Vil fjerne inntjeningskravet

Det blir en stor merkedag for hele bibliotek-Norge når Deichman åpner i Bjørvika neste vår. Men dessverre er det fortsatt et åpent spørsmål hvor gode rammebetingelser de ansatte på biblioteket får.

I 2015 varslet bystyret i Oslo at inntil 40 prosent av det nye biblioteket skulle leies ut. Da budsjettforslaget for 2020 og kommunens økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem tidligere i høst, sto det klart hva dette kan bety i kroner og øre: Oslo kommune legger opp til et inntjeningskrav på 2,5 millioner kroner i åpningsåret. Kravet økes til 12,5 millioner kroner i 2021 – bibliotekets første hele driftsår.

7. november var Frid Hamsun og Kjersti Stenerud Steien på deputasjon i Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo kommune, som representanter for Bibliotekarforbundet Deichman. Her påpekte de at utleiekravet vil ha flere negative konsekvenser for bibliotekdriften:

  • Fokus på kommersiell drift fremfor samfunnsoppdraget.
  • Biblioteket må bruke ressurser på å etablere kommersiell seksjon og utleie i Bjørvika.
  • Mindre kontor- og driftsarealer.
  • Mindre publikumsarealer.

BFs tillitsvalgte påpeker også at økonomiplanen ikke tar høyde for Deichmans forslag om at åpningstidene i Bjørvika bør være i tråd med lokalbibliotekene (07.00-23.00). Hvis Deichman Bjørvika skal kunne realisere forventningene om ca. 2 millioner besøkende i året, er man avhengige av å kunne ha åpningstider på lik linje med filialene, ifølge BFs tillitsvalgte på Deichman.

Hamsun og Stenerud Steien overleverte en lengre kommentar fra tidligere biblioteksjef i Oslo, Liv Sæteren, som retter krass kritikk mot utleieplanene:

– Jeg er bekymret for at organisasjonen blir preget av fokus på inntjening – for at ledelsen tvinges til fokus på ”kommers” i stedet for på tjenesteutvikling og organisasjonens store utfordringer med å etablere seg i en dramatisk endret arbeidssituasjon i nytt bygg. Hvis også inntjening blir et suksesskriterium langt ut i organisasjonen, er det veldig alvorlig, sier Sæteren i sin kommentar.

Som avslutning på sin deputasjon hadde Bibliotekarforbundet Deichman følgende tre oppfordringer til Kulturutvalget:

  • Sikre bibliotekets uavhengige rolle – fjern inntektskravet!
  • Sikre søndags- og kveldsåpent.
  • Sikre nok og riktig bemanning.

Mangler midler til skolesamlingen, vakthold og vedlikehold
I tillegg til kommentarene om nye Deichman Bjørvika kom BFs tillitsvalgte med to bekymringer rundt driften av lokalbibliotekene fremover.

Deichman har ikke fått styrket rammen med de 4,7 millioner kronene som trengs for å drifte skolesamlingen fra 2020. Konsekvensen er at Deichman er ikke i stand til å drive ordningen etter flyttingen fra Hammersborg. Dette fører også til at målet om utjevning og likeverdighet blant elever i Osloskolen trues, ifølge de tillitsvalgte, som mener byrådet bør sørge for å sikre finansering av eksternt deponi til skolesamlingen.

Deichman har de siste årene hatt en besøksvekst på 35-40 prosent. Veksten har særlig kommet i nyoppussede og meråpne bibliotek. Et forsvarlig vedlikehold av de nye bibliotekene er beregnet til 5 millioner og er ikke kompensert i budsjettforslaget. I tillegg kommer utgifter til sikkerhet, som er beregnet til 4,2 millioner, og som heller ikke er lagt inn i budsjettforslaget. Oslopolitikerne bør sørge forsvarlig sikkerhet og vedlikehold, argumenterte BFs tillitsvalgte på Deichman.

Oslo bystyre vedtar Oslobudsjett og budsjettplanen 11. desember.

 

Fakta om Oslos hovedbibliotek før og etter flyttingen:
Deichman på Hammersborg:

Publikumsareal på ca 2.400 kvm.
Fordelt på 3 etasjer.
Ca. 316.000 besøk årlig.
Ca. 33 årsverk.

Deichman i Bjørvika:
Publikumsareal på ca 10.000 kvm.
Fordelt på 6 etasjer, 3 messaniner.
Forventet årlig besøk fra 1,5 og 2,7 mill (avhenger av åpningstidene).
Årsverk: På dagens nivå?