Tariff 2018: BF har levert sine krav

Det nærmer seg forhandlinger i årets tarifforhandlinger. Dette er det første hovedoppgjøret der Bibliotekarforbundet deltar som medlem av Unio. Og nå har forbundsstyret i BF vedtatt og oversendt krav på fire tariffområder til Unio.

Kommunal sektor (KS), staten, Oslo kommune og Spekter skal alle i gang med forhandlingene i ukene etter påske. Så går forhandlingene med stigende intensitet fram til fristen natta til 1. mai, som er tidspunktet gjeldende tariffavtaler utløper. Blir det enighet i disse forhandlingene, går resultatet til godkjenning i forbund og hovedorganisasjoner.

Blir det ikke enighet, også kalt brudd, må partene møtes til mekling ledet av Riksmekleren. Da settes det en frist, trolig rundt 23. mai. Dersom meklingen fører fram til enighet, blir det samme godkjenningsprosedyre i organisasjonene. Er det ikke enighet, blir det streik. Men det er vanlig at alle parter strekker seg så langt de kan for å unngå konflikt.

Forbundsstyret i BF har vedtatt krav på fire tariffområder før årets hovedoppgjør. (Foto:Erling Bergan)

Første runde med krav

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet har vedtatt kravene som fremmes for våre medlemmer i de fire sektorene KS, stat, Oslo kommune og Spekter. Forhandlinger i Virke og KS Bedrift kommer seinere.

Kravene ble 20. mars oversendt Unio, som koordinerer forhandlingene for medlemsforbundene. I tre sektorer har forbundene selvstendig partsforhold, men i det statlige oppgjøret er det hovedorganisasjonene som eier partsforholdet, og derfor Unio som forhandler for alle statlige medlemmer i Unios medlemsforbund.

Dette er første runde med krav. Det er vanlig at forbundene ikke er så veldig konkrete i det de krever i denne runden. Derfor avsluttes alle fire kravbrev med «Bibliotekarforbundet tar forbehold om nye og eventuelt endrede krav».

Kommunal sektor

Det er her BF har flest medlemmer. BF krever ikke noe spesielt nivå på lønnsøkningen, men som alle andre har BF registrert at Unio-leder Ragnhild Lied på den tariffpolitiske konferansen forrige uke sa følgende: – Vi skal ha ein ordentleg reallønnsvekst. Teknisk berekningsutval, TBU, anslår ein prisvekst på to prosent. Difor meiner eg at vi må opp på tre-talet i år.

Og da snakket Unio-lederen om alle sektorer, ikke bare kommunalt ansatte.

BF krever som førsteprioritet at det gis et lønnstillegg som generelt prosentvist tillegg. Dette gjelder som kjent bare den delen av de kommunalt ansatte som er i stillinger i kapittel 4 i tariffavtalen. De som er i kapittel 3 og 5 får sin lønn helt og holdent avgjort gjennom lokale forhandlinger, men det er allment kjent at disse forhandlingene skjeler sterkt til hvilken økonomisk ramme oppgjøret ga for medlemmene i kapittel 4.

BF krever også heving av ulempetilleggene, dvs lønnstilleggene fastsatt for arbeid på lørdager, søndager og kvelder.

Videre krever BF avsetning til lokal pott, og at «denne bør være av en viss størrelse», uten at det er spesifisert noe nærmere.

Forbundsstyret i BF forventer også en tydelig vektlegging av kompetanse i Unio kommunes krav for kommunal sektor. Med utdanningsprofilen blant medlemmene i Unio er det neppe grunn til å forvente noe annet.

Staten

Også i statsoppgjøret krever BF reallønnsvekst. «I tillegg finner forbundet det viktig med en fordeling mellom henholdsvis sentrale tillegg og avsetting av lokal pott», heter det også i kravet, uten at fordelingen er angitt.

– Den beskjedne lønnsveksten i de seneste lønnsoppgjørene der arbeidstakersiden har vært tilbakeholden og utvist samfunnsøkonomisk ansvarlighet samt bedringen i norsk økonomi, bør ha som naturlig resultat at medlemmene i dette oppgjøret får en reel lønnsutvikling. Dette ses som en naturlig del av prinsippene i den norske modellen, heter det i BFs krav på statsområdet.

BF krever generelt prosenttillegg på A-lønnstabellen for alle arbeidstakere, i tillegg til lokal pott. «Størrelsen på potten bør ikke være for liten», heter det, uten at størrelsen er angitt.

I BFs krav sies det også noe om hvilke føringer som bør legges på de lokale forhandlingene. BF vil sikre at «de lokale prosessene oppleves som reelle forhandlinger og slik at resultatene avspeiler tydelig uttelling for ansvar, kompetanse, utdanning og erfaring. Særlig bør videreutdanning, som er relevant i stillingen og som gir studiepoeng, medføre lønnstillegg.»

BF påpeker også at forhandlinger på særlig grunnlag (2.5.3) i høyere grad benyttes til å justere lokale utilsiktede skjevheter i lønnsutviklingen.

BF mener også at «det bør settes særlig fokus på å sikre lønnsutvikling over tid for medarbeidere med høy ansiennitet som er innplassert i stillingskoder uten automatiske ansiennitetsstigninger (direkteplasserte).»

Oslo kommune

For de ansatte i Oslo kommune, som er eget tariffområde, krever BF generelle prosentvise tillegg av en slik størrelse at våre medlemmer sikres reallønnsvekst.

I tillegg fremmer Bibliotekarforbundet krav om at det avsettes en pott til lokale forhandlinger for å rette opp utilsiktede skjevheter, og som gir rom for individuelle tillegg. «Denne potten må ikke være for liten, og det må vektlegges at relevant etter- og videreutdanning skal gi lønnsmessig uttelling i årets oppgjør», heter det i kravet.

BF krever også sentrale justeringsforhandlinger med mål om å heve grunnlønna for bibliotekarer.

Arbeidstid er et tilbakevendende tema for bibliotekarer i Oslo kommune. Dette gjelder også årets tariffoppgjør. I kravet påpeker BF at normalarbeidsdagen skal være utgangspunkt for de ansattes arbeidstid og at det kompenseres i form av lønn der man er nødt til å avvike fra denne. Lørdagstillegget i Oslo kommune er ikke justert på mange år, og BF krever en oppjustering av satsen.

I kravet prioriterer BF generelle prosentvise tillegg øverst, og videre pott til lokale forhandlinger, økning av ulempetilleggene og sentrale justeringsforhandlinger.

Spekter

Forhandlingene for BFs medlemmer i Spekter foregår på en litt annen måte enn de andre tariffområdene. Her er det først såkalte A-delsforhandlinger, og det er til disse forhandlingene BF nå har levert krav. Senere går det forhandlingsrunder både lokalt og sentralt igjen, før det eventuelt oppnås enighet.

For Bibliotekarforbundet gjelder dette bibliotekarer i sykehusene.

For disse medlemmene krever BF et generelt kronetillegg. Det er i denne runden ikke angitt noe spesielt nivå på lønnsøkningen, men også her er det registrert at Unio-leder Ragnhild Lied har gitt uttrykk for at vi skal ha en ordentlig reallønnsvekst i årets oppgjør, og at det betyr at vi må opp på tre-tallet i år.