Samling for fylkeslagene

Gamle og nye fylkeslagsledere og fylkesstyremedlemmer var 7. og 8. mai samlet på Lillestrøm for å bli bedre kjent med BFs organisasjon og for å diskutere viktige spørsmål om medlemskriterier og organiseringen av BF.

I år hadde vi invitert instituttleder Tor Arne Dahl fra arkiv-, bibliotek og informasjonsfag (ABI) på OsloMet til å snakke om arbeidet som pågår for å endre studieprogrammet på bibliotekarutdanningen. BF har tidligere omtalt forslaget til endringer som også ble presentert på et seminar 2. mai. Forslaget til omlegging av grunnstudiet ble godt mottatt av deltakerne fra fylkeslagene. Det ble en god diskusjon om en rekke tema, blant annet ledelse, praksis og skolebibliotekkunnskap. Det kom også fram et ønske om å kunne ta enkeltfag som del av egen kompetanseutvikling for bibliotekarer i jobb. Dahl la også vekt på at dette er en grunnutdanning. ABI har som ambisjon at flere går videre på masterutdanningen.

Styret i Akershus har en årlig ringerunde til de tillitsvalgte i sitt fylke. De anbefaler dette som en god måte å holde kontakt med de tillitsvalgte på. Fylkeslaget får mye nyttig informasjon om hva som rører seg på den enkelte arbeidsplass. For å kunne jobbe best mulig med innsparingsforslag, omstilling og andre problemstillinger, er det alltid viktig å komme tidligst mulig inn i prosessen. Måten styret i Akershus jobber på, gjør dette enklere.

En tilbakemelding som kom på samlingen handlet om medlemmer i BF som spør hvorfor man skal være organisert. De etterspør om medlemskap i fagforening faktisk gir bedre lønnsutvikling. Rådgiver Hege Johnsen refererte til norsk forskning som viser at medlemskap lønner seg. Kanskje bør vi alle bli bedre til å snakke om trepartssamarbeidet og den solidariske tenkemåten det norske arbeidslivet bygger på. Flere har pekt på at man lærer svært lite om dette viktige trekket ved norsk arbeidsliv i utdanningen.

Nestleder i BF, Veronicha Angell Bergli oppfordret til å snakke mer om fagorganisering på den enkelte arbeidsplassen. Hvorfor ikke la arbeidslivsspørsmål bli en del av lunsjpraten. Mange har for lav bevissthet om hvor viktig fagorganisering er.

Dag to av samlingen var viet arbeid med organiseringen av BF og medlemskriterier. Med nye regioner fra 1.1.2020 ligger alt til rette for å ta en grundig gjennomgang for å se hvilken organisering som best tjener våre medlemmer. Et sentralt spørsmål ble hvordan vi skal klare å være nært nok på det enkelte medlem dersom regionene blir større. For de som er ivaretatt i en klubb på egen arbeidsplass vil det være lite uproblematisk med større regioner. Men utfordringene er større for alle dem som er alene medlem på arbeidsplassen.

Oslo er i dag det største fylkeslaget. Der er det spesielle utfordringer fordi fylkeslaget utgjøres av så mange ulike grupper. Fylkeslaget består av en stor gruppe studenter, statlige medlemmer på store og små arbeidsplasser, skolebibliotekarer og ansatte på Deichman. En så heterogen gruppe krever særskilte tiltak. En mulig løsning som kom opp som forslag er en geografisk inndeling i kombinasjon med en sektorinndeling.

I programmet hadde sekretariatet lagt opp til at de fylkeslagene som blir del av en større region etter nyttår kunne ha møter i løpet av samlingen. Ingen av møtene avdekket noen stor motstand mot å organisere seg i større enheter.

Fra Claus Christian Hansen, fylkesleder i Møre og Romsdal kom det forslag om å benytte den planlagte medlemsundersøkelsen om medlemskriterier til også å omfatte organiseringen av BF. Organiseringen av BF angår alle medlemmer. Da bør også alle få muligheten til å si sin mening.

Som ledd i arbeidet med å utrede medlemskriteriene laget deltakerne på samlingen en SWOT-analyse rundt medlemskriteriene. En SWOT analyse er et planleggingsverktøy som brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler. Problemstillingen som deltakerne jobbet med var å kartlegge konsekvensene av en mulig endring fra dagens krav om 60 studiepoeng til ytterliggere åpning av medlemskriteriene. SWOT-analysen er et av flere elementer i konsekvensanalysen forbundsstyret jobber med. På bibforb.no er det laget en egen inngang for medlemskriterier vi håper skal være et godt hjelpemiddel for å belyse alle sider av saken. Resultatet av SWOTen vil bli presentert på landsstyremøtet til høsten.