Ytringsfrihet

På Landsmøtet 2020 vedtok Bibliotekarforbundet en politisk uttalelse om BFs holdning til bibliotek og ytringsfrihet. Her er tre punkter fra uttalelsen:

  • BF skal jobbe for biblioteksjefens redaktøransvar
  • BF skal jobbe for tillitsvalgtes medvirkning
  • BF skal bistå bibliotekansatte i møte med innbyggerne og eiernes forventninger

Biblioteket er blitt en av de viktigste arenaene for offentlig debatt og ytringsfrihet de siste årene, og mange forventer at bibliotekene er en arena der man både kan finne andre ytringer og selv får anledning til å ytre seg. Samtidig oppstår det stadig diskusjoner rundt hvordan bibliotekene skal forholde seg til disse ulike hensynene, i forbindelse med arrangementer og innhold som oppfattes som kontroversielt. I disse tilfellene er det viktig at BF kan være til støtte for sine medlemmer, uavhengig av hvilken rolle de har i den aktuelle situasjonen.

Oppsummert

Bibliotekene er gitt et særlig ansvar for å være en arena for ytringsfrihet i norsk lov. Ytringsfriheten er også vesentlig for BF i arbeidet med å sikre medlemmenes lov- og avtalefestede rettigheter.

Som ledere for en institusjon som har som oppgave å stimulere til debatt og ytringsfrihet, har biblioteksjefene et lovpålagt ansvar for å slippe til også ytringer som kan oppfattes som kontroversielle. BF skal støtte biblioteksjefene i dette arbeidet. På den annen side er det viktig for BF å støtte tillitsvalgte når de jobber for medlemmenes trygghet og sikkerhet i arbeidshverdagen.

Fordi det er flere ulike hensyn å ta i saker der arrangementer eller samlingsutvikling skaper spørsmål og konflikt, bør disse sakene etter BFs syn vurderes fra gang til gang. Både biblioteksjefenes uavhengighet og tillitsvalgtes mulighet for medvirkning bør tillegges særlig vekt. I arbeidet med konkrete saker anbefaler BF tillitsvalgte å se til både grunnlovens §100, biblioteksjef-plakaten, arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19.

Les hele uttalelsen her

Nyheter om ytringsfrihet