Statsbudsjett: BF spiller inn flere viktige saker for biblioteksektoren

Økning av fagforeningsfradraget, kompetanseløft for bibliotekarer og videreføring av Helsebiblioteket er blant sakene BF ber regjeringen prioritere i statsbudsjettet for 2021.

I likhet med de andre Unio-organisasjonene leverte Bibliotekarforbundet før jul sitt innspill til statsbudsjettet for 2021, som Solbergregjeringen skal utarbeide våren 2020.

«Statsbudsjettet må sette kunnskap i front. Norge står overfor en storstilt grønn omstilling, og investeringer i kompetanse, utdanning og forskning må til for å legge grunnlaget for flere konkurransedyktige arbeidsplasser utenfor petroleumsnæringen. Bibliotekene bidrar i betydelig grad til kunnskapsutviklingen i det norske samfunnet ved å støtte opp under formell og uformell læring gjennom hele livsløpet,» skriver Bibliotekarforbundet i sitt innspill.

BF kommer blant annet med følgende forslag til regjeringen:

  • Kommuneøkonomien må styrkes
  • ABE-reformen må stilles i bero og evalueres
  • Fagforeningsfradraget må økes
  • Regjeringen bør videreføre satsingen på Helsebiblioteket.no
  • Regjeringen bør etablere en femårig strategi for etter- og videreutdanning av bibliotekarer i offentlig sektor.

Frykter det blir færre bibliotekarer
Som BF-leder Jannicke Røgler uttalte til Vårt Land tidligere i høst går den anstrengte kommuneøkonomien hardt utover mange bibliotek. Flere rammes også av den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE).

«Bibliotekarforbundet frykter at det vil bli færre bibliotekarer til å støtte opp under verdiskapning, forskning, læring og innovasjon,» skriver BF i innspillet.

BF påpeker at bibliotekene kan spille en viktig rolle når Norge skal leve opp til FNs bærekraftmål. Samtidig tar BF til orde for å en utredning om skolebibliotekene, slik den svenske regjeringen nylig besluttet å gjøre.

«Også i Norge har vi behov for å sikre alle norske skoleelever et jevnbyrdig tilbud. I dag mangler hver tiende grunnskole et skolebibliotek og mange steder er det langt mellom de fagutdannende bibliotekarene. I videregående opplæring har andelen fagutdannede bibliotekarer falt fra rundt 50 prosent i 2013 til i underkant av en femdel i 2018.»

Se Unios innspill til regjeringen om Statsbudsjettet for 2021