Landsmøte 2020: Hvordan bør fremtidens regionale inndeling være?

Norges 11 regioner etter regionsreformen. Foto: Wikimedia commons.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 en regionform som medfører at Norge fra 1. januar 2020 har 11 fylker. Dagens vedtekter knytter BFs regionaleorganisering opp mot fylkesnivået. Vedtektene betegner det regionale organisasjonsnivået som «fylkeslag», og § 12.3 sier: «Hvert fylkeslag dekker ett eller flere fylker».

Når fylkesgrensene nå er endret, må BF dermed ifølge sine egne vedtekter tilpasse seg de nye grensene – eller vedta en annen organisering. En annen organisering vil kreve endring i vedtektene, og slike endringer må vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall.

BFs vedtekter sier videre i § 12.2: «Landsmøtet oppretter og nedlegger fylkeslag, og fastsetter fylkeslagenes utstrekning.»

BF har i dag 16 fylkeslag, som i utstrekning følger fylkesgrensene med to unntak: Agder-fylkene utgjør ett fylkeslag, og Hedmark og Oppland utgjør ett fylkeslag.

I et lengre notat, som ble drøftet på årsmøtene til fylkeslagene våren 2020, gjennomgås en rekke mulige regionale organiseringer. Dette anbefaler vi alle landsmøtedelegater å gjøre seg kjent med.

Les notatet om regional organisering av BF

Organisasjonsutvalgets forslag til vedtektsendring:er 
Organisasjonsutvalget i BF har kommet med sine forslag til vedtekstendringer før landsmøtet. Den største endringene som omhandler organisering, gjelder for 12.2, som lyder som følger: «BFs distriktslag skal organiseres etter Stortingets valgdistrikt. Distriktslagene kan foreslå å slå seg sammen i større enheter. Landsmøtet oppretter og nedlegger distriktslag, og fastsetter distriktslagenes utstrekning. Hvis stortingsvalgdistriktenes grenser eller antall endres mellom to landsmøter, opprettholdes BFs distriktslag uendret fram til neste landsmøte.»

Se hele saksheftet med alle de forseslåtte vedtektsendringene