Tariff 2016: Hva er nytt for statsansatte?

Forbundsleder Margunn Haugland forklarer hva resultatet ble for våre medlemmer i det statlige tariffområdet, der partene 26. mai kom til enighet etter megling.

Bibliotekarforbundet er fornøyd med at det ble en løsning i statsoppgjøret etter mekling.

Den økonomiske ramma for oppgjøret er på 2,4 %. Dette er i tråd med oppgjøret i frontfaget. Resultatet av meklingen sikrer en bedre økonomisk profil og gjennomslag for flere viktige punkter i fellesbestemmelsene og forhandlingsbestemmelsen enn tilfellet var ved bruddet i forhandlingene 1. mai.

Alle BFs medlemmer i staten er sikret et generelt tillegg på A-tabellen på 1,15 % pr. 1. mai. For BFs medlemmer vil det si minst 4.200 kroner for en bibliotekar i stillingskode 1410 og 4.900 kroner for stillingskode 1515 Spesialbibliotekar.

Det er i tillegg satt av en lokal pott på 1,5 % med virkning fra 1. juli. Dette tillegget kan gis som like tillegg til alle, som gruppejustering eller som individuelle tillegg. Fordelingen av lønnstilleggene vil si at 50 % er gitt sentralt, og 50% er satt av til lokale forhandlinger. De lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 30. november.

calculator-1019936_640Lokale bestemmelser
Det er laget ny struktur for lokale bestemmelser, og de lokale forhandlingene blir noe annerledes enn tidligere. Partene er enige om endringer som blant annet betyr at partene i den enkelte statlige virksomhet nå kan avtale generelle justeringstillegg for hele virksomheten, og en kan delegere forhandlingene ned på lavere nivå.

Gangen i de lokale forhandlingene vil kunne være på denne måten:

Først blir man på sentralt nivå (KMD og YS Stat, LO Stat og UNIO) enige om det skal være lokale forhandlinger, og i tilfelle hvor mye som skal settes av. I år er det som sagt satt av 1,5% med virkning fra 1. juli. Fordelingen til de enkelte virksomhetene vil skje som en prorata fordeling (man får den andelen man representerer i lønnsmasse).

Vi kan bruke NTNU som et eksempel på virksomhet. Etter fordelingen av prorata-potten til NTNU, må partene på `NTNU-nivå` bli enige om de ønsker å forhandle alt på virksomhetsnivå, om de ønsker å fordele noe eller om alt til neste nivå, og hva som er neste nivå. Ved uenighet her, tas tvisten til Statens Lønnsutvalg.

La oss si at partene (NTNU, BF, Parat, Forskerforbundet, NTL osv) blir enige om å beholde 35 % av potten sentralt til sentrale tiltak for å løfte blant annet alle bibliotekarer og spesialbibliotekarer ved NTNU 2 lønnstrinn. De resterende 65 % skal fordeles ut til driftsenhetene (for eksempel NTNU Trondheim, NTNU Gjøvik, NTNU Ålesund). Fordelingen til driftsenhetene kan igjen være prorata- eller forfordele en driftsenhet om en blir enig om det. Ved uenighet her løftes saken ut til en særskilt nemnd.

Ved enighet gjennom kjeden vil dette gå raskt og smertefritt. Ved uenighet har arbeidstakerne i en større grad enn noen gang tidligere mulighet til å tviste denne saken i et uavhengig organ. Det er ikke intensjonen at en skal tviste flere ganger, og YS Stat tror ikke dette vil bli gjort så mange ganger (om noen), men muligheten er der. Men det bør gjøre slik at partene på sentralt og lokalt nivå føler en større ansvarlighet for å komme til omforente løsninger.

De nye forhandlingsbestemmelsene vil gi partene på virksomhetsnivå mer ansvar for fordelingen av den lokale lønnsmassen. BF har gode erfaringer med lokale tillitsvalgte hvor dyktige tillitsvalgte lykkes med å få gode resultater for BFs medlemmer. Men med de mange endringene i lokale bestemmelsene regner vi med det vil være behov for opplæring i det nye forhandlingssystemet. BF vil derfor tilby egen samling i Oslo for statlige tillitsvalgte hvor vi går igjennom hva endringene vil si i praksis.

Andre endringer
Alle rammer og spenn i lønnssystemet er ”åpnet” i toppen slik at det ikke lenger er noe ”topplønnstrinn” i de ulike lønnsrammer og lønnsspenn. I tillegg er B-tabellen er fjernet, og erstattes av kronebeløp. Dette uten at det blir noe realitetsendring. Pensjon, tillegg og overtid hvor B-tabell har vært brukt, blir nå utbetalt som kronetillegg.

Det er også kommet inn en bestemmelse om at ansatte som har behov for tjenestefri grunnet ”pleie av nærstående i hjemmet i livets sluttfase” nå vil få utbetalt ordinær lønn i inntil 60 dager for hver pasient. Når det gjelder seniordagene jf 5.9.1 opprettholdes de som før, men nå kan de ikke tas ut som lønn.

Pensjon
Det ble ingen endringer i pensjonskapittelet i forbindelse med dette oppgjøret. Pensjonsspørsmålet ble i realiteten avgjort av arbeidsministeren da hun vingeklippet prosessen i møte 3. mai før meklingen startet. Det er sterkt beklagelig at vi blir fratatt demokratiske rettigheter når det gjelder forhandling om offentlig tjenestepensjon.

Modernisering
Den nye hovedtariffavtalen er en begynnelse på modernisering av lønnssystemet i staten. Partene er enige om at det skal nedsettes en partssammensatt gruppe for å se på en videreutvikling av dagens lønns- og forhandlingssystem i staten.

To lønnssystemer
Akademikerne aksepterte 30. april ny hovedtariffavtale for sine medlemmer. Gjennom meklingen har YS Stat, LO Stat og Unio kommet fram til en annen hovedtariffavtale. Dette innebærer at det fra 1. mai 2016 er to ulike avtaler med to ulike lønnstabeller i staten. Lønnstabellene har ulik verdi på lønnstrinnene, og hva en får avhenger av hvor en er organisert. To ulike lønnssystem er noe nytt i staten og det blir spennende å se hva resultatet av dette blir på sikt.

Uravstemning
YS-Stat/BF vil nå sende Riksmeklerens forslag til elektronisk uravstemning til BFs medlemmer i statlig sektor, og vi anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget. Svarfrist vil det bli gitt nærmere informasjon om.