Ved årsskiftet blir det lederskifte i BF

Jannicke Røgler har som forbundsleder i Bibliotekarforbundet permisjon fra jobben som bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek. I mars 2019 ble det gjennomført en innplasseringsprosess i to lederstillinger plassert under fylkesbiblioteksjefen for den nye Viken. Janicke Røgler søkte og ble innplassert i stillingen som seksjonsleder for bibliotek og samfunn. Røgler tiltrer denne stillingen 1. januar 2020.

Forbundsstyret har behandlet forbundsleders permisjonssøknad og spørsmålet om hvordan håndtere konsekvensene av dette for Bibliotekarforbundet. På styremøtet 6. juni 2019 ble følgende vedtak ført i protokollen:

«Forbundsstyret hadde en grundig diskusjon om forbundets vedtekter tillater at forbundsleder kan fortsette som forbundsstyremedlem etter fratredelse som leder. Et viktig element i diskusjonen var hvorvidt fratredelsen kunne tolkes som en permisjon eller ikke. Forbundsstyret tolker forbundsleders tidligere søknad om permisjon som søknad om fritak fra ledervervet, da hun ikke kommer tilbake til ledervervet i inneværende landsmøteperiode. 

Forbundsstyret tolker vedtektenes § 7.6 slik at forbundsleder er valgt direkte som leder, og ikke også som forbundsstyremedlem. Forbundsstyret tolker derfor vedtektene slik at når forbundsleder trekker seg fra ledervervet, går leder også automatisk ut av forbundsstyret.

Forbundsstyret tolker videre vedtektene slik at nestleder også er valgt direkte av landsmøtet, og at forbundsstyret ikke har anledning til å utnevne en midlertidig nestleder når nåværende nestleder overtar ledervervet. Dette medfører at forbundsstyret kun er beslutningsdyktige når fungerende forbundsleder er til stede, da vedtektenes § 9.3 krever at leder eller nestleder er til stede. Ved en eventuell fratredelse velger forbundsstyret fungerende forbundsleder blant sine medlemmer.

Som en konsekvens av lederskifte må vara til arbeidsutvalget alltid møte i arbeidsutvalgets møter for at arbeidsutvalget skal være beslutningsdyktige, jamfør vedtektenes § 9.5. Vedtektene åpner ikke opp for et tredje medlem fra forbundsstyret.

Forbundsstyret ønsker å invitere avtroppende leder til aktuelle styremøter, og tar med seg overnevnte problemstillinger inn i det videre arbeidet med vedtektene.»

Forbundsleder Jannicke Røgler deltok ikke i denne siste behandlingen av permisjonssøknaden i forbundsstyret.

Nestleder Veronicha Angell Bergli har vært nestleder i Bibliotekarforbundet siden landsmøtet i 2014. Til daglig er hun rådgiver ved Finnmark fylkesbibliotek i Vadsø.