Unios kommentar til statsbudsjettet 2022

Unioleder Ragnhild Lied Foto: Unio/Helene Moe Slinning

Unio har sendt brev til Stortinget med kommentarer til statsbudsjett for 2022.

«Unio ønsker en ny kurs med bedre fordeling, kraftigere sysselsettings- og klimapolitikk og bedre verdsetting av kompetanse, ansvar og sikkerhet. Budsjettpolitikken må brukes aktivt for å skape nye arbeidsplasser og hindre at pandemien gir økt utstøting og flere i varige stønadsløp. Det grønne skiftet trenger statlig drahjelp, en aktiv næringspolitikk, økt forskningsinnsats, målsatte utslipp for alle næringer og avgiftspolitikken må brukes aktivt for å bidra til utslippskutt,» skriver Unio i sitt budsjettbrev som er sendt Stortinget.

Brevet inneholder kommentarer til statsbudsjett for 2022 og innspill til den nye regjeringens tilleggsproposisjon, som er ventet i begynnelsen av november.

Blant kravene fra Unio er mer penger til kommunene, stopp i ABE-kuttene, økt forskningsinnsats og en skatte- og avgiftspolitikk som gir bedre fordeling og kraftfulle utslippskutt.

Bibliotekarforbundet har levert følgende innspill til budsjettbrevet:

«Budsjettforslaget gir ikke bibliotekene mulighet til å bedre tjenestetilbudet. Særlig mangler det midler til utvikling i bibliotekene. Bibliotekene er viktig for lesemestring, kildekritikk, integrering og bærekraft, det lar seg ikke gjøre uten at Nasjonalbibliotekets midler for prosjektutvikling økes. Videre foreslår vi et kompetanseløft for bibliotekarer gjennom en 5-årig strategi for etter- og videreutdanning av bibliotekarer i offentlig sektor. Folkehelseinstituttet og Helsebiblioteket.no trenger øremerkede midler for å sikre tilgang til kvalitetssikret medisinsk forskning til alle i Norge. ABE-reformen og gjentatte kutt har svekket dette tilbudet.»

Les en utdypning av våre forslag her

Les hele innspillet fra Unio her