Svakere stillingsvern i staten?

Regjeringen foreslår endringer i "Lov om statens ansatte" (tidl. Tjenestemannsloven). Men YS Stat er ikke fornøyd. Lovforslaget får ikke bukt med midlertidige ansettelser og svekker stillingsvernet.

Silhouette officeLov om statens ansatte/tjenestemannsloven regulerer arbeidsvilkår og spørsmål knyttet til ansettelser, oppsigelser og vilkår for ulike tilknytninger til arbeidsplassene (innleie, midlertidig eller fast ansettelse) for ansatte i staten. I andre sektorer i arbeidslivet er det arbeidsmiljøloven som gjelder. Loven ble sist oppdatert i 1983. I 2015 ble det nedsatt et partssammensatt utvalg som foreslo endringer. Da utvalget leverte sin rapport i desember i fjor, var alle parter stort sett positive til forslagene de kom med. Men da regjeringen i april i år sendte sitt nye forslag til «Lov om statens ansatte» på høring, ble reaksjonene annerledes. Da fristen for høringssvar gikk ut 1. juli hadde arbeidstakerorganisasjonene meldt inn stor motstand mot regjeringens forslag.

Midlertidighet
Tjenestemannslovutvalget foreslo å harmonisere hovedbestemmelsen for midlertidighet i staten med arbeidsmiljøloven («avtale om midlertidig ansettelse kan inngås når arbeidet er av midlertidig karakter»). Utvalget foreslo videre at «fireårsregelen» endres til en treårsregel slik at ansatte som har vært sammenhengende midlertidig ansatt får fast tilsetting etter tre år. Men dette har departementet ikke fulgt. Det er en langt høyere grad av midlertidige ansettelser i staten enn i arbeidslivet ellers. I stedet for å gjøre noe med dette, fastslår YS Stat at departementets forslag gir få endringer i adgangen til midlertidig ansettelse.

– Departementets uttalelser om behovet for en klar hjemmel for ansettelse for «et bestemt tidsrom» vitner om en oppfatning av at staten bør ha større handlingsrom til å ansette midlertidig enn det som skal være normen ellers i arbeidslivet, heter det i YS sin høringsuttalelse.

Stillingsvernet
I dagens lov har ansatte i staten et sterkt stillingsvern. I forslaget som er på høring, foreslår regjeringen flere endringer. Blant annet foreslår de nye regler for oppsigelse, og vil fjerne den særegne ordningen med mulighet for såkalt «ordensstraff» i stedet for avskjedigelse. De foreslår også å endre reglene knyttet til fortrinnsrett til nye stillinger.

YS Stat mener man her står overfor lovendringer som omhandler kjernen av de statsansattes sterke stillingsvern.

– Vi anser oppsigelsesreglene, på samme måte som ansettelsesordningen, som helt grunnleggende i dagens tjenestemannslov, og dette innebærer at utvalgets foreslåtte endringer henger nøye sammen med øvrige foreslåtte endringer i loven, skriver YS Stat i sitt høringssvar.

Styringsretten
YS Stat har også en rekke andre merknader til regjeringens forslag til ny tjenestemannslov.Det er i det hele tatt en bred kritikk som YS Stat retter mot regjeringen her. De skriver blant annet:

– Vi opplever at departementet gjennom det fremlagte forslaget klart legger opp til å utvide arbeidsgivers styringsrett, og utelater helt grunnleggende ordninger som kan bidra til en fortsatt god balanse mellom styringsrett og effektivitet og samtidig en forsvarlig saksbehandling og et fortsatt sterkt stillingsvern for arbeidstakere i staten.