Tariff 2020: Enighet i kommunesektoren

– Dette var så godt som vi klarte å få til innenfor de rammene som var i år, sier BF-leder Veronicha Angell Bergli.

Nesten alle partene i kommunesektoren ble natt til onsdag enige om en ny hovedtariffavtale. Oppgjøret i år har en ramme på 1,7 prosent, som er det samme som resultatet i frontfaget.

– Dette var så godt som vi klarte å få til med de rammene som var i år, sier Bibliotekarforbundets representant i forhandlingene, forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Preget av korona

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal.

Koronakrisen og hensynet til landets økonomi gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør.

– Dette lønnsoppgjøret er et unntaksår, og summene som er fordelt i oppgjøret er svært små. Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper nå reallønnsvekst, dersom prisveksten blir som forventet, på 1,5 prosent, sier Handal.

Partene er enige om:

  • Kommunesektoren har samlet sett fått en ramme på 1,7 prosent.
  • Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.
  • Alle ledere i kapittel 4 får et generelt, prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år i kapittel 4.
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om kompetanse. Dette utvalget skal se på ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om heltidskultur. Utvalget skal særskilt arbeide med ulike avklaringer vedrørende langvakter og fleksiressurs.

Protokollen fra oppgjøret

Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er prolongert
24. september ble det klart at hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (tidligere KS Bedrift) ble forlenget.

Lurer du på hva lønnsoppgjøret betyr for deg? Bibliotekarforbundet vil følge opp med mer informasjon om oppgjøret utover høsten!