Medlemskriterier Artikler

Det store personalskiftet på Deichman

Andelen bibliotekarer blant de ansatte på Deichmanske bibliotek i Oslo har gått dramatisk ned de siste årene. I 2014 var 60 % av de ansatte fagutdannede bibliotekarer. I 2017 er dette redusert til 39 %. I samme periode har andelen ansatte med annen høyere utdanning økt fra 22 % til 48 %.

Kvalifikasjonskrav i folkebibliotek – en analyse av stillingsutlysninger

Analyse av stillingsutlysninger i 2005, 2010 og 2015 viser nedgang i andelen som krever bibliotekarutdanning. Spesielt merkbart er dette i storbybibliotekene, der andelen utlysninger med slike krav har sunket fra 80 % til 0 % på disse ti årene. Det er også et tydelig skifte mot å vektlegge personlige egenskaper over utdanning og erfaring. Dette er noen av funnene i Beate Bjørklunds masteroppgave.

Svak nedgang i antall søknader til bibliotekstudiene

Etter flere år med oppgang viser årets søkertall fra Samordna opptak en svak nedgang fra i fjor. 342 søkere hadde bibliotekfag som førstevalg. De kjemper om 210 studieplasser i Oslo, Tromsø og Kristiansand.

Gule lapper og gode diskusjoner: BF-landsmøtet 2017 fra begynnelse til slutt

Landsmøtet i BF ble arrangert på Gardemoen 23. og 24. november. Det vil trolig bli husket for værguder som gjorde det strevsomt for mange delegater å komme fram, for uendrete medlemskriterier etter gode diskusjoner og for en ganske uortodoks seanse om målprogrammet. Men kanskje også for forsøket på å avklare om om kulepunkter eller nummererte punkter er best i et målprogram. Her er hele beretningen om landsmøtet, slik jeg så og hørte det.

Landsmøtet har talt: Medlemskriteriene må utredes, med avgjørelse i 2020

Det var knytta spenning til BF-landsmøtets behandling av medlemskriteriene i vedtektene. Etter en god diskusjon, ble det fremmet et forslag om å utsette og utrede saken. Det fikk stort flertall. Kriteriene står derfor uendret i tre år til.

Både Oslo BF og Hordaland BF foreslår endring i medlemskriteriene

Endringene i hvordan kompetansen til ansatte i bibliotek er satt sammen, har nå slått inn i BF. Til landsmøtet 23. - 24. november er det kommet forslag fra både Oslo BF og Hordaland BF om endring i medlemskriteriene. "Vi ønsker et forbund som er åpent for medlemmer som har bibliotekfaglig utdanning og/eller arbeider med bibliotekrelaterte oppgaver", skriver Oslo BF. Alle er uansett enige om at utdanningsnivået må minimum være bachelorgrad, eller tilsvarende eldre eller utenlandsk utdanning.

Ikke så verst tilpasset likevel?

Hvor relevant er bibliotekarutdanninga når biblioteksjefer skal rekruttere nytt personale? De standhaftige fordommene fikk kjørt seg litt da BF brakte partene sammen til debatt.

Se debatt om bibliotekarkompetanse

Sendingen fra paneldebatten under Bibliotekarforbundets tillitsvalgtkonferanse er tilgjengelig her.

Avblåser debatt om medlemskriteriene

«Forbundsstyret setter ikke i gang en ny diskusjon om medlemskriterier nå.» Slik lyder ett av vedtakene fra forbundsstyrets møte 10. juni. Samtidig ber de sekretariatet utarbeide faktagrunnlag om utlysninger og ansettelser i bibliotekarstillinger de siste årene.

Komplementær kompetanse

Blir behovet for komplementær kompetanse undervurdert av bibliotekarer som er kommet i forsvarsposisjon? Og blir bibliotekarkompetansen undervurdert av litt kjepphøye ikke-bibliotekarer med for mye prosjektpenger mellom hendene?