Medlemskriterier Artikler

Den nye bibliotekaren

Bibliotekarkompetansen er i endring. - Men fremtidens bibliotekarer må fortsatt ha oversikt over et bredt felt, skriver instituttleder Liv Gjestrum ved ABI/HiOA. Hun melder også at integrering av bibliotek- og arkivstudiene blir vurdert ved instituttet nå.

Landsmøtet endret kriteriene for medlemskap

Det ble debatt da saken om kriterier for medlemskap skulle avgjøres på BFs landsmøte 14. januar. Etter en lang og god debatt, med tre ulike forslag å ta stilling til, vedtok delegatene forbundsstyrets forslag med overveldende flertall. Kravet om bachelor- eller mastergrad står fast, men minstekravet til bibliotekfaglige studiepoeng er endret fra 120 til 60.

Landsmøtet 2014: Troms BF med nytt forslag til medlemskriterier

Troms BF har gjennomført en spørreundersøkelse, hatt medlemsmøte og utformet et nytt forslag til landsmøtet. Det dreier seg om medlemskapskriteriene som ligger i vedtektenes § 2. Dermed har landsmøtet flere reelle alternativ å ta stilling til.

Kriterier for medlemsskap i BF – et diskusjonsnotat

Hva bør Bibliotekarforbundets vedtekter si om hvem som kan bli medlem? Når utdanningsløp, lover, forskrifter, stillingsstrukturer, ledelseskulturer og kommunestrukturer er i endring - hvordan bør BF forholde seg? Dette er spørsmål som har vært diskutert lenge, og som landsmøtet i november 2014 må håndtere.

Styret foreslår endret studiepoeng-grense

- En tilpasning til dagens virkelighet og en endring det er vanskelig å komme utenom. Slik karakteriserer forbundsleder Monica Deildok forslaget til vedtektsendringer om kriterier for medlemskap i BF. Forbundsstyret har enstemmig vedtatt å fremme endringene for landsmøtet i november. Det dreier seg om antall bibliotekfaglige studiepoeng i bachelor- eller mastergraden.

Når identitet møter realitet – Kriterier for medlemskap i BF

Det dreier seg om 120 vekttall. Tilsvarende to studieår. Dette er mengden bibliotekfag du må ha i din bachelor- eller mastergrad for å bli BF-medlem i dag. Men er dette hogd i stein?

Vanskelig justering av identiteten

En større åpning for medlemskap, der bachelorgrad er minimumsnivå men der man slutter å finregne på de enkelte fagene i graden, vil kunne inkludere flere til å regne seg som bibliotekarer. Vil vi gradvis se et større bibliotekarbegrep, en videre bibliotekaridentitet, heller enn en utvikling av to grupper i BF – bibliotekarene etter tradisjonell definisjon og de nye ikke-bibliotekariske bachelorene som har fått lov å bli medlem?

– Vi skal ikke produsere gryteklare bibliotekarer

Liv Gjestrum er leder for instituttet der bibliotekarutdanninga i Oslo hører hjemme. Nå arbeides det med en strategiplan, både ved instituttet og ved hele Høgskolen i Oslo og Akershus. Samtidig kommer årets søkertall for studiene. Hvor ser Gjestrum at utfordringene ligger for Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag?

Bibliotekfaglig = 120 av 180?

Det er grunn til å stille spørsmålet: Hva betyr det at noen har bibliotekfaglig kompetanse? Folkebiblioteklova, utdanningene og BFs vedtekter har hver sine definisjoner. For BF er det nok klokt å holde på bachelorgrad som minimumsnivå, men fordomsfritt diskutere poenggrensa for bibliotekfag innen denne graden. Samtidig bør vi diskutere hvilke små og store delfag vi godtar som byggesteiner opp mot poenggrensa.

Kan vedtekter være spennende?

Paragraf 1 og 2 i vedtektene dreier seg om å definere hvem vi er som yrkesgruppe, hva som er sjela vår, og ikke bare noe juridisk spissfinderi.