Svar fra Helsedirektoratet om gjenåpning av folkebibliotekene

Bibliotekarforbundet har jobbet med å finne ut av om folkebibliotekene kun kan gjenåpne etter nasjonale råd og retningslinjer, eller om kommunen eller regionale myndigheter kan avgjøre gjenåpning. Vi har også etterspurt nasjonale råd om smittevern for biblioteker. Her er svaret fra Helsedirektoratet.

Seniorrådgiver/jurist Christine Dalebø Gjerdevik i Helsedirektoratets avdeling for helserett og bioteknologi skriver i en epost 24. april:

«Gjenåpning av biblioteker
For å besvare spørsmålet om hvilke myndigheter som kan beslutte gjenåpning av biblioteker, må vi først avgjøre om biblioteker er omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stenging av virksomheter datert 12. mars, og/eller av bestemmelser i covid-19-forskriften.

I vedtaket datert 12. mars er det særlig alternativene «kulturarrangement» eller «svømmehall, badeland eller liknende» som kan omfatte biblioteker.

Forbudet om kulturarrangementer er videreført i covid-19-forskriften § 13 bokstav a. Biblioteker må sies å være et kulturtilbud for landets innbyggere, men det er tvil om bibliotekdrift i seg selv er et kulturarrangement. Noen deler av bibliotekdrift vil klart nok være omfattet, slik som tilbud om høytlesing, leksehjelp, babysang o.l. Alminnelig bibliotekdrift, som lån og innlevering av bøker, bærer derimot ikke preg av å være et arrangement og omfattes etter vår vurdering derfor ikke av bestemmelsen.

Stengingsvedtaket av 12.mars omfattet ulike typer virksomheter som samler flere mennesker, for eksempel til fritidsaktiviteter og rekreasjon, og var ikke en uttømmende opplisting. Da tiltakene i vedtaket av 12. mars ble videreført i covid-19-forskriften, ble dette alternativet utvidet. Covid-19-forskriften § 14 bokstav c omfatter «treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud». Formålet med stengingen er å forhindre spredningen av SARS-CoV-2 i samfunnet, blant annet ved å unngå at mennesker samles i større grupper.

Helsedirektoratet vurderer at virksomhetene opplistet i forskriften § 14 bokstav c er av en annen karakter enn biblioteker.  Virksomhetene som nevnes i forbudet har et potensiale for å samle større ansamlinger med folk og omfatter dels også dusj og sanitæranlegg, i tillegg til kiosk og matservering. Vi kan derfor ikke se at biblioteker kan innfortolkes under ordlyden liknende tilbud i bestemmelsen.

Dette betyr at alminnelig bibliotekdrift ikke må holde stengt etter covid-19-forskriften § 14 bokstav c.

Når bibliotekene åpner, må de uansett drive i samsvar med de til enhver tid gjeldende anbefalinger om smitteverntiltak, avstand mellom mennesker og hvor mange mennesker som kan samles. Helsedirektoratet gir anbefalinger om avstand og hvor mange som kan samles i en gruppe, jf. covid-19-forskriften § 4. Gjeldende anbefaling er at det ikke bør være flere enn fem personer samlet i en gruppe og at man bør holde minst to meter avstand.

Smittevernveiledere for bibliotekdrift
Vi er ikke kjent med at det utvikles egen smittevernveileder for bibliotekdrift. Det er imidlertid utarbeidet ulike veiledere som vil kunne være nyttige også for biblioteker. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvaret for å gi smittevernfaglige råd.»

Nasjonalbiblioteket gjengir på bibliotekutvikling.no et tilsvarende svar fra kulturdepartementet.