Politisk uttalelse: BFs holdning til bibliotek og ytringsfrihet

Foto: Kristin Strøm

Dette er en av fire politiske uttalelser som ble vedtatt på Landsmøtet 2020.

De ansatte i folkebibliotekene har utstrakt kontakt med både innbyggere, frivillige organisasjoner og andre samarbeidspartnere. Biblioteket er blitt en av de viktigste arenaene for offentlig debatt og ytringsfrihet de siste årene, og mange forventer at bibliotekene er en arena der man både kan finne andre ytringer og selv får anledning til å ytre seg.

Samtidig oppstår det stadig diskusjoner rundt hvordan bibliotekene skal forholde seg til disse ulike hensynene, i forbindelse med arrangementer og innhold som oppfattes som kontroversielt. I disse tilfellene er det viktig at BF kan være til støtte for sine medlemmer, uavhengig av hvilken rolle de har i den aktuelle situasjonen

BF skal jobbe for biblioteksjefenes redaktøransvar

BF mener at biblioteksjefene har et særskilt ansvar for å bruke bibliotekene som arena for ytringsfrihet, kunnskap og opplysning, og medvirkning fra innbyggere. I samarbeid med flere andre organisasjoner har BF utarbeidet en biblioteksjefplakat, hvor særlig følgende tre punkter er viktige i denne sammenheng:

  • Biblioteksjefen har ansvaret for mediesamlingen i biblioteket. Den skal holde høy kvalitet, være allsidig og aktuell.
  • Biblioteksjefen er ansvarlig for alle arrangementer i biblioteket.
  • Biblioteksjefen skal ha ytringsfrihet innad og utad i saker som angår bibliotekets faglige virksomhet.

Disse tre prinsippene er også i tråd med drøftingene i forkant av endringene i lov om folkebibliotek i 2014, der Kulturdepartementet skriver: «Det bør være klart at ingen skal kunne legge føringer på aktiviteter ved et folkebibliotek, eller innholdet i et folkebiblioteks programmering.» BF skal støtte biblioteksjefene i deres uavhengige rolle.

BF skal jobbe for tillitsvalgtes medvirkning

BF mener samtidig at det er essensielt med medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte i tilfeller der arrangementer eller samlingsutvikling skaper konflikter.

Ofte kan kontroversielle arrangementer eller ytringer skape utrygghet. BF erkjenner at hensynet til ytringsfriheten i noen tilfeller kan komme i konflikt med hensynet til ansattes rett til å føle seg trygge på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven og hovedavtalen er avgjørende i slike saker, og BF skal sørge for at de prinsippene som er nedfelt her i blir fulgt:

  • I arbeidsmiljøloven står det at arbeidstakerne ikke skal utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og at arbeidet skal tilrettelegges slik at sikkerhetshensyn ivaretas.
  • I hovedavtalen for KS bygger partene på et prinsipp om at de tillitsvalgte skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer en avgjørelse.

BF skal bistå bibliotekansatte i møte med innbyggerne og eiernes forventninger

Mange arrangementer i bibliotekene holdes av andre arrangører enn biblioteket. Samtidig benytter disse arrangørene seg av bibliotekenes infrastruktur (lokaler, nettverk, markedsføring osv.), og slike arrangementer vil derfor lett kunne oppfattes som arrangementer i regi av bibliotekene selv. BF mener det kan være nyttig å skille mellom åpne og lukkede arrangementer.

BFs tillitsvalgte kan bidra til å skape refleksjon i personalet, og eventuelt til å skissere retningslinjer med tanke på hvilke hensyn som bør tas. Her kan man for eksempel se til Oslo kommunes retningslinjer for åpne og lukkede arrangementer eller Sivilombudsmannens uttalelse fra 2016.

Et bibliotek vil også kjøpe inn innhold som kan oppfattes som kontroversielt og i strid med allment kjente fakta eller prinsipper det er stor enighet om. At man har kjøpt inn litteratur eller andre medier til samlingene betyr ikke at biblioteket som institusjon eller de ansatte stiller seg bak budskapet i materialet. Folkebibliotekene har et ansvar for å fremme utdanning og opplysning, og skal samtidig ha en samling som er allsidig og aktuell, slik det står i loven. I arbeidet med programmering og samlingsutvikling må bibliotekene etter BFs syn kunne stå fritt.

På dette punktet er staten helt klar i forarbeidene til den nåværende folkebibliotekloven: «Departementet slutter seg til at bibliotekenes uavhengighet er viktig for å fylle funksjonen som en demokratisk arena, som skal være tilgjengelig for alle. Dette aspektet ved folkebibliotekenes funksjon bidrar til å oppfylle retten til ytringsfrihet, blant annet nedfelt i Grunnloven § 100, som pålegger staten å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale.»

Oppsummering

Bibliotekene er gitt et særlig ansvar for å være en arena for ytringsfrihet i norsk lov. Ytringsfriheten er også vesentlig for BF i arbeidet med å sikre medlemmenes lov- og avtalefestede rettigheter.

Som ledere for en institusjon som har som oppgave å stimulere til debatt og ytringsfrihet, har biblioteksjefene et lovpålagt ansvar for å slippe til også ytringer som kan oppfattes som kontroversielle. BF skal støtte biblioteksjefene i dette arbeidet. På den annen side er det viktig for BF å støtte tillitsvalgte når de jobber for medlemmenes trygghet og sikkerhet i arbeidshverdagen.

Fordi det er flere ulike hensyn å ta i saker der arrangementer eller samlingsutvikling skaper spørsmål og konflikt, bør disse sakene etter BFs syn vurderes fra gang til gang. Både biblioteksjefenes uavhengighet og tillitsvalgtes mulighet for medvirkning bør tillegges særlig vekt. I arbeidet med konkrete saker anbefaler BF tillitsvalgte å se til både grunnlovens §100, biblioteksjef-plakaten, arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 19.

Kilder

Arbeidsmiljøloven

Hovedavtalen del B §§ 1-4-1, 1-4-2 og 3-1 -Informasjon og drøftinger

Prop. 135L (2012-2013)

https://klassekampen.no/utgave/2020-09-07/har-dora-pa-glott-for-sian

Sivilombudsmannens avslag på leie av lokaler i Kristiansand folkebibliotek

Privat forslag fra Eivor Evenrud m.fl. om biblioteker og redaksjonell styring. Kommentarer fra byråd Omar Gamal