Tariff 2018: I natt er det meklingsfrist i staten

I kveld onsdag 23. mai kl 24.00 er meklingsfristen for tariffoppgjøret for de ansatte i staten. Det kan mekles på overtid etter dette, men på et tidspunkt må det bli ett av to: Enighet eller streik. Her er litt informasjon til våre medlemmer om denne situasjonen.

Bibliotekarforbundets medlemmer i staten lurer naturlig nok på om de blir tatt ut i streik på torsdag. Det greie svaret er: Har du ikke fått beskjed fra Unio, skal du ikke streike nå. De av våre medlemmer som tas ut i første fase av en mulig streik, har fått beskjed om dette fra Unio.

Unio har tatt ut vel 1100 statsansatte i streik fra torsdag morgen, og det er flere BF-medlemmer blant disse. Forutsetningen for at det faktisk blir streik, er at meklingen – som nå pågår for fullt – ikke fører fram.

Unio har varslet plassoppsigelse for alle statlige virksomheter, det vil si alle statlige medlemmer. Dette er en formalitet, og det betyr ikke at din virksomhet er tatt ut i streik ennå. Hvilke virksomheter som omfattes av det første streikeuttaket er tidligere offentliggjort.

Dersom det blir streik, og den varer en stund, må det etter hvert forventes opptrapping. Det vil si at et andreuttak av streikende kan omfatte ytterligere BF-medlemmer. Men da vil disse, på samme måte som ved førsteuttaket, bli informert direkte fra Unio.

Jannicke Røgler er forbundsleder i BF. (Foto: Kristin Strøm)

Årsaken til at det er Unio som organiserer hele streikeopplegget, er at hovedsammenslutningene (Unio, YS, LO og Akademikerne) er arbeidstakernes motpart til staten i oppgjøret. Dette er ulikt de andre tariffområdene, der det enkelte forbund er selvstendig part. Det er også Unio som organiserer streikebidrag til streikende som mister sin lønnsinntekt.

– Bibliotekarforbundet gjennomfører nå sitt første hovedoppgjør som medlem av Unio. Rutiner og arbeidsmåter som vi blir kjent med, virker gjennomtenkte og ryddige. Dersom noe skulle være uklart for deg som BF-medlem, er det bare å ta kontakt med lokal BF-tillitsvalgt, Unio lokalt eller BF-sekretariatet, sier BF-leder Jannicke Røgler.

Litt mer om statsoppgjøret:

Mekling

Partene i lønnsoppgjøret i staten sitter i mekling med frist onsdag 23. mai ved midnatt. Dersom meklingen ikke fører fram kan det bli streik fra torsdag 24. mai. Meklingen ledes av Riksmekleren. Det som skjer i selve meklingen er en lukket prosess. Det er derfor svært lite Unio eller BF kan informere om det som skjer der. Følg med på Unios nettsider, BFs nettsider og media når meklingsfristen nærmer seg og om morgenen 24. mai.

Din kontaktinfo

Du som er tatt ut i streik vil motta informasjon på sms og epost. Dersom BF har registrert jobb-mobil og jobb-epost til deg, og dette blir utilgjengelig for deg under en streik, må du sende melding om privat mobil-nummer og epost til bf@bibforb.no. Årsaken er at du som streikende vil bli utelukket fra arbeidsplassen din, både fysisk og digitalt.

Plikter som streikende

Er du tatt ut i streik, skal du ikke møte på jobb. Er du allerede på jobb når meldingen om streik kommer, skal du legge ned arbeidet og forlate arbeidsplassen. Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom deg som arbeidstaker og din arbeidsgiver, og du står i stedet til disposisjon for Unio. Ved en eventuell streik er du forpliktet til å ta på deg oppgaver som blir bestemt av lokal streikekomité, f.eks. streikevakt.

Begrensninger som streikende

Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, mobiltelefon og annet som tilhører arbeidsgiver. Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge de er i streik. Kontakt med arbeidsgiver skal begrenses til den kontakt de lokale tillitsvalgte har om saker som utelukkende angår streiken – eksempelvis dispensasjonssøknader.

Økonomien til streikende

Unio har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Streikebidrag er skattefritt i henhold til skatteloven, og skal derfor i prinsippet være kompensasjon for bortfall av nettolønn. Nærmer informasjon om utbetaling av streikebidrag vil komme til de streikende etter at en eventuell streik trer i kraft.

Lønn og arbeidstid under en streik

Din lønn stoppes. Lønn som er opptjent før streiken starter utbetales. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Feriepenger er opptjent lønn og skal utbetales. Forsikringsordninger vil bli ivaretatt av Unio mens du er i streik. Er du 100 % sykmeldt på det tidspunkt streiken starter, skal du ikke tas ut i streik. Arbeidstakere som er delvis sykemeldt kan tas ut i streik, og uttaket gjelder da for hele stillingen. Blir du syk under streiken, eller friskmeldt fra sykmelding, må du varsle lokal streikekomité. Ferie innvilges ikke i den perioden arbeidsnedleggelsen varer. Er du allerede på ferie eller har avtalt ferie før plassoppsigelse er varslet, kan du avvikle denne som avtalt. Ved tjenestereiser, kurs mv faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikk streiken iverksettes – dersom ikke annet er avtalt mellom lokal streikekomité og arbeidsgiver. Du kan ikke avspasere eller ta ut fleksitid under streiken.

Ansettelsesforhold under en streik

Så lenge streiken varer, kan du ikke individuelt si opp din stilling. Slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet. Er du tatt ut i streik kan du ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du må til enhver tid være tilgjengelig for den lokale streikekomité slik at du kan nås med meldinger om streikens gang. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers ville vært på arbeid. Hvis du likevel av tvingende grunner må ha fri i denne tiden, må du søke den tillitsvalgte om permisjon fra streikearbeidet.

Dispensasjoner

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som sender inn søknad om dette. Søknaden drøftes lokalt, og avgjøres sentralt. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.

Hva med kollegaer til streikende?

Når kollegaer på arbeidsplassen din er i streik, uten at du selv er tatt ut, skal du fortsette arbeidet ditt som vanlig. Hovedregelen er at streiken verken innskrenker eller utvider arbeidsplikten til arbeidstakerne som ikke omfattes av streiken. Du skal ikke overta arbeidsoppgavene til de streikende. Det er kun den øverste lederen av virksomheten som kan utføre den streikendes oppgaver.

Tillitsvalgtes rolle

Dersom Unio går ut i streik, regnes alle tilsluttede forbund for å være i streik etter reglene om medbestemmelse i hovedavtalen. Det vil si at BFs tillitsvalgte i staten avbryter sin kontakt med arbeidsgiver så lenge streiken varer. Tillitsvalgte i forbund i hovedorganisasjoner som ikke er i streik, skal imidlertid i utgangspunktet ivareta sine ordinære oppgaver etter hovedavtalen og virksomhetens tilpasningsavtale. I følge egen avtale inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne 8. mai i år, bør arbeidsgiver «ikke kalle inn til møter etter disse avtalene så lenge streiken pågår, med mindre det er strengt nødvendig.»

Avslutningen av en streik

Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til din stilling og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker.

Mer informasjon

Dersom du har fått beskjed om du er tatt ut til å streike, og det blir streik, vil det komme mer informasjon til deg. Du kan også ta kontakt med lokal BF-tillitsvalgt, Unio lokalt eller BF-sekretariatet dersom du har andre spørsmål som ikke er besvart her.