Ta godt imot praksisstudentene!

Selv om jeg neste år kan markere 30 i bibliotekaryrket, husker jeg fremdeles mine praksisperioder godt. De har på ulike måter definert meg som bibliotekar.

Den første perioden var jeg på et medisinsk bibliotek, den andre på hovedbiblioteket i Bærum. På det medisinske biblioteket fikk jeg innsikt i hvor viktig vår søke- og organiseringskompetanse var for helsepersonellet.

Bevisstgjøring

Den viktigste personen på begge praksisstedene var for meg biblioteksjefen. Å få lov til å se hvordan arbeidshverdagen var for en leder og bli kjent med utfordringene og hvilke strategiske grep lederen brukte for å møte disse utfordringene, var noe jeg følte meg svært privilegert i å få ta del i på nært hold. Jeg har heller aldri glemt hvordan biblioteksjefen tok seg tid til å fortelle meg hvordan jeg skulle møte publikum i biblioteket en gang jeg hadde skrankevakt. Jeg hadde nemlig glemt å se opp å hilse da hun gikk forbi. Det er helt banalt, men gjennom å nikke og hilse på hver enkelt som kommer inn på biblioteket anerkjenner man den enkelte og får alle besøkende til å føle seg sett og betydningsfull. For meg en viktig bevisstgjøring som har fulgt meg i min yrkesutøvelse.

Endringer på OsloMet

Bibliotekarutdanningen på bachelornivå står overfor store endringer på OsloMet. Særlig digitaliseringen gjør det utfordrende å navigere i et mer eller mindre ukjent terreng. Hvilke kjernekompetanser skal bibliotekarer ha for å fortsatt være relevante i bibliotek, arkiv og andre bransjer. Vi ser at situasjonen er krevende i andre land som Danmark og England. I England opplever man at bibliotekarutdanninger legges ned. Bibliotekloven har med sine endringer gjort det enda viktigere å ha solid formidlingskompetanse. Pedagogikk er et annet felt som også blir stadig viktigere for bibliotekarer. Det finnes knapt en eneste stilling som ikke stiller krav til kompetanse innen pedagogikk, veiledning og undervisning. Digital dannelse og kildekritikk er andre helt sentrale områder i vårt fag hvor vi vet det er store udekkede behov i samfunnet.

Å skaffe praksisplasser
Praksisperioder er etter BFs mening svært viktige for å få et grunnleggende innblikk i yrkesutøvelsen. Bibliotekarutdanningen i Oslo sender studenter ut i praksis både det første og andre året i studiene. Bibliotekarutdanningen opplever at det kan være vanskelig å fremskaffe nok praksisplasser. I 2016 belyste daværende praksiskoordinator Idunn Bøyum problemet på Bibliotekarforbundets nettsider i håp om at flere ville si seg villig til å stille som praksisplass for studentene. Problemet er størst for førsteårsstudentene siden det da er både bachelor- og årsstudium studenter som trenger plass ute i bibliotekene. I tillegg er det flere bibliotek som kun har kapasitet til å ta inn studenter for en av periodene.

Variasjon mellom profesjonsutdanninger

Unio har nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på de ulike praksisordningene som finnes i Unios profesjonsutdanninger. Regjeringen har ved flere anledninger uttrykt hvor viktig det er at studenter får mulighet til å møte yrkeslivet i løpet av studieperioden. Det er stor variasjon i hvordan praksis er organisert. Mens bibliotekarutdanningene må støtte seg på arbeidsgiveres godvilje og ønske om å bidra til å utvikle dyktige bibliotekarer, har de som utdanner sykepleiere og lærere helt andre rammer å forholde seg til. Praksis er underlagt økonomiske rammer som gir mulighet for god veiledning til både student og praksissted og som sikrer godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksissted.

Formål og læringsutbytte

Selv om bibliotekarstudentenes praksis er svært mangelfullt finansiert, er det likevel ting bibliotekfeltet kan gjøre uten store kostnader. Vi kan i større grad diskutere formålet med praksis og hvilket læringsutbytte vi ønsker at praksisstudentene skal ha. Vi kan også dele våre praksisopplegg til inspirasjon og nytte. Noen fylkesbibliotek samler praksisstudentene på en dagssamling i løpet av praksisperioden. Dette kan være et nyttig møtested for å diskutere kvaliteten på praksis.

Nye kull lover godt

Denne våren har jeg vært så heldig å få møte de kommende bibliotekarene på OsloMet ved flere anledninger. Nå sist på et kurs i jobbsøking arrangert av Bibliotekarforbundet. Hege Johnsen og jeg fra sekretariatet ga de kommende bibliotekarene en rekke råd for å unngå noen av fallgruvene vi ser enkelte havner i etter å ha landet sin første jobb.

Årets avgangskull lover godt for framtiden. De virker både kunnskapsrike, reflekterte og motiverte for en yrkeshverdag som bibliotekar. Ta godt imot våre nye kolleger og bruk den kunnskapen de har ervervet seg. En god måte å drive bibliotekutvikling på, er å ansette nye når man har mulighet til det. Nye og ikke fullt så nye hoder tenker gjerne ekstra kreative tanker når de får mulighet til å jobbe sammen. Ta også godt imot praksisstudentene. Som praksissted har din arbeidsplass mulighet til å påvirke kommende bibliotekarer på en god måte.