Tallgrunnlaget klart før årets tariffoppgjør: Unio-lederen vil se 3-tallet

For at partene skal ha felles tallgrunnlag før tariffoppgjørene, lager Det tekniske beregningsutvalget (TBU) rapporter både før og etter oppgjørene hvert år. Årets rapport gir Unio-leder Ragnhild Lied grunnlag for å kreve en ramme over 3 prosent.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) avgir vanligvis to rapporter hvert år, én før og én etter lønnsoppgjørene. Mandag 26.mars kom den som legges før lønnsoppgjøret, og som gir oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen inkludert en prisprognose for inneværende år og utviklingen i konkurranseevnen.

– Vi ser nå at det går bedre i økonomien, og at industrien er tilbake på sporet. Med de rekrutteringsutfordringene vi ser for mange av våre grupper i offentlig sektor, må vi kreve en ramme på 3-tallet, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar til rapporten.

I Unios korte oppsummering av TBU-rapporten, trekker de blant annet fram følgende momenter fra rapporten:

  • Konsumprisveksten fra 2017 til 2018 anslås til om lag 2 pst. I 2017 var prisveksten 1,8 pst.
  • Samlet lønnsvekst fra 2016 til 2017 for arbeidere og funksjonærer i industrien er beregnet til 2,4 prosent. Lønnsveksten for industrifunksjonærer og industriarbeidere hver for seg er beregnet til henholdsvis 2,7 pst og 2,6 pst. Økt antall arbeidere og redusert antall funksjonærer er en årsak til at lønnsveksten i industrien samlet er lavere enn gruppene hver for seg.
  • Årslønnsveksten i 2017 i statlig tariffområde er beregnet til 2,3 pst. Overhenget til 2018 i det statlig tariffområde er beregnet til 0, 7 pst.
  • I kommunene inkludert undervisningssektoren er årslønnsveksten i 2017 beregnet til 2,5 pst. For gruppene undervisningsansatte i kommunesektoren og kommunesektoren eksklusiv undervisningsansatte er lønnsveksten beregnet til henholdsvis 2,3 pst og 2,6 pst.
  • Overhenget til 2018 er i kommunesektoren samlet beregnet til 1,4 pst.
  • Lønnsveksten for Spekter Helse fra 2016 til 2017 er beregnet til 3,6 pst. Flere forhold som konflikten mellom Spekter og Akademikerne i 2016 og strukturendringer trekker opp anslaget for 2017. Lønnsveksten for gruppen Spekter-trad er beregnet til 2,4 pst fra 2016 til 2017.
  • Lønnsforskjellen mellom menn og kvinner ble også i 2017 redusert. Men fremdeles er lønnsforskjellen størst for de med universitets- eller høgskoleutdanning t.o.m. 4 år.

Årets tariffoppgjør starter med overlevering av krav i statsoppgjøret 5. april, med de andre sektorene uka etter. Så går forhandlingene fram til 1. mai. Er det ingen løsning da, går oppgjørene til mekling.