Steile fronter i Finnmark

Grovt brudd på tillitsforholdet mellom partene! Det skriver BFs hovedtillitsvalgt i Finnmark fylkeskommune Øystein A. Dahl etter møtet i fylkesutvalget 20. november. Der hadde prosjektleder orientert om prosessen med “Ny modell for skolebibliotek”: – Tillitsvalgte trakk seg litt ut, påstod han overfor politikerne. Sannheten var at de tvert imot hadde deltatt i arbeidsgruppen og levert dissens og risikovurdering, to dokumenter som politikerne ikke ble gjort kjent med.

I et brev sendt 28. november til Finnmark fylkeskommune, fylkespolitikerne, fylkesrådmann og hovedverneombud heter det innledningsvis:

– Bibliotekarforbundet reagerer sterkt på prosjektleder for omstillingsprosjektets framlegg av “Ny modell for skolebibliotek” i Fylkesutvalgsmøte 20. november 2018. Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen prosjektleder her kommer med og ønsker å imøtegå det vi mener er feil fremstilling av sakens fakta.

Brevet er undertegnet av hovedtillitsvalgt Øystein A. Dahl og forbundsleder Jannicke Røgler. Det tar utgangspunkt i det som åpenbart provoserte mest fra møtet 20. november, der prosjektleder påstod at tillitsvalgte “trakk seg litt ut” av arbeidsgruppa som skulle se nærmere på ny modell for skolebibliotek.

Orientering til fylkesutvalget

Men la oss se på hva som skjedde i møtet. Prosjektleder Sveinung Meyer Svendsen skulle orientere fylkesutvalget om status i omstillingsprosjektet i fylkeskommunen. Det dreier seg om tiltak for å imøtekomme sparekrav som fylkestinget tidligere har vedtatt. Også støttefunksjoner og renhold blir vurdert for nedskjæringer, men kraftigste kutt er foreslått for skolebibliotekene.

– Intensjonen bak omstillingsprosjektet er å finne målretta kutt i stedet for de evinnelige ostehøvelkuttene som har blitt pålagt skolene gjennom flere år. Dette er en måte man skal jobbe systematisk for å finne bærekraftige kutt, rett og slett. Nå begynner vi å få noen resultater, sa prosjektlederen.

Fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune samlet til møte 20. november i år. (Foto: Skjermdump)
Litt styr i media…

At protestene mot skolebibliotekkuttene ikke har gått ubemerket, var tydelig:

– Jeg antar at størsteparten av forsamlinga har fått med seg at det har vært litt styr i media i forbindelse med skolebibliotektjenesten, sa prosjektlederen til fylkets toppolitikere.

Han fortalte så om rapporten fra fylkesbiblioteket i juni, som resulterte i at det ble nedsatt en «liten arbeidsgruppe» for å arbeide med kutt. Men om resultatet av dette arbeidet ble han underlig omtrentlig:

– Den nye modellen er i praksis laget av meg og fylkesbiblioteksjefen. Tillitsvalgte trakk seg litt ut, kan vi si, i den prosessen, sa prosjektlederen. Det luktet oppfølgingsspørsmål fra politikerne. Og det kom. Men først la han fram hovedpunktene i planen, som skulle følge opp fylkestingvedtaket:

– Vi skal oppnå størst mulig besparelse – og samtidig selvfølgelig gi et forsvarlig tilbud.

Mer enn halvering av lønnsbudsjettet

I den nye modellen er fylkesbiblioteket ansvarlig for å levere bibliotektjenester til skolene:

  • IKT- og medieutviklingen toner ned skolebiblioteket som en boksamling i et fysisk rom organisert for hjemlån av bøker.
  • Digitale verktøy (digitalt førstevalg) skal benyttes i størst mulig grad.
  • Ikke lokale skolebibliotekarer. Gjøres rekruttering blant dagens skolebibliotekarer.

Samtidig skal bibliotekrommene beholdes på skolene. De skal fortsatt ha papirbøker, og de skal ha utlånsautomater. Men «det skal tilstrebes overgang til e-bøker». Og det skal være elevvakter på ettermiddagstid for å utføre fysiske oppgaver.

Dagens skolebibliotekmodell koster Finnmark fylkeskommune 4,7 millioner kroner i årlige lønnskostnader til bibliotekarer. Den nye modellen skal redusere dette til 2,1 millioner kroner.

Da virker det påfallende at prosjektleder setter opp følgende tekst på skjermen overfor fylkespolitikerne: «Målet er at tjenesten skal være like god som dagens tjenester eller bedre.»

Skal utvikle kritisk tenkning…

Men ettersom posten «Medier til skolebibliotek» skal reduseres fra 735.000 kroner pr år til 450.000 kroner pr år, er det vanskelig å forstå hvordan målene skal oppnås. Særlig når de konkretiseres til at «Skolebibliotektjenestene i denne modellen vil bidra til at kompetanser som kommunikasjon, kreativitet og kritisk tenkning utvikles.»

Rent praktisk skal dette bli en såkalt «bestiller/utfører-modell». De skal sitte igjen med to skolebibliotekarer, dedikert 100 % til kun å jobbe med skolebibliotek. I tillegg skal opplæringsavdelinga ha en bibliotekar ansvarlig for læremidler.

– Opplæringsavdelingen skal være den sentrale eier og bestiller i denne modellen. Fylkesbiblioteket er kompetanseenheten på bibliotektjenester som leveres til de videregående skolene. Det må være avtaler mellom opplæringsavdelingen, fylkesbiblioteket og skolene, fortalte prosjektleder til politikerne under møtet.

Den nye modellen vil medføre en total besparelse på ca 2,4 millioner. Hvis den blir innført.

– I denne bibliotekmodellen reindyrker vi bibliotektjenesten, sier prosjektleder om skolebibliotek som får fjernet bibliotekarene sine. Her fra biblioteket ved Nordkapp videregående skole. (Foto: Nordkapp vgs.)
Veldig bra for dem…

Når prosjektlederen skal forklare politikerne hva som er fordeler med modellen, sier han:

– Modellen sikrer en planmessig integrering av fokus på lesekompetanse, leseglede og integrering av informasjonskompetanse i undervisningen og tilrettelegges likt til alle elever og lærere i Finnmark.

Som ulempe oppgis mangel på lokal tilstedeværelse av en bibliotekar.

– Men vi mener at gjennom et planmessig arbeid med denne tjenesten vil vi få et godt tilbud til elevene likevel, sa han, og la til:

– I denne bibliotekmodellen reindyrker vi bibliotektjenesten. Dagens skolebibliotekarer har blitt lesset på med andre oppgaver som ikke er bibliotekfaglig. Nå får vi dem hundre prosent dedikert til bibliotek. Veldig bra for dem. Når det gjelder oppgavene som dagens bibliotekarer gjør som ikke er bibliotekrelatert, så må vi plassere ansvaret hos noen andre på skolene. Vi driver nå og setter opp en modell for det også. Det betyr ikke at det blir økte kostnader av det, for det er ressurser vi allerede har på skolene, hvis vi ikke kutter dem bort. Det er bare et spørsmål om hvem gjør hva, sa prosjektleder Sveinung Meyer Svendsen.

Trakk seg litt ut…?

Etter orienteringen stilte en av politikerne i fylkesutvalget spørsmål om nettopp arbeidstakerdeltakelsen i prosessen:

– Du nevnte at de tillitsvalgte trakk seg litt ut av prosessen på et vis. Vi er opptatt av at arbeidstakermedvirkning skal være god og til stede. For det er ofte de som hjelper arbeidsgiver å finne de gode løsningene. Det er de som har skoen på, de vet hvor det trykker. Jeg ble litt bekymret da du sa at de tillitsvalgte trakk seg litt ut av prosessen. Hva mente du med det?

Til dette svarte prosjektlederen:

– De tillitsvalgte hadde all mulighet til å delta i prosessen. De har vært invitert med i arbeidsgruppa, men de kunne ikke gå med på mandatet, de var uenige i betingelsene for en bestiller/utfører-modell. Og det er klart, sånn som Bibliotekarforbundet, som her risikerer å miste halvparten av sine medlemmer, det er vanskelig for dem å gå inn for en sånn modell. Kjempevanskelig. Det har jeg forståelse for. Men vi har et oppdrag på oss, en bestilling fra fylkestinget, der vi må spare det vi kan og likevel levere forsvarlige tilbud. Og det er kjempevanskelig. Når man ikke legger ned skoler, må man kutte på andre ting. Det er det fylkestinget har sagt gjennom sitt vedtak.

Bibliotekarforbundet reagerer sterkt

I brevet fra BFs hovedtillitsvalgt Øystein A. Dahl og forbundsleder Jannicke Røgler reagerer de sterkt på prosjektlederens påstand om at BFs hovedbekymring for ny modell er at forbundet vil miste medlemmer.

– Dette mener vi er en svært grov uttalelse som helt ser bort vårt klare ansvar for å ivareta egne medlemmer i en omstillingsprosess, skriver de.

Øystein A. Dahl er Bibliotekarforbundets hovedtillitsvalgt i Finnmark fylkeskommune. (Foto: Privat)

Dahl og Røgler påpeker i brevet at de tillitsvalgte deltok i hele prosessen, men valgte å legge inn en dissens på den foreslåtte modellen. Sammen med dissensnotatet leverte de også en gjennomarbeidet risikovurdering.

– I både dissensen og risikovurderingen er det de faglige argumenter og bekymringene som vektlegges. Bibliotekarforbundet er opptatt av hvordan elever og lærere skal få et best mulig tjenestetilbud. Vi finner det oppsiktsvekkende og svært beklagelig at hverken dissensnotatet eller risikovurderingen ble lagt fram på møtet i Fylkesutvalget 20. november. Bibliotekarforbundets oppfatning er at prosjektleder ikke ønsker saken belyst på en best mulig måte og at kritisk informasjon har blitt holdt tilbake fra politikerne, heter det i brevet.

Grovt brudd på tillitsforhold

Om hva dette gjør med samarbeidsklimaet sier de:

– Bibliotekarforbundet mener at en slik tilbakeholdelse av informasjon, er et grovt brudd på tillitsforholdet mellom partene.

Brevet er for øvrig en faglig tilbakevising av at kuttene og bestiller/utfører-modellen kan gi gode skolebibliotektjenester.

Videre prosess

Dahl og Røgler minner også om arbeidsmiljølovens bestemmelse om vern mot usaklig oppsigelse.

– Hvor går grensen for lovligheten i denne måten å dele opp en skolebibliotekars daglige arbeidsoppgaver på?, spør de med henvisning til arbeidsmiljølovens § 15-7 og at modellen vil føre til at arbeidsoppgaver vil måtte overføres til andre ansatte, skriver de.

Men hovedargumentene fra BF sin side er faglige og at «saken pga mangel på tid har blitt svært mangelfullt utredet».

Misforholdet med resten av landet trekkes også fram:

– Mens Finnmark foreslår å rasere skolebibliotektjenesten foregår det samtidig et nasjonalt løft på skolebibliotek som Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for. Det nasjonale løftet understreker hvordan skolebiblioteket skal brukes i opplæringen, bidra til å nå målene i Kunnskapsløftet og være en integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet.

Rett før regionsammenslåingen?

BF mener det virker svært lite gjennomtenkt dersom man velger å nærmest utslette skolebibliotektjenesten rett i forkant av en regionsammenslåing mellom Troms og Finnmark.

– Da blir skolene i Finnmark et B-lag sammenlignet med Troms, skriver Dahl og Røgler.

Foreslår utsettelse

Konklusjonen i brevet fra hovedtillitsvalgt og forbundsleder er klar:

– Bibliotekarforbundet krever at saken utsettes og at det foretas en grundig konsekvensutredning slik at det ikke foretas en forhastet konklusjon. Når tjenesten først er bygd ned, vil det være nærmest umulig å bygge den opp på nytt.

Noen ressurser for de som vil lese mer om Finnmark-saken:

Se også: