Unio kommune: Enighet om ny hovedavtale

Steffen Handal, forhandlingsleder i Unio kommune. Foto: Unio

Arbeidstakerorganisasjonene og KS er nå enige om en ny hovedavtale. Den nye avtalen er en toårig avtale som vil gjelde fram til utgangen av 2023.

Partene startet forhandlingene i november og hadde en plan om å lande dem før årsskiftet. Men på grunn av pandemien ble partene enige i midten av desember om å utsette forhandlingene. Nå er ny hovedavtale signert.

Forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal, sier at han er rimelig godt fornøyd.

– KS’ utgangspunkt var at ingenting i avtalen skulle endres. Når vi nå har fått til noen forbedringer basert på våre krav, er vi rimelig godt fornøyd, sier Handal.

Bedre rammevilkår for arbeidet

Unio hadde to viktige krav. Det ene handlet om å sikre bedre rammevilkår for tillitsvalgtarbeidet.

Unios utgangspunkt er at det å ha tillitsvalgte er en helt nødvendig forutsetning for at partsamarbeidet skal fungere godt. For de mindre forbundene i Unio, er det viktig at de skal sikres rett til informasjon fra arbeidsgiver selv om det er få medlemmer på arbeidsplassen. Dette har for noen vært et stort problem.

– Her har vi kommet et stykke på vei ved at det nå står i selve hovedavtalen at organisasjoner som kun er representert ved tillitsvalgt, skal ha en rett til å innkalles til informasjonsmøter. For de mindre forbundene er dette en viktig seier, sier Handal.

Forbedring for tillitsvalgte i turnus

En annen viktig forbedring i den nye hovedavtalen gjelder for tillitsvalgte som jobber turnus. I den nye avtalen heter det nå:

«Arbeidssituasjonen for tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, skal etter drøftinger tilrettelegges slik at de får samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeids­tid.»

– Dette er også en forbedring i avtalen som vil gjøre det enklere å ivareta vervet som tillitsvalgt når du har turnusarbeid, fastslår Handal.

Klima og bærekraft en del av formålet

Et annet viktig krav for Unio har vært å få på plass tiltak som bidrar til et mer forpliktende partssamarbeid for klima og bærekraft. I den nye avtalens formål er nå bærekraft tatt med som en del av selve formålet.

Partene er også enige om at avtalen skal følges opp av en hovedavtaleveileder. Og at det skal gjennomføres fellesskolering i avtalen. Det er et godt hjelpemiddel for de lokale partene til å få felles forståelse og god praktisering av sentrale bestemmelser i hovedavtalen.

For å fullføre dette arbeidet skal det nedsettes en partssammensatt arbeids­gruppe som oppdaterer veilederen innen 1. mars 2023.

Av temaene som skal tas opp er blant annet klima og miljø.

Fakta om hovedavtalen

En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet.

Den inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, men regulerer ikke lønn.

Hovedavtalene i arbeidslivet er styrende for reguleringene av andre avtaler.

Hovedavtalen for KS-området ble sist gang forhandlet høsten 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Den nye avtalen gjelder fram til utgangen av 2023.

Den enkelte arbeidstakerorganisasjon er part i Hovedavtalen.