Hvilke regler gjelder for sykemelding og egenmelding?

Du må alltid melde fra til arbeidsgiveren om sykdom første fraværsdag. Folketrygdloven inneholder klare regler på når du kan benytte egenmelding og når du må gå til legen for å skaffe deg en sykemelding. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Hvis ikke dette vilkåret er oppfylt må du ha sykemelding fra første fraværsdag.

Permisjoner og sykemeldingerEgenmelding
Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Dette følger av folketrygdlovens § 8-24.

Egenmelding kan brukes opptil tre kalenderdager totalt fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Vær oppmerksom på at det er kalenderdager som gjelder. Det betyr at om du bruker egenmelding en fredag, vil også lørdag og søndag regnes med. Hvis du er syk mer enn tre dager må du ha sykemelding fra lege. Legen skal i så fall skrive sykemelding fra fjerde dag, og skal ikke skrive sykemelding for de tre egenmeldingsdagene.

Andre egenmeldingsregler for IA-bedrifter
Vilkårene for opptjening av rett til å benytte egenmelding er de samme (ftrl § 8-24) men dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, er det andre regler knyttet til antallet egenmeldingsdager. I IA-virksomheter kan du bruke egenmelding i inntil åtte kalenderdager sammenhengende. Egenmelding kan brukes for 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Det er ikke begrensning på antall ganger retten kan benyttes. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen for sykemelding.

Sykemelding
Dersom du ikke har rett til å benytte egenmelding eller dersom egenmeldingsdagene er oppbrukt må du skaffe sykemelding som dokumentasjon for fraværet. Legen vil vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til fravær fra jobb, både ved førstegangs og senere sykemeldinger. Det kreves at legen personlig undersøker den som skal få sykemelding. Det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller, men da må legen undersøke deg senest et par dager etter at du har fått sykemelding.

Sykemeldingen er en blankett utfylt av lege, som bekrefter at legen mener du er arbeidsufør på grunn av sykdom.

Tilbakedatere sykemelding
Leger kan vanligvis sykemelde tidligst fra den dato pasienten er til konsultasjon. Hvis pasienten ikke får time hos legen samme dag, kan dagen man snakket med legen på telefon godtas som start på legens sykemelding. Dette forutsetter at telefonsamtalen følges opp med time hos legen få dager etter telefonsamtalen.

Rett til lønn under sykdom
Folketrygdlovens § 8-7 stiller opp vilkår om at man må ha vært ansatt i virksomheten i minst fire uker før man har rett på sykepenger fra arbeidsgiver. Imidlertid vil tariffavtalene som oftest inneholde bestemmelser som hjemler rett til lønn fra første fraværsdag så fremt man har tiltrådt stillingen. I kommunal sektor er slik rett til lønn under sykdom hjemlet i HTA kap. 1, § 8.2. I statlig sektor er dette hjemlet i HTA kap. 3, § 18.

Hvor lenge kan jeg være sykmeldt?
Sykepenger fra NAV kan ytes i inntil 250 dager (50 uker). Det gjelder spesielle regler ved yrkesskade og ved alvorlig sykdom hos barn.

Hvis du har en langvarig eller kronisk sykdom med risiko for mange hyppige sykefravær eller et stort samlet sykefravær kan arbeidsgiveren fritas for å betale sykepenger for deg i arbeidsgiverperioden. Det er du selv som må søke om dette. NAV gir nærmere informasjon om dette.

Sist oppdatert 18. juli 2018.