Tariff 2020: Dette innebærer Oslooppgjøret for deg

Se hovedpunktene i resultatet av årets tariffoppgjør i Oslo.

I midten av oktober kom BFs hovedorganisasjon Unio til enighet med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør.

Etter brudd i hovedforhandlingene 15. september, ble det gjennomført mekling i perioden 12. – 14- oktober. Her følger en orientering om hovedpunktene i resultatet.

Resultat av meklingen:

Økonomi
Resultatet har en økonomisk ramme på 1,7 %. Dette er i tråd med frontfagsoppgjøret, og det sikrer samlet sett en reallønnsvekst for medlemmene gitt en forventet prisvekst på 1,5 %.

Rammen inkluderer et overheng på 0,85 % og en beregnet glidning på 0,3 %.

Etter at overheng og glidning er trukket fra er det lite igjen til fordeling. Partene har prioritert et generelt tillegg til alle fremfor justeringer eller lokale forhandlinger.

Alle t.o.m. lønnstrinn 33 gis 4.400 kr. i tillegg på lønnstabellen. Det gis et tillegg på 0,9 % fra lønnstrinn 34.

Virkningsdato er satt til 1. mai 2020. Etterbetaling vil trolig skje på desemberlønna.

Se ny lønnstabell

Pensjon
I likhet med resten av offentlig sektor blir nå pensjonsrettighetene endelig tariffestet i Oslo kommune. Det betyr at vi får forhandlings- og streikerett på pensjonsspørsmål. Dette er et viktig krav som har vært fremmet i mange år. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2022.

Klima og miljø
Partene er enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene, skal inngå som en del av partssamarbeidet innenfor rammen av i medinnflytelse og medvirkning på alle nivå i kommunen

Profesjonskoder
Det vil nå bli lettere å erstatte generelle stillingskoder med fagspesifikke koder knyttet til utdanning og profesjon for å synliggjøre den ansattes kompetanse. Det oppfordres til gjennomgang av bruken av stillingskoder lokalt.

Kompetanseheving
Resultatet vil gi en bedre mulighet til å få permisjon med lønn for etter- og videreutdanning.

Lønnssamtale
Innhold i lønnssamtale presiseres. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere tiltak som kan påvirke arbeidstakerens lønnsutvikling. Det skal føres referat fra samtalen hvis en av partene ber om det.

Ansiennitet
Resultatet innebærer at skrankene for opptjening av ansiennitet blir borte fra 1. januar 2021. Dette vil gi bedre betingelser, særlig for deltidsansatte som nå vil få ansiennitetsopptjening fra første dag.

Heltidskultur
Partene er enige om å prioritere arbeidet med heltidskultur i Oslo kommune. Resultatet vil bety en styrking av deltidsansattes rettigheter. De skal bl.a. få tilbud om heltidssamtale, og arbeidsgiver skal utarbeide oversikt over ansatte som ønsker utvidet stilling.

De lokale parter skal årlig drøfte virksomhetens utarbeidelse av retningslinjer for hvordan redusert bruk av deltidsstillinger kan oppnås. Det skal også informeres og drøftes om prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger, herunder omfang av og grunnlag for midlertidige ansettelser.

Lørdagstillegg / søndagstillegg
Det innføres ny sats for helgetillegg for de som arbeider lørdag og/eller søndag mer enn 345 timer i løpet av et år. Tillegget er på kr. 120,00 per time.

Arbeidstid
Dersom det av hensyn til publikum fastsettes åpningstid og/eller ekspedisjonstid utover kl. 07.00 og 17.00, skal administrasjonen etter drøftinger med vedkommende organisasjoners tillitsvalgte fastsette arbeidstidsordningen innenfor rammen av overenskomsten og arbeidsmiljøloven kapittel 10. I tillegg inngås eventuelle avtaler i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Endringene i bestemmelsen er problematisk for Bibliotekarforbundet ettersom vi har en tvist ang. dette punktet.

Protokollen inneholder derfor følgende protokolltilførsel fra Unio:
Unio beklager at Oslo kommune har fremmet krav i overenskomsten § 8.1.1 samtidig som de er i en pågående tvist med Bibliotekarforbundet.

Protokollen kan leses i helhet her

Vurdering og fremdrift:
Resultatet vurderes som godt gitt de rammene som lå til grunn for årets oppgjør. Allikevel er endringen i punkt om arbeidstid problematisk å akseptere for våre medlemmer. Særlig fordi vi har en pågående tvist med kommunen i forbindelse med arbeidstidsordninger for ansatte på Deichman.

Tilbakemeldingstidspunkt til kommunen er satt til 10. desember. BF vil både sentralt og lokalt bruke tiden godt frem til desember for å ta rede på alternativer og konsekvenser før endelig tilbakemelding gis.

Videre behandling av resultatet vil avgjøres av forbundsstyret. Dersom resultatet ikke aksepteres, må BFs medlemmer ut i streik.

Ta kontakt med Hege Johnsen i sekretariatet for spørsmål!