Streik

Vår ambisjon er å forhandle frem et godt resultat for våre medlemmer i alle sentrale forhandlinger. Men hvis det ikke oppnås enighet om for eksempel en ny tariffavtale, kan vi ta ut medlemmene i streik. Under hvert tariffoppgjør må vi derfor være forberedt på at det kan bli streik.

Ofte stilte spørsmål

Hvis det ikke oppnås enighet om for eksempel en ny tariffavtale, kan vi ta ut medlemmene i streik.

Streik har alltid vært et av de viktigste kampmidlene til fagbevegelsen. Streik er et lovlig kampmiddel, som er definert i arbeidstvistloven §1 f):

  • Hel eller delvis arbeidsstans som arbeidstakerne i fellesskap eller i forståelse med hverandre iverksetter for å tvinge frem en løsning av en tvist mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening. Som ledd i en streik regnes også når vedkommende bedrift søkes sperret for arbeidskraft.

Hvilke typer streik har vi?
Den vanligste formen for streik oppstår når det ikke blir enighet om en ny tariffavtale.

På samme måte som vi kan iverksette en streik, kan arbeidsgiver iverksette en lockout. Det vil si at du som arbeidstaker kan bli utestengt fra arbeidsplassen.

Brudd
Hvis BF bryter forhandlingene eller forkaster forhandlingsresultatet, må vi følge en rekke bestemmelser i arbeidstvistloven og hovedavtalene, som omhandler blant annet prosedyrer og frister med henhold til varsling av streiken. Dette ivaretas av forbundet sentralt.

Mekling og streik
Ved brudd vil Riksmekleren innkalle partene til mekling. Hvis ikke meklingen fører frem blir det streik.

Hvordan avsluttes streiken?
Streiken avsluttes enten ved at partene blir enige gjennom forhandlinger, frivillig eller tvungen mekling, eller ved lønnsnemd.

Alle som er organisert og omfattet av den aktuelle tariffavtalen kan bli tatt ut i streik.

I en streikesituasjon er hele BF i konflikt i den aktuelle sektoren. Dette betyr blant annet at all kommunikasjon mellom våre tillitsvalgte og arbeidsgiverne opphører.

Medlemmer som er i konflikt, men som ikke er tatt ut i streik, fortsetter å utføre arbeidet på vanlig måte. Vi forventer imidlertid at våre medlemmer støtter de streikende, og at de passer på at det ikke blir satt inn streikebrytere til å utføre oppgaver som streikende til vanlig ville ha utført.

Må jeg streike?
Alle som er organisert i det aktuelle tariffområdet, og som er tatt ut i streik, skal streike.

Selv om ikke alle medlemmene våre tas ut i streik, er det viktig å vise støtte og være solidariske med BF-ere som er tatt ut i streik. Disse står i front for å bedre medlemmenes rettigheter, og konflikten angår derfor alle BF-medlemmene.

Hva regnes som streikebryteri?
Det er hvis arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten utfører arbeid som ellers utføres av de streikende. Forsøk på streikebryteri skal straks meldes til BF sentralt eller til fylkeslaget. Dersom man ikke klarer å stoppe streikebryteri lokalt, må forbundet underrettes.

Ved brudd i lønnsforhandlingene vil du som lokalt tillitsvalgt få beskjed dersom det er aktuelt med streikeuttak i ditt område. Hvis du ikke hører noe, behøver du ikke foreta deg noe. Ta kontakt med sekretariatet om du er i tvil.

Lokalt konfliktberedskapsutvalg (LKBU)
Det er viktig at du følger med på den informasjonen du får fra ledelsen i det lokale konfliktberedskapsutvalget (LKBU), og at du deltar i utvalgets arbeid. Det er LKBU som har ansvar for planlegging og gjennomføring av en eventuell streik. For å kunne bidra på best mulig måte er det viktig at du har satt deg inn i Unios konflikthåndbok. Du kan kontakte  BFs sekretariat hvis du ikke har fått konflikthåndboka.

Uttak
Det er viktig å sørge for at medlemsopplysningene i konfliktberedskapssystemet (KBS) er korrekte. Sekretariatet har lastet opp informasjon fra BFs medlemssystem, og oppdaterer disse etter behov. Dersom du finner feil eller mangler i denne informasjonen, må du kontakte BFs sekretariat.

I forbindelse med uttak og konsekvensanalyse må det registreres informasjon om eventuelle permisjoner, fastsatte ferier o.l., og medlemmenes funksjon/arbeidsoppgaver må kartlegges. Dette må gjøres lokalt. I tida fram mot meglingsfristen skal de enkelte medlemmene etter hvert plasseres i ulike faser av en eventuell streik. Dette vil du få nærmere informasjon om i LKBU. Hvis du synes det blir vanskelig å behandle medlemmene forskjellig (f.eks. å velge om du skal ta ut «Kari» eller «Per» i fase 1), kan loddtrekning være en mulighet.

Når du er i streik, skal du ikke utføre noe slags arbeid for arbeidsgiver. Som streikevakt er det viktig at du opptrer rolig og sørger for å unngå tilspissede situasjoner. Du skal også følge med på at ingen utfører streikerammet arbeid. Forsøk på streikebryteri må meldes til BF.

En annen viktige oppgave når du streiker, er å gi publikum best mulig informasjon om bakgrunnen for streiken. Som streikende bør du derfor sørge for å holde deg orientert. Følg instruksene fra BF sentralt og lokalt. Du skal også delta på streikemøter og vakter.

BFs tillitsvalgte på streikestedene blir streikegeneraler. Det er naturlig at disse uttaler seg til lokalpressen om konsekvenser av streiken og streikegrunnlaget. Men alle som står streikevakt bør kunne svare på spørsmål om hvorfor vi er i konflikt.

Informasjon under streiken
Du skaffer deg nødvendig informasjon under streiken via sekretariatet, våre lokale tillitsvalgte, www.bibforb.no og gjennom nyhetsbrev og Bibliotekaren. Følg også med på BFs Facebook, Twitter og på nettsidene til vår hovedorganisasjon Unio. Det er i all hovedsak forbundslederen som uttaler seg til media under streiken.

Materiell
BF sentralt har ansvaret for å sende ut nødvendig materiell. Ta gjerne kontakt med sekretariatet for tilgang på mer materiell under streiken.

Ikke fri
Når du er i streik er du ikke på arbeid, og skal ikke benytte arbeidsplassens utstyr, lokaler etc. Men du har ikke fri! Du må møte opp på streikevakter og andre aktiviteter i regi av de streikende organisasjoner.

Arbeidsgiver stopper lønnsutbetalingen til de som er tatt ut i streik. Vanligvis fatter forbundet vedtak om streikebidrag som skal dekke tapt netto arbeidsfortjeneste. Det er imidlertid forbundsstyret som til syvende og sist avgjør dette.

BF utbetaler streikebidrag som dekker tap av arbeidsinntekt. Nærmere informasjon om streikebidraget sendes ut til de som blir tatt ut i streik.

Hva skjer hvis jeg er sykemeldt i forbindelse med streiken?
Blir du som arbeidstaker sykmeldt av lege før arbeidsstans, ytes sykepenger fra folketrygden.

Arbeidsuførhet som inntrer etter at streik er iverksatt, gir ikke rett til sykepenger så lenge arbeidsstansen varer. Retten til sykepenger gjeninntrer fra den dagen streiken avlyses, dersom du fortsatt er sykemeldt. Arbeidstakere som ikke får utbetalt sykepenger fra folketrygden, vil få utbetalt streikebidrag.

Hva skjer hvis jeg skal ha ferie under streiken?
Streikende har krav på å få avvikle ferie som er fastsatt før streiken ble
varslet. Opptjent feriegodtgjørelse skal utbetales. Ferieloven fastsetter at ferien skal avvikles etter lovens alminnelige regler også ved lovlig arbeidskonflikt. Feriegodtgjørelse utbetales på vanlig måte.

Selv om BF ikke er i streik, vil en streik som omfatter andre forbund på arbeidsplassen din kunne få konsekvenser for deg. Hovedregelen i slike sammenhenger er at du skal utføre arbeidet ditt som normalt. Tillitsvalgte skal ivareta sine rettigheter og plikter etter gjeldende hovedavtale, også når andre er i streik. Tillitsvalgte bør imidlertid oppfordre arbeidsgiver til å utsette møter der tillitsvalgte for streikende organisasjoner skulle vært representert.

Dersom slike møter likevel gjennomføres, bør man forsøke å unngå at møtet fatter beslutninger som har konsekvenser for det/de streikende forbunds medlemmer. Å unnlate å møte i møter etter hovedavtalens bestemmelser, med begrunnelse i at andre organisasjoner er i streik, kan derimot få konsekvenser for den enkelte tillitsvalgte – det kan innebære brudd på Hovedavtalens bestemmelser. Se derfor avsnittene som omhandler tillitsvalgtes rettigheter og plikter i din aktuelle hovedavtale.

Lokale forhandlinger
Når det gjelder lokale forhandlinger, kan det være slik at lokale forhandlingsmøter bør utsettes til etter at streiken er over. BF vil i tilfelle sende ut beskjed til tillitsvalgte om dette. Lokale BF-tillitsvalgte kan gjerne søke samarbeid med tillitsvalgte fra andre forbund om å rette en slik henstilling til arbeidsgiver.

Selv om noen av dine kolleger tas ut i streik, skal du i likhet med alle andre ansatte som ikke streiker, møte på jobb som normalt. Du skal også utføre de arbeidsoppgavene som hører til stillingen din. Arbeidsoppgavene skal i utgangspunktet ikke bli verken utvidet eller innskrenket under streiken. Dersom arbeidsgiver beordrer ansatte til å gjøre arbeidsoppgaver som du normalt ikke utfører eller det oppstår andre problemstillinger i forbindelse med streik, kan du gjerne ta kontakt med BFs sekretariat. Det kan også være klokt å søke samarbeid lokalt dersom man havner i vanskelige situasjoner som følge av streiken.