Tillitsvalgt med bred kontaktflate i Røyken

Tillitsvalgt Elin Sandsether kan vise fram sterke fagforeningstradisjoner i Cementmuseet, som ligger inne i biblioteket. Her ved fanen til Slemmestads Arbeiderforening, stiftet i 1896. (Foto: Erling Bergan)


Vi møter Elin Sandsether på hovedbiblioteket i Slemmestad. Hun er bibliotekar i Røyken bibliotek, med stillingskode rådgiver, som de fleste andre ved biblioteket. Men det kommer vi tilbake til.
Som på så mange andre arbeidsplasser var det ikke hard kamp om å bli tillitsvalgt da hun ble valgt i 2013.

– Jeg ble vel nærmest tillitsvalgt med tvang, sier Elin med et smil.

– Noen måtte ta på seg vervet. Hvis ingen ville være tillitsvalgt, hadde vi måttet sette lønnsforhandlinger ut til noen andre. Og da tenkte jeg at jeg kanskje kunne prøve et år. Jeg sa klart fra at det bare var for ett år. Men nå har det blitt mange.

I Røyken er det hovedbibliotek i Slemmestad og filial i Midtbygda. Og hovedbiblioteket ligner ikke på noe annet bibliotek jeg har vært i. Her er utstilt ekte 500 millioner år gamle trilobitter i glassmontre, som en del av Geologisenteret som er knyttet til biblioteket. Og lenger inn i biblioteklokalet glir det nesten sømløst over i Slemmestad Cementmuseum, med gjenstander og forklaringer om en hundre år lang og spennende industrihistorie. På det meste var det nesten 600 ansatte i sving med sementproduksjon, i anlegget hvor biblioteket ligger. Fagforeningene spilte en stor rolle, noe flere fagforeningsfaner i museet vitner om.

– Lokalene vi holder til i skal rives om ikke så lenge. Det er planer om å bygge en liten by i Slemmestad sentrum. Da håper vi å få et signalbygg her, med bibliotek og Geologisenter, sier Elin engasjert.

Nær storbyen

Vi er på besøk for å bli kjent med Elins arbeid som BF-tillitsvalgt i Røyken. En kommune med rundt 23.000 innbyggere, innerst på Hurumlandet mellom Oslo og Drammen. Den ligger landlig til, med kort vei til storbyen. Rådhuset ligger i Midtbygda, men største tettstedet er Slemmestad. Men for biblioteket er altså situasjonen motsatt: hovedbibliotek i Slemmestad og filial i nærheten av kommunesenteret.

Om et halvt år er Røyken kommune historie. Sammen med Asker og Hurum skal de utgjøre nye Asker kommune.

Har skapt samhold

Vi spør om det er kjekt å være tillitsvalgt?

– Både og. Det er artigere enn jeg trodde. Det er mer interessant.

– Hva er det som gjør det interessant?

– Du får være med på en del ting som du vanligvis ikke er med på. Her i Røyken kommune har alle hovedtillitsvalgte i kommunen vært samla omtrent en gang i måneden. Der snakker vi sammen og samordner oss, på tvers av hovedorganisasjonene. Vi er vel en 8-10 deltakere der. I tillegg har vi hatt hovedverneombudet for hele kommunen med på de møtene. Innimellom har vi også bedt rådmannen eller en av kommunalsjefene inn for å lufte ting som enten er problematiske, eller for å fremme positive forslag fra oss i fellesskap. Og det har skapt et samhold. Av og til blir vi bedt inn på møter med rådmann og en til to av kommunalsjefene, for å bli orientert om ting som foregår sentralt i kommunen. Slikt er interessant.

– Dette er vel ikke så vanlig. Hvordan fikk dere ideen til å gjøre dette?

– Etter et lønnspolitisk drøftingsmøte tilbake i 2015 ble noen av oss sittende igjen etterpå og snakke sammen. Flere ga uttrykk for at de følte seg ensomme i jobben som tillitsvalgt. Da fikk vi ideen til å samles på denne måten. Vi fikk gehør fra kommuneledelsen, som syntes det var en god ide.

I Røyken møtes alle hovedtillitsvalgte en gang i måneden i arbeidstida. – Det har skapt samhold, sier BF-tillitsvalgt Elin Sandsether. (Foto: Erling Bergan)

God start på prosessen

– Dere kan holde disse møtene i arbeidstida?

– Ja, jeg har i hvert fall hatt fri til å delta. De har sett dette som et pluss, at vi har kunnet pleie samarbeidet. Det er jeg veldig glad for. At vi begynte med disse møtene, ble på en måte en god start på den prosessen vi har vært gjennom nå. Røyken holder på med kommunesammenslåing med Hurum og Asker, for å skape den nye Asker kommune. Da vi startet prosessen høsten 2016 kjente alle tillitsvalgte hverandre godt.

– Og da begynte møtevirksomheten på tvers av kommunegrensene?

– Ja, vi fikk vite at det skulle være representanter for de ansatte fra hver kommune i et partssammensatt utvalg, sammen med fellesnemda som var oppretta. Utvalget – forkortet PSU – består av tre politikere fra hver kommune, og så skulle de ha tillitsvalgte med og i alle fall ett hovedverneombud. Da ble det 2 fra Røyken, 2 fra Hurum og 3 fra Asker. Men fordi Asker fikk 3 så fikk vi vårt hovedverneombud inn i PSU. Utvalget tar mange avgjørelser med utgangspunkt i intensjonsavtalen som ligger til grunn for kommunesammenslåinga. Ett av dokumentene er styringsdokumentet som blant annet avklarer hvordan biblioteksjefstillingen i den nye kommunen skal tilsettes.

Innplassering

– Hva skjer med biblioteksjefstillingen i nye Asker kommune?

– Vi har fått vår biblioteksjef. Det skjedde gjennom det som kalles innplassering. Alle som fyller kriteriene for den nye stillingen, og som har en lignende stilling i en av de tre kommunene, er med i en utvalgskrets. De kommer alle inn til samtaler og kan da ha med seg tillitsvalgt.

– Her vil det si de tre biblioteksjefene i Asker, Hurum og Røyken?

– Ja, men biblioteksjefen i Hurum har ikke den nødvendige stillingskode og myndighet i sin nåværende stilling, til å være med i utvalgskretsen. Men biblioteksjefene i Røyken og Asker hadde det. I Hurum er det mange av lederne som har flere forskjellige virksomhetsområder under seg, som er generalister. Da har de ofte problemer med å komme med i en utvalgskrets, selv om de kanskje er like flinke og har mye erfaring. Det har vært et ufravikelig prinsipp ved innplasseringer at alle kriterier som ledelseserfaring med økonomi- og personalansvar skal være oppfylt.

Ukjent organisasjonsform

– Er det tilsatt biblioteksjef i nye Asker kommune nå?

– Ja, nåværende biblioteksjef i Asker, Siri Tidemann Naalsund, blir også biblioteksjef i nye Asker. Så er det valgt en organisasjonsform som er litt ukjent for oss. Det blir en avdelingsleder for publikumstjenester til voksne og en avdelingsleder for publikumstjenester til barn og unge. De vil sitte sentralt i Asker, så det blir kanskje ikke den nærledelsen vi har vært vant til her i Røyken. Ledelsen vil ha fem bibliotek å forholde seg til. Det er litt uklart for oss hvordan det vil fungere. Det blir spennende om dette er en god organisasjonsform eller ikke.

– Hvordan blir den daglige ledelsen av det enkelte bibliotek, for eksempel her i Slemmestad?

– Det vet vi egentlig ikke. Det er snakk om at en av avdelingslederne skal ha dette biblioteket som hovedansvar, men vi vet ikke hvem det blir.

– Gir dette grunnlag for frustrasjoner eller konflikter?

– Det har ikke skapt noen konflikter, men vi er spent på hvordan det vil fungere. Vi går inn i det med en positiv holdning. Vi er innstilt på at det skal gå bra. Men det er ikke alltid man forstår hvordan ting skal fungere når man ikke har erfart det.

Ukentlige møter om sammenslåingen

Den nye kommunen har i utgangspunktet fem bibliotekenheter: Midtbygda og Slemmestad i gamle Røyken kommune, Asker og Heggedal i gamle Asker kommune, og Tofte i gamle Hurum kommune.

– Er det fare for nedlegging av bibliotek etter kommunesammenslåinga?

– Ikke per i dag. Midtbygda har et kjempefint bibliotek. Men det ligger i 2. etasje ved Midtbygda skole og beliggenheten er egentlig ikke så sentralt. Eldre har vanskelig for å komme seg dit. Det kan nok stå i fare for å bli flytta. Men enn så lenge har politikerne ikke gitt noen signaler om det. Akkurat nå holder vi på med å gjøre biblioteket i Midtbygda meråpent. Det er politisk vedtatt.

– Samarbeider du med de BF-tillitsvalgte i Asker og Hurum?

– Ja, jeg har mye kontakt med Aleksander Kristung, som har vært BFs tillitsvalgte i Asker bibliotek. Han har akkurat som meg sittet som vara til PSU. Og alle som har vært enten fullverdige medlemmer eller vara til PSU i de opprinnelige kommunene, sitter i noe som kalles et arbeidsutvalg. Vi kaller det for AUK3, altså et arbeidsutvalg for de tre kommunene. Det siste halvannet året har vi vært samlet en gang hver uke. Vi tar opp saker fortløpende og kommer med innspill til rådmannen eller direktørene, på alle områder. Vi bryr oss om alt. Vi har også vært innbudt en gang i måneden til dialogmøte med den nye rådmannen. Vi er 15-20 personer som får snakke direkte med ham. Da får vi komme nær på og snakke om sakene vi brenner for.

– Noen eksempler på bibliotekrelevante saker som du og Aleksander har tatt opp?

– Vi tok opp at det i utgangspunktet, i den første organisasjonsplanen, skulle være 3 avdelingsledere på biblioteket. Men rådmannen og hans team hadde gått inn og tatt vekk den ene. Han mente det ikke var mange nok personer å styre under hver avdelingsleder. Det reagerte vi på. Vi mente det er behov for en tredje avdelingsleder, for teknologi og læring. Det er nå lagt direkte under biblioteksjefen. Vi mente det var behov for en systemansvarlig, en som driver med alt det tekniske. Men det ble ikke tatt til følge.

Innbyggertorg

Elin forteller også at Aleksander har sittet i en arbeidsgruppe for innbyggertorg, som det skal bli sju av i den nye kommunen. Det første skal åpne på Tofte i Hurum. Det skal være et kontaktpunkt for kommunale tjenester, private aktører og frivillighet. Det kan også være aktuelt å samarbeide med biblioteket.

Elin har selv sittet – og sitter fremdeles – i en annen styringsgruppe for kommunikasjon i den nye kommunen.

– Det var vi som hadde ansvar for å opprette Workplace i kommunen – Facebooks plattform for jobbsamarbeid. Jeg var med på å ansette lederen for Prosjekt kommunikasjon i nye Asker kommune. Det skal lages en film om hele den nye storkommunen. Vi har hatt fem aktører inne, som har kommet med sine visjoner på hvordan dette skal gjøres, og så har vi gjort et valg.

– Du får være med på mye som tillitsvalgt?

– Ja, i denne prosessen er det helt overveldende. I arbeidet med nye Asker kommune er jeg 10 % frikjøpt så lenge prosessen pågår. Jeg bruker egentlig mer tid enn det. Men det er jo interessant å være med på. Jeg hadde ikke kommet borti noe av dette om jeg bare jobbet på biblioteket.

– Hvordan formidler du det du blir kjent med til medlemmene?

– Vi har morgenmøter hver fredag. Der formidler jeg videre hvor vi er i prosessene. Vi er nok en av de virksomhetene som er godt oppdatert på hvordan kommunesammenslåingen foregår og hva som skjer.

– Du får vite noe annet enn det biblioteksjefen får vite gjennom sine kanaler?

– Ja, jeg deltar mer tverrfaglig enn hun gjør.

Slemmestad bibliotek ligger i et geologisk og industrihistorisk interessant område. Derfor lever de tett sammen med Cementmuseet og Geologisenteret.

Bygger ny kultur

– I mai i fjor lukket vi alle bibliotekene i Røyken, Hurum og Asker, leide en buss og kjørte til Tjøme og var sammen i to dager for å bli kjent og bygge ny kultur. Det var veldig vellykket. Om jeg kommer til bibliotekene i Hurum eller Asker, så kjenner vi hverandre som kollegaer. Vi har begynt prosessen. Vi har også hospitert hos hverandre. Jeg har vært tre dager i Hurum og tre dager i Asker.

– Har du samarbeidet med Hurum og Asker før?

– Ikke på denne måten. Jeg er veldig glad for at vi har gjort dette så tidlig. Andre kommuner som slår seg sammen kan først begynne å bygge felles kultur etter sammenslåinga, når konfliktene på en måte har begynt å ulme.

Kapittel 4 eller 5?

– Hva med samordning av stillingskoder?

– Ja, det har jeg også tatt opp. De jobber med kapitteltilhørighet på stillingene. Vi som jobber her i Røyken bibliotek er alle rådgivere i kapittel 5. En av oss har en lederstilling i kapittel 5, som 50 % som leder for Geologisenteret og 50 % som bibliotekar her på biblioteket. Vi mener at de ikke bare kan flytte oss over fra kapittel 5 til kapittel 4. Da mister vi tittelen vår, da er vi plutselig ikke rådgivere lenger. Jeg mener at en slik endring ikke ligger i noen av grunnlagsdokumentene for den nye kommunen. Skal vi søke ny jobb kan det se rart ut man etter 8-10 år som rådgivere i en kommune er omgjort til vanlig bibliotekar. De som mottar en slik søknad kan jo lure på hva som har skjedd her. Jeg har gitt HR en god forklaring på hvorfor vi er rådgivere i Røyken bibliotek. I Asker er det bare noe få rådgivere med til dels spesialiserte arbeidsoppgaver. Men hva som skjer videre med dette, vet vi ikke ennå.

– KS-avtalen har også stillingskode for spesialbibliotekar. Er det aktuelt?

– Det er noe vi må se på hvis det blir aktuelt med kapittelflytting.

– Hvorfor vil dere være i kapittel 5?

– Vi har vært ganske flinke i lønnsforhandlinger, vi kan få en lønn som kanskje blir bremsa litt hvis vi skifter kapittel. Det synes ikke vi er greit. I kapittel 5 forhandler vi uansett hvert år.

Grundig forarbeid

– Det høres ut som du synes det er gøy å lønnsforhandle?

– Jeg er lett nervøs på forhånd, men gjør et grundig forarbeid. Så jeg vet at de kan spørre om omtrent hva som helst, prøve å sette meg fast, men da pleier jeg å kunne svare for meg.

– Har du samarbeidet med tillitsvalgt i Asker om lønnsforhandlinger eller andre ting, før kommunesammenslåing ble et tema?

– Jeg har tatt kontakt med både Asker og andre bibliotek i Buskerud, for å høre hvordan de ligger an lønnsmessig, for å bruke det som sammenligningsgrunnlag når vi forhandler lønn, spesielt hvordan de som er rådgivere i kapittel 5 ligger an i forhold til oss. Dette har jeg brukt som argumentasjon i forhandlingene.

– Samarbeider dere med tillitsvalgte i andre forbund under lønnsforhandlingene her i Røyken.

– Jeg vet ikke om jeg skal kalle det samarbeid, men jeg mailer med andre som jeg har god kjemi med og spør hva de gjør med ulike problemstillinger. Så får jeg råd, og jeg kan også gi råd hvis jeg har det. Men jeg opplever at alle vi hovedtillitsvalgte har en god tone oss imellom.

Røyken bibliotek vil ansette de som er dedikert og som mener noe med det å ta bibliotekarutdannelsen. Det er biblioteksjef Liv Holmesland (t.h.) og tillitsvalgt Elin Sandsether klinkende klare på. (Foto: Erling Bergan)

Ufravikelig kompetansekrav

– Det går noen diskusjoner i bibliotekmiljøet om tilsetting av folk med annen høyere utdanning i stedet for bibliotekarer. Statistikken viser at dette har skjedd spesielt på Deichman. Storbybibliotekene har uttalt at det ikke er like stort behov for fagutdanna bibliotekarer som før og at utdanninga måtte oppdatere seg. Hvordan er dette hos dere her i Røyken? Har dere hatt ledige stillinger hvor det har vært aktuelt å ansatte noen med annen høyere utdanning?

– Her er vi helt ufravikelig på å ansette bibliotekarutdanna personale. Biblioteksjef Liv Holmesland er ihuga på det. Vi har vært veldig redd for å åpne opp, for det er så mange halvslitne lærere som gjerne vil jobbe i bibliotek. Vi vil ha noen som er dedikert og som mener noe med det å ta utdannelsen. Vi har veldig flinke folk her, som virkelig lever og ånder for biblioteket. Jeg tror ikke kvaliteten hadde vært sånn hvis vi hadde ansatt noen som ikke var så dedikert. Så dette har vi vært veldig klare på.

– Er biblioteksjef, tillitsvalgte og ansatte enige om dette?

– Ja.

– Hva sier andre i kommunen, har de andre synspunkter?

– Liv har drevet dette korstoget i alle år hun har jobbet her. Så de bare vet at når vi får en ledig stilling, så stiller vi krav om at det skal være en bibliotekar.
Elin Sandsether begynte som vikar på Røyken bibliotek i 2009 og har vært fast ansatt siden 1. januar 2012. Siden hun begynte har det vært tilsatt flere bibliotekarer.

– Har det vært bra med søkere til bibliotekarstillinger her i Røyken, når dere lyser ut med absolutt krav om bibliotekarutdanning?

– Ja, det har funka hele tiden?

– Har du inntrykk av at personalet er satt sammen på samme måten i Asker?

– Jeg vet at de har noen ansatte med annen utdanning, og også noen merkantile som har vært der i mange år og gjør en kjempegod jobb. Flinke folk. Men på et så lite bibliotek som her i Røyken, er det viktig å ha forståelse for hele prosessen i biblioteket. For vi gjør alt fra A til Å. Hvis vi må lære opp noen som ikke har grunnkunnskapen, vil det ta mye av vår tid og energi. Asker kan ha et annet utgangspunkt enn oss. Argumentasjonen deres har vært en annen.

Fra ny og grønn til å klare seg på egenhånd

– Hvordan er forholdet ditt som tillitsvalgt til BF sentralt? Har du bruk for dem?

– Da jeg var ny og veldig grønn tillitsvalgt i 2013, ringte jeg inn til BF. Jeg hadde aldri vært med på en forhandling før og spurte om de kunne være tilgjengelige i tilfelle jeg trengte hjelp underveis i forhandlingene. Jeg gjorde dette de tre første årene jeg var tillitsvalgt, men etter det har jeg klart meg på egenhånd.

– Du har gått kurs?

– Ja. Jeg har gått flere kurs og vært med på to av de tre tillitsvalgtkonferansene som BF har arrangert. Det har vært både nyttig og hyggelig. Og så er jeg vara til styret i Buskerud BF. Jeg treffer folk på årsmøter og kickoff.

– Har du gått ut i media for å påvirke bibliotekpolitikken i kommunen?

– Nei, det har ikke vært aktuelt. Det har ikke vært foreslått noen nedskjæring på biblioteket.

– Politikerne i Røyken er positive til biblioteket?

– Ja, jeg tror de er ganske glad i oss, sier Elin og smiler.


[Artikkelen har stått i Bibliotekaren nr 2-2019]