Tariff 2018: KS-forhandlingene har startet

Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier Unios forhandlingsleder Steffen Handal. - Vi må få reallønnsvekst i år, etter flere år med moderasjon, sier BF-leder Jannicke Røgler.

Partene i KS-området møttes i dag til forhandlingsstart i årets hovedtariffoppgjør. Kommunene har store utfordringer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. Kommunene har de siste årene fått nye og kompetansekrevende oppgaver, og ambisjonene om bedre kvalitet er store innenfor blant annet helse og utdanning. Dette krever at kommunesektoren må tenke langsiktig når den skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

– Derfor mener vi at ansatte med høyere utdanning bør prioriteres i dette oppgjøret for å sikre kommunene den kompetansen de trenger framover. Det må gjennom avtaleverket stilles krav til at kommunene mer aktivt må bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte fremfor å tilsette ukvalifiserte eller la stillinger stå tomme, sier Unios forhandlingsleder KS-sektoren, Steffen Handal.

BF-leder Jannicke Røgler er tett på årets KS-forhandlinger. (Foto: Erling Bergan)

– Må betale for kvalifisert arbeidskraft 

Dette er Jannicke Røglers første tariffoppgjør som BF-leder. Hun har flydd fra møte til møte i både Unio og BF de siste ukene, i forberedelser til årets hovedoppgjør.

– Kravet om et generelt prosenttillegg, der Unio-lederen har sagt at hun vil se 3-tallet, er viktig for Bibliotekarforbundets medlemmer. Vi må få reallønnsvekst i år, etter flere år med moderasjon, sier Jannicke Røgler, og legger til:

– Bibliotekarer må få tilstrekkelig betalt for å ta etter- og videreutdanning. Punktet med rekruttere og beholde er også svært aktuelt for bibliotekarer som jobber i kommunene. Kommunene må være villig til å betale for kvalifisert arbeidskraft, sier BF-lederen.

Kamp om fordeling

Unios forhandlingsleder Steffen Handal mener derfor at kampen i årets oppgjør vil stå om fordelingen av pengene.

Kvinnedominerte yrkesgrupper som barnehagelærere, lærere, sykepleiere og andre helsearbeidere med høyere utdanning i kommunal sektor, har over lang tid hatt et for lavt lønnsnivå og en dårlig lønnsutvikling.

– For Unio er det viktig at vi viderefører det vi fikk til i forrige hovedoppgjør, nemlig at alle kommunalt ansatte med høyere utdanning er plassert i en gruppe med en egen lønnsmasse og lønnsstatistikk. Dersom denne gruppen ikke prioriteres, vil kvaliteten i de kommunale tjenestene svekkes, mener forhandlingslederen.

Krever reallønnsvekst

Oppgjøret i privat sektor endte med en lønnsvekst på 2,8 prosent. Det er ikke godt nok for Unios medlemmer i år. Unio kommune krever en økonomisk ramme på minst 3 prosent.

– Resultatet i privat sektor er normgivende, men hvis kommunal sektor skal løse sine utfordringer må den ha mer, mener Handal.

Lønnsveksten har vært relativt lav gjennom flere år, og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling.

– Derfor krever vi reallønnsvekst for alle våre medlemmer, sier forhandlingslederen.

Vil ha partssamarbeid

Pensjonsreformen som Stortinget vedtok i 2009, fører til at arbeidstakerne må stå lenger i jobb. Derfor krever Unio kommune at det settes i gang et partssamarbeid om hvordan det skal legges til rette for at alle yrkesgrupper skal ha reell mulighet for et lengre yrkesliv.

For første gang kan arbeidstidsavtalen for barnehagen (Sentral forbundsvis særavtale 2201 – Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager) tas med inn i hovedtariffoppgjøret. Det ble brudd i forhandlingene tidligere i år. Unio avventer behandlingen i en nemnd, og vil eventuelt komme tilbake med krav vedrørende arbeidstid i barnehage under forhandlingene.

Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er 30. april klokken 24:00. Blir de ikke enige gjennom forhandlinger, går oppgjøret til mekling i løpet av mai måned.

I dag startet hovedtariffforhandlingene i KS-området. Fra venstre: Steffen Handal, Unio kommune, Lasse Hansen, KS, Tor Arne Gangsø, KS, Jan Olav Birkenhagen, Akademikerne kommune, Erik Kollerud, YS kommune og Mette Nord, LO kommune. (Foto: Utdanningsforbundet)

Unio krever

 • lønnsforhandlinger for ansatte med høyere utdanning i gruppe 2 basert på egen lønnsmasse og lønnsstatistikk
 • generelt prosenttillegg
 • andre sentrale tiltak som bidrar til å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig og etterspurt kompetanse
 • partsarbeid om hvordan det skal legges til rette for at alle yrkesgrupper skal ha reell mulighet for et lengre yrkesliv

De første kravet og det første tilbudet

Om Unio kommune

Unio kommune forhandler på vegne av 133 000 medlemmer.

Forbundsvise medlemstall i KS-sektoren per 1. januar 2018:

 • Utdanningsforbundet  93.423
 • Norsk Sykepleierforbund  32.392
 • Norsk Fysioterapeutforbund  2184
 • Akademikerforbundet  1656
 • Norsk Ergoterapeutforbund  1644
 • Bibliotekarforbundet 925
 • Forskerforbundet  387
 • Det norske maskinistforbund  337
 • Norsk Radiografforbund  23
 • Det norske Diakonforbund  17
 • Presteforeningen  7

(Kilde: Unio)

Fakta om oppgjøret:

 • Det kommunale forhandlingsområdet (KS) er det største i offentlige sektor og det nest største totalt i Norge.
 • Hovedtariffavtalen i KS-området omfatter samtlige kommuner og fylkeskommuner unntatt Oslo (421 kommuner og 17 fylkeskommuner), samt 220 kommunale bedrifter.
 • KS-området omfatter 498.000 stillinger, som utfører 346.000 årsverk. Av disse omfattes 445.000 stillinger (300.000 årsverk) av det sentrale lønnsoppgjøret.
 • Lønnsmassen (ekskl. sosiale kostnader) er på 172,6 milliarder kroner.
 • Samlede lønnskostnader (inkl. sosiale kostnader) utgjør 253,4 milliarder kroner.
 • 41 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 32 prosent er i skolesektoren, mens 9 prosent er i barnehagesektoren.
 • 41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune.

(Kilde: KS)