Tildeling av prosjektmidler foreslås overført til fylkeskommunene

Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene kom torsdag 1. februar med sin rapport. Utvalget foreslår å overføre ansvaret for prosjektmidler på bibliotekfeltet fra Nasjonalbiblioteket til fylkeskommunene. – Positivt å styrke det regionale nivået med flere virkemidler. Men det må fremdeles være midler til fellesprosjekt på nasjonalt nivå, sier BF-leder Jannicke Røgler.

Utvalgsleder Terje P. Hagen overleverte torsdag 1. februar ekspertutvalgets rapport om nye oppgaver til fylkeskommunene til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. (Foto: KMD)

Utvalget, som ble oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni 2017, har vært ledet av professor Terje P. Hagen fra Universitetet i Oslo. De skulle ta utgangspunkt i at regionreformen skal gi større og sterkere regionale folkevalgte enheter som kan ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i sin region, slik flertallet i Stortinget har bestemt. Utvalget skulle legge til grunn at de nye regionene vil kunne påta seg flere oppgaver som hittil har tilfalt staten.

Blant disse oppgavene er altså fordeling av prosjektmidler på bibliotekområdet. Om dette står det i utvalgsrapporten:

«Utvalget foreslår også å overføre ansvaret for prosjektmidler på biblioteks-, arkiv- og museumsfeltet fra Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet til fylkeskommunene. En overføring vil understøtte det ansvaret fylkeskommunen allerede har som biblioteksansvarlig. Utvalget viser til at fylkeskommunen bør være hovedansvarlig for museum og deler av Kulturrådets nåværende virksomhet. Når det gjelder disse ordningene, foreslår utvalget at fylkeskommunene samarbeider med Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Kulturrådet om en treårig utviklingsplan og en prioriteringsstrategi for midlene.»

Nasjonale fellesløsninger

Bibliotekarforbundets leder Jannicke Røgler er positiv til forslaget, men med et viktig forbehold:

– Norge har mange folkebibliotek, de fleste med små fagmiljøer. For disse er fylkesbibliotek en svært viktig utviklingsaktør. Men også store bibliotek trenger at fellesløsninger løses på nasjonalt nivå. Derfor er det viktig at det også i årene framover finnes prosjektmidler som Nasjonalbiblioteket rår over. Det er mye ugjort med blant annet nasjonale digitale tjenester, påpeker hun.

Bibliotekarforbundet har mange ganger påpekt viktigheten av prosjektmidler for utvikling av folkebibliotek i Norge, nå siste i innspill til statsbudsjett for 2019:

«Prosjektmidler tildelt gjennom Nasjonalbiblioteket har stor effekt på innovasjon og kompetanseutvikling i bibliotekene. Bibliotekarforbundet mener at disse midlene må økes vesentlig. Den delen av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping som settes av til dette formålet bør dobles i 2019. Dette vil gi rom for at det også kan legges inn en føring som styrker bibliotekenes rolle i integreringsarbeidet.»

48,5 millioner

I 2017 ble det fordelt 712,7 millioner kroner av spillemidlene fra Norsk Tipping til kulturformål. Av dette gikk 48,5 millioner til «Prosjekt- og utviklingsmidler på bibliotekfeltet». Det er i dag Nasjonalbiblioteket som forvalter disse midlene, som skal gå til tiltak som har verdi utover det enkelte bibliotek og fremmer nye tilbud. Midlene lyses ut etter føringer fastsatt i Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Bibliotekstrategien innebærer at utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder:

  • utvikling av felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket, til disposisjon for alle bibliotek
  • utvikling av folkebibliotekene som debatt- og læringsarena, møteplass og formidlingsinstitusjon
  • frie, nyskapende prosjekt- og utviklingstiltak.

Utvalgsrapporten beskriver fylkesbiblioteknivået slik:

«Fylkeskommunene har etter bibliotekloven ansvar for å ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling. Ansvaret innebærer blant annet å gi råd til kommunene, yte bibliotekfaglig veiledning og assistanse, arrangere møter og kurs om bibliotekspørsmål og drive utviklingsarbeid. Fylkeskommunen skal ha bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå. Selv om det ikke er direkte nevnt i loven, utgjør også bibliotekfaglig utredningsarbeid en viktig del av fylkeskommunenes oppgave på området.»

Høringsrunde

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skal nå sende rapporten på offentlig høring med en frist på seks uker.

– Oppfølgningen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, sier Monica Mæland.