Vi spør om BF har tatt opp dette. Men hun sier at spørsmål om endring av kontorarbeidsplassene nettopp har begynt, og at BF ikke har sagt noe om dette ennå. – Vi bør snakke om det, sier hun, og legger overraskende til:

– Men jeg er konfliktsky. Jeg liker ikke konflikter. Derfor gjør jeg som regel som jeg blir bedt om.

– Hvordan har du i så mange år greidd å kombinere det å være konfliktsky med rollen som tillitsvalgt?

– Jeg har nok ikke vært bevisst denne konfliktskyheten min før nå. Jeg blir eldre og mer kjent med meg selv.

– Det er kanskje nyttig å ikke være konfliktsøkende?

– Det er jeg i hvert fall ikke. Men jeg ser ofte ikke at noe er et problem før noen andre gjør meg oppmerksom på det.

Å lære demokrati

– Har Asker bibliotek en god posisjon blant politikere i Asker?

– Ja, de elsker biblioteket. For kort tid siden klippet ordføreren snora da vi begynte med meråpent her. Alle snakker varmt om biblioteket. Da biblioteksjefen fremmet forslag om at Asker skulle bli friby, var alle i kommunestyret for det.

– Har du merket begrensninger i hva du kan si offentlig, som ansatt i kommunen?

– Ja, det kan jeg godt kjenne på. Hvis jeg skulle vurdere å gå ut i avisa og si noe som ikke er positivt for biblioteket, noe vi burde gjøre annerledes, så ville jeg ikke gjort det likevel. Vi er lojale. Vi har ikke lyst til å kritisere biblioteket. Da vi skulle starte med meråpent, var det noen som sa: Tenk hvis det skjer noe, hva gjør vi da? Men vi trenger jo ikke gå til avisa med det.

– Har du hatt nytte av BF utenfor egen kommune?

– Jeg brukte sekretariatet i starten, når jeg var usikker, for å spørre hva som var riktig å gjøre i ulike situasjoner. Og så har jeg sittet i fylkeslagets styre og samarbeidet med andre BF-tillitsvalgte der. Man skaffer seg et nettverk etter hvert.

– Er det gøy år være tillitsvalgt?

– Ja. Men det er også et ansvar. Det er en viktig jobb, du skal ha tillit hos de som kommer og skal ha hjelp hos deg. Nå skal vi ha klubbmøte sammen med Røyken og velge ny felles tillitsvalgt. Jeg håper flere engasjerer seg og tar ansvar. Det er kanskje riktigere å si at det er interessant å være tillitsvalgt, enn at det er gøy. Jeg lærer mer om organisasjonsliv, og da skjønner jeg også mer av samfunnet, av hvordan ting fungerer opp mot storting og regjering, i egen kommune, i organisasjoner. Å gå opp på talerstolen og si noe, å gå ned igjen og vente på at noen andre svarer. Sånne enkle ting. Hvorfor kan ikke de på Stortinget få svar fra alle de rundt der i salen, hvorfor må en og en gå opp på talerstolen? Hvordan stemmer du? Hvordan foregår et landsmøte? Sånne elementære ting, som du ikke forstår før du er med på det. Det er jo dette som er demokrati, det er sånn vi blir styrt. Så, ja, jeg synes det er både interessant og viktig å være tillitsvalgt, avslutter Helene Nyen.

Etter kommunesammenslåinga skal biblioteket dele kontorplass med 20 nye medarbeidere fra andre etater. Da blir det trangere enn Helene har det her på barneavdelinga en sein kveldstime. (Foto: Erling Bergan)

[Artikkelen har stått i Bibliotekaren nr 2-2019]