Skal bibliotekledere påvirke i politiske prosesser?

I mange kommuner og organisasjoner er det skarpe skiller mellom administrative og politiske prosesser, og som bibliotekleder kan man ha fått beskjed om at man ikke skal snakke med politikere.

Tekst: Monica Skybakmoen, tidligere biblioteksjef i Åsnes, Elverum og Nes, totalt 22 år som biblioteksjef

Monica Skybakmoen Foto: Gunn Iren Kjøndal

Bibliotekledere er i hovedsak lojale og opptatt av å oppføre seg riktig i alle prosesser og vil derfor kanskje være mer fraværende i politiske prosesser enn strengt tatt nødvendig. For hva er en bibliotekleders mandat med tanke på å gi innbyggerne eller brukerne et best mulig tilbud? I resten av artikkelen beskriver jeg biblioteksjefers ansvar og mulighet for påvirkning i politiske prosesser. Men også bibliotekledere i andre institusjoner har politiske ledd de skal forholde seg til. 

Ifølge folkebibliotekloven skal det være en fagutdannet biblioteksjef i alle kommuner om man ikke har tilstrekkelig fagkompetanse i staben ellers. Årsaken til utdanningskravet er at det er en viktig stilling, med et stort faglig ansvar, som ikke hvem som helst kan fylle. Biblioteksjefen er den personen i hele kommunen som er best kvalifisert til å forvalte bibliotektjenesten til innbyggerne. Det kan også være en nyttig øvelse å lese stillingsbeskrivelsen, utlysningsteksten eller se hva som forventes av deg i lederavtalen eller arbeidsavtalen du signerte. Der vil du se i hvilken grad du har personalansvar, budsjettansvar, økonomiansvar, ansvar for faglig utvikling og ansvar for daglig drift. Dette betyr at du som bibliotekleder er ansvarlig for på ditt område i kommunen å få mest mulig ut av hver krone biblioteket har til rådighet. På vegne av arbeidsgiver skal du gi best mulig tjenester og forvalte hvordan de bibliotekansatte bruker arbeidstida si. Og ettersom du fikk jobben, er du vurdert som faglig best egnet til å gjøre alle vurderinger knyttet til bibliotekets økonomi og tjenestetilbud. Som biblioteksjef har du fått dette ansvaret delegert fra kommunedirektøren. I klartekst betyr dette at det forventes at du snakker bibliotekets og innbyggernes sak – du er faglig best kvalifisert til å mene noe om budsjett, tilbud og organisering – og det er forventet at du skal bidra alle steder hvor det er nødvendig. 

Bruk påvirkningskraften!

Imidlertid er det ikke alle ledere i organisasjonen/kommunen som klarer å huske på dette til enhver tid. I en travel hverdag, med mye som skal organiseres og leveres, er det fort gjort at kommunalsjefen eller kommunedirektøren glemmer at de har høgt kvalifiserte ledere i egne rekker. Det er ofte korte frister, og ikke alltid husker de på å involvere dem som skal involveres i god tid. Mange biblioteksjefer opplever at de ikke blir tatt med tidlig nok i for eksempel budsjettprosessen. Noen opplever at de bare får en telefon fra lederen med spørsmål om å komme med innspill der og da til neste års budsjett. Jeg tror ikke dette handler om vond vilje eller ønsket om å overkjøre noen, men at det er et resultat av travle hverdager for mange ledere. Desto viktigere er det derfor at biblioteksjefer selv følger nøye med på hva som skjer i sin kommune og kommuneadministrasjon, og at man selv melder seg på tidlig nok i prosessen. 

Som den mest kompetente innenfor bibliotektjenesten har du selvsagt stor påvirkningsmulighet, og det er forventet at du tar den rollen!

Som den mest kompetente innenfor bibliotektjenesten har du selvsagt stor påvirkningsmulighet, og det er forventet at du tar den rollen! Dersom du lar muligheten gå fra deg til å påvirke, for eksempel ved at du ikke deltar i lokale bibliotekdebatter, ikke spiller inn økonomiske behov, ikke deltar på ledersamlinger eller andre interne samarbeidsmøter i kommunen – så vil andre ta denne rollen. Du er ansatt som biblioteksjef – for å sørge for at alle innbyggerne i kommunen din har et best mulig bibliotektilbud, forankret i folkebibliotekloven. Og du skal med loven i hånden ivareta ditt ansvar overfor både arbeidsgiver og innbyggerne. Du har altså en rolle som betyr at du skal påvirke. For om du ikke står på, vil heller ikke innbyggerne få de tjenestene de har krav på, og arbeidsgiveren din har gitt deg i ansvar å påse at tjenestene er gode. Du skal sørge for gode bibliotektjenester, ha ansatte som yter godt og har gode arbeidsbetingelser, gi andre en god forståelse for hva bibliotektjenesten innebærer og hvorfor bibliotek er viktig også i dagens samfunn samt forklare konsekvensene av kutt i åpningstider, tjenester, lokaler osv. Fellesnevneren for dette er fag-, personal-, økonomi- og budsjettansvar.

Bygg relasjoner og vær synlig!

Hvis du er biblioteksjef – er det til sjuende og sist politikerne som bestemmer. Men på veien dit er kommuneledelsen særdeles viktig. Fordi alt som skal legges fram for politikerne, alt som politikerne skal ta stilling til, vite om, vurdere og prioritere blant – filtreres gjennom kommuneledelsen. Derfor er det viktig at biblioteksjefen også synes i det daglige, på fellesmøter, i kantina eller i rådhusgangen. Alle som sitter med makt i kommunen, må vite hvem du er. Det handler om relasjonsbygging, å delta når man er ønsket og har mulighet, om samarbeid og tilstedeværelse. For det er vanskelig å nå fram dersom ingen har lagt merke til deg før. Man må som bibliotekleder være bevisst på å ta sin plass, være synlig i alle ledd og ikke tro at man først kan sette inn støtet når noe havner på politikernes bord. Da er det dessverre ofte for seint. 

Man må som bibliotekleder være bevisst på å ta sin plass, være synlig i alle ledd og ikke tro at man først kan sette inn støtet når noe havner på politikernes bord.

Det er mange måter å bli mer synlig på i egen kommune – og overfor politikerne. Det er lurt å sette seg inn i hvordan egen kommune fungerer: Når er det kommunestyremøter? Hvem sitter i komiteen som har ansvar for bibliotek? Hvilke politiske prosesser går nå? Når er budsjettkonferansen? Hva prioriterer politikerne? Hva står i kommuneplanens samfunnsdel? Hvilke mål har kommunen for tjenestene sine? Hvilken rolle kan biblioteket ha? Hvilke mål bidrar biblioteket til å oppfylle? 

Inviter politikerne!

Husk at politikerne er helt vanlige innbyggere med stort engasjement for kommunen sin. Alle politikerne ønsker det beste, men har ulik strategi for å komme dit. Finn ut hvem som setter standarden i det politiske miljøet i din kommune. Det kan være naboen din, en i koret du er med i, en du ofte møter på butikken eller en som bruker biblioteket jevnlig. Det kan være nyttig å vite hvem de er, for kanskje kan du synliggjøre biblioteket bedre for dem? Personlig har jeg god erfaring med å invitere politikerne inn i biblioteket, gjøre biblioteket viktig for dem. Ha folkemøter hvor politikerne inviteres til å delta. Lag temamøter ut fra hva som er viktig for innbyggerne akkurat nå. Spør om ordfører vil ha innbyggertime på biblioteket eller om man kan få ha et arrangement hvor noen snakker med dem om den viktige jobben de gjør. Det er mange muligheter for å få politikerne til å oppdage biblioteket! Bare husk at i mange kommuner er politikerne kun politikere på fritida, på kveldstid. De har begrenset tid, kompetanse og mulighet til å sette seg inn i alt – så jo mer de kan få «ferdigtygd» dess enklere er det for dem å fatte beslutninger. Lokalpolitikere er helt vanlige innbyggere med stort engasjement, som ønsker å utvikle lokalsamfunnet sitt til det bedre.

Det er viktig at man som faglig ansvarlig for en lovpålagt tjeneste i kommunen, opplyser politikerne. For hvem skal ellers gjøre det? Derfor må biblioteksjefen være synlig, be om å få orientere om biblioteket i kommunestyret, bystyre, formannskap, komiteer, utvalg osv. Og vær bevisst på hva som formidles om bibliotek til politikerne av andre (for eksempel kultursjefen). Om du selv ikke får møte politikerne i deres fora, så sørg for å ha drillet den som skal tale bibliotekets sak, slik at det er ditt budskap som blir formidlet. 

Om du vil bli lyttet til – må du selv lytte!

Du må investere i menneskene rundt deg – også de som tar avgjørelser og har makt. Om du vil bli lyttet til, må du selv lytte.

Det å påvirke kan være langsiktig arbeid. Husk at ingen lytter til deg dersom de ikke vet hvem du er, ikke vet du er kompetent, ikke har opplevd deg som engasjert før. Du må investere i menneskene rundt deg – også de som tar avgjørelser og har makt. Om du vil bli lyttet til, må du selv lytte. Om du vil bevege og påvirke noen, må du også selv være villig til å bli påvirket, la deg inspirere og være deltakende der det betyr noe. Du må alltid ha tid til å snakke bibliotekets sak, du må være godt forberedt og du må være i forkant! Du kan ikke sitte og vente til noen husker på å spørre deg. Du må selv melde deg på der du trengs for å ivareta det ansvaret du er gitt gjennom arbeidskontrakten din. Bank på noen dører, spør etter hvor man er i budsjettprosessen, når du skal komme med dine innspill. Vis til fakta og sammenlign gjerne med nabokommuner. Vær synlig. Og viktigst av alt – by på deg selv og vær positiv. Det er alltid hyggeligere å samhandle med positive ledere enn med dem som aldri har tid eller som ikke bidrar til konstruktive løsninger.

Om man vil påvirke, må man selv ta ansvar for å sette seg i posisjon til det. Si ja – ta de sjansene som byr seg. Og ta det ansvaret du ble gitt da du ble ansatt som biblioteksjef. 

Denne artikkelen ble først publisert i Bibliotekaren 4/2021