Juss for bibliotekarer Artikler

Om gjenbruk av powerpoint-presentasjoner

Å holde et foredrag for et tilstedeværende publikum regnes som en direkte fremføring etter åndsverkloven. Om vi tar i bruk powerpoint som et teknisk hjelpemiddel er også dette å regne som fremføring.

”Døde” bøker og inndratte bøker

Hvilke regler gjelder for bøker som enten er inndratt, eller der opplysninger er mortifisert? Her gir Nasjonalbibliotekets juridiske rådgivere en enkel oversikt over dette nokså innfløkte temaet.

Hitteverkdirektivets betydning for abm-sektoren

Hitteverk er norsk nyord for det engelske ”orphan works”. EU-direktivet om hitteverk har sin bakgrunn i ønsket om å digitalisere kulturarven ved flere ulike institusjoner i Europa. Direktivet innfører en metode for bruk av verk der opphavsmannen ikke lar seg oppspore.

Sitat av fotografier

Retten til å sitere er hjemlet i åndsverklovens § 22, og er begrunnet med diskusjonsfrihet og meningsutveksling. Sitatretten krever ingen tillatelse og den er vederlagsfri. Den er ikke begrenset til det skrevne ord. Men hva kan regnes som lovlig sitering av foto og film?

Forarbeider til forskrifter

I januar kom forskrifter om kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek, med krav om fagutdannet biblioteksjef. Eksempler på bibliotekspesifikke fag er listet opp i Kulturdepartementets høringsnotat, før forskriftene ble vedtatt. Hvor tungt veier denne lista i tolkningen av forskriften?

Immateriell kulturarv og folklore

I forbindelse med eventyr og muntlig fortellertradisjon er opphavsretten avgrenset mot de immaterielle verdier som inngår i vår kulturs felleseie. Om vi går litt dypere inn i problemstillingen vil vi likevel oppdage at også den immaterielle kulturarv fortjener vern.

Parodier og travestiers stilling i opphavsretten

Opphavsmannen kan ikke motsette seg at andre bruker åndsverk slik at nye og selvstendige åndsverk oppstår. Parodier og travestier som bevisst bygger på andre verk, kan også regnes som ”fri utnyttelse”. Den rettslige vurderingen er likevel ganske komplisert.

Film i bibliotek

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Utgangspunktet for bruk av film i bibliotek er ganske greit: Det er stort sett snakk om offentlig fremføring. Problemet er at slik fremføring som regel må klareres, og det er bare få unntak å snakke om. Her er en liten gjennomgang av hvordan dette ligger an.

Bøkers vernetid

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Rettighetene til en forfatters tekster er vernet i hele opphavsmannens levetid og 70 år etter hans dødsår. Men en bok kan inneholde flere verk av forskjellige opphavsmenn: Oversettelser, antologier, bøker med tegninger. Måten sidene er satt opp på kan gi ”satsrettigheter”.

Å legge ut «månedens dikt» på bibliotekets nettsider

JUSS FOR BIBLIOTEKARER: Biblioteket i Danderyd i Sverige ønsket å legge ut ”månedens dikt” på sine nettsider. Ideen ble skrinlagt da en poet ønsket kompensasjon. Finnes det noe unntak som avgrenser opphavsmannens enerett til fordel for biblioteket?