Skolebibliotek

Bibliotekarforbundet (BF) har en særlig satsing på skolebibliotek i målprogrammet. Vi ser skolebibliotekaren som en uunnværlig ressurs for å sikre skolebibliotektjenester av høy kvalitet.

Her er en oppsummering av vår politiske uttalelse om skolebibliotek vedtatt av styret i juni 2019:

  • Skolebibliotekaren må være fagutdannet. Bibliotekaren er ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert og til å delta i faglige nettverk.
  • Biblioteket må være bemannet og åpent gjennom hele skoledagen.
  • Skolebibliotekaren må ha en tydelig plassering i ledelsen ved skolen, for å sikre samarbeid mellom skolebibliotekar, pedagogisk personale, IKT og ledelse.
  • Skolebibliotekaren skal involveres og delta aktivt i alle prosesser hvor biblioteket er berørt eller hvor det er naturlig at bibliotekaren kan bidra.
  • Skolebibliotekarens hovedfokus er å legge til rette for elevenes læring.
  • Skolebiblioteket må være del av et planverk på kommune- og/eller fylkesnivå. Nasjonale krav er en forutsetning for et likeverdig og godt tilbud til alle i hele landet.
  • Skolebibliotekaren har det daglige ansvaret for drift og utvikling av skolebiblioteket. Som den faglige lederen for skolens bibliotek bør skolebibliotekaren ha økonomi- og personalansvar i biblioteket.
  • Skolebibliotekaren har ansvaret for mediesamlingen og samlingsutviklingen i biblioteket. Samlingen skal holde høy kvalitet, være allsidig og aktuell. Innholdet og tilbudet i skolebiblioteket skal understøtte skolens virksomhet og være tilpasset elevmassens behov.
  • Enhver skolebibliotekar har ytringsfrihet innad og utad i saker som angår bibliotekets faglige virksomhet.
  • Skolebibliotekaren skal samarbeide aktivt med lærerne om bruk av biblioteket både i arbeidet med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og i kjerneelementene: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Les hele uttalelsen her

Nyheter om skolebibliotek

Oransje flagg med teksten Arendalsuka flagrer mot blå himmel. Foto.Mona Hauglid
Odin A. Bohman, Veronicha Angell Bergli og Kjetil Vevle i Marmorhallen under innspillsmøte for leselyststrategien