Tariff 2017: Enighet i kommuneoppgjøret

Partene i mellomoppgjøret for KS-sektoren kom til enighet på rekordtid. Det dreide seg i hovedsak om å flytte virkningsdatoen en måned tidligere.

Unio-KS-forhandlingsslutt 2017

Forhandlingsleder Unio kommune, Steffen Handal og forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, kan smile etter en lynrask løsning på KS-oppgjøret. (Foto: Unio)

Ansatte i kommuner og fylkeskommuner får sin lønn regulert på ulikt vis, avhengig av om deres stillingskode er plassert i kapittel 3, 4 eller 5 i hovedtariffavtalen.

Sentrale tillegg i kapittel 4
De som ligger i kapittel 4 har garantilønn, stigende etter ansiennitet. Ansatte kan ha fått forhandlet fram høyere lønn enn disse trinnene tilsier, men dette er altså en garanti.

I hovedoppgjøret i fjor avtalte partene hvor mye årslønna skal være på hvert trinn, med virkning fra 1. mai 2016. Men samtidig avtalte de den gang også hvilken økning som skulle gjøres gjeldende med virkning fra 1. august 2017. Forhandlingene som ble avsluttet i dag, gjorde én endring på dette: Virkningsdatoen ble flyttet en måned tidligere – til 1. juli 2017. Beløpene på hvert ansiennitetstrinn ble ikke endret.

Sentrale tillegg til ledere i kapittel 4
Det ble allerede i fjor avtalt lønnstillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954, på 2,0 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2017. Dagens forhandlinger flyttet denne virkningsdatoen til 1. juli 2017.

Lokale forhandlinger i kapittel 4
Det heter i gjeldende hovedtariffavtale for KS-sektoren også:

«Innenfor disse forutsetningene, legger partene til grunn at det i 2017 avsettes midler til lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, pkt. 4.2.1 (tidligere 4.A.1) på 0,9 % pr. 1.9.2017.»

Under årets mellomoppgjør ble det ikke gjort endringer i prosenten, men virkningsdatoen ble også her flyttet 1 måned tidligere. Det blir altså lokale forhandlinger for BFs medlemmer i kapittel 4, med en ramme på 0,9 % av lønnsmassen, med virkning fra 1. august 2017.

Forhandlingene gjennomføres innen 15. oktober 2017. Frist for å melde inn anke/organisatorisk behandling, er 1. november 2017.

Kapittel 3 og 5
For medlemmer i kapittel 3 og 5 er det ingen garantilønnsbestemmelser, de får sin lønn helt og holdent fastsatt gjennom lokale forhandlinger.

– Resultatet er som forventet
– Vi opplevde reallønnsnedgang for en del medlemmer i fjor. Nå er vi på riktig vei igjen. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forbundsleder Margunn Haugland etter at oppgjøret kom i mål på rekordtid. Hun legger vekt på at resultatene av oppgjøret i fjor og i år må ses under ett.

– Medlemmer med 16 års ansiennitet eller mer får nå vesentlig høyere uttelling som følge av resultatene i fjor og i år. Uttelling når de passerer 16 års ansiennitet er nå blitt betydelig for de som er omfattet av garantilønnssystemet, understreker BF-lederen.

Protokollen fra årets KS-forhandlinger kan du lese her:

resultat-2017-vedlegg-til-protokoll_Side_1