Statsbudsjett: Ber om solid økning til bibliotekene

Bibliotekarforbundet leverte i januar sine innspill til statsbudsjettet for 2022, som Solbergregjeringen skal utarbeide i løpet av våren. Her peker forbundet blant annet på at ressurssituasjonen i mange norske bibliotek over tid har vært utfordrende, og at både kommuneøkonomien og utviklingsmidlene Nasjonalbiblioteket forvalter bør styrkes.

«For folke- og skolebibliotekene får det betydelige konsekvenser når kommuneøkonomien er så stram som tilfellet er nå, og dagens situasjon er i aller høyeste grad bekymringsfull. Det vil kreve en betydelig økning i kommunenes frie midler for å bøte på utviklingen,» skriver Bibliotekarforbundet blant annet i sitt innspill.

Totalt kommer forbundet med ti krav som vil kunne styrke bibliotekene i årene framover.

Bibliotekarforbundet krever at:

  • Kommunesektorens frie inntekter i 2022 økes med minst 5 milliarder kroner ut over den demografiske utgiftsveksten mv.
  • Bevilgningen til utviklingsmidlene som forvaltes av Nasjonalbiblioteket økes med minst 10 millioner kroner.
  • Det bevilges 5 millioner kroner til etter- og videreutdanning av bibliotekarer i offentlig sektor.
  • UDIRs tilskuddsordning til skolebibliotek økes med 5 millioner kroner.
  • 6 millioner kroner settes av til ny tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak i skolebiblioteket.
  • Statlig forskning økes til 2 prosent av BNP i en tiårsperiode.
  • Universitetenes og forskningsinstituttenes grunnfinansiering styrkes.
  • Bevilgningen til Helsebiblioteket økes med minst 10 millioner kroner.
  • ABE-kuttene stoppes fra 2022.
  • Regjeringen bruker bibliotekene aktivt i arbeidet med å oppfylle bærekraftsmålene og setter av egne midler til dette arbeidet.

BF har redegjort for de aktuelle sakene i egne innspill overfor de respektive departementene (dvs. Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Finansdepartementet). Forbundet har også tidligere levert innspill til statsbudsjettet gjennom hovedorganisasjonen Unio.

Les Unios innspill til statsbudsjettet i 2022