Retningslinjer for juridisk bistand til medlemmer i Bibliotekarforbundet

Bibliotekarforbundet bistår medlemmer på mange ulike områder. Her er våre retningslinjer for juridisk bistand til BFs medlemmer.

Vedtatt av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet 23.08.2018.

Bibliotekarforbundet bistår medlemmer i lønns- og arbeidsspørsmål. Bibliotekarforbundet har ikke ansatt egen jurist, men våre rådgivere har utdanning innen arbeidsrett i fagkretsen. I saker hvor vår kompetanse innen arbeidsrett ikke er tilstrekkelig, kan Bibliotekarforbundet vurdere ekstern juridisk bistand etter punktene under. Vi gir kun bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av bibliotekaryrket. Rent private spørsmål, for eksempel salg av bolig, nabotvister eller bilforsikringer faller utenfor.

§ 1
Bibliotekarforbundet skal ivareta medlemmets interesser som arbeidstaker. Bibliotekarforbundet gir veiledning i saker vedrørende lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg kan BF yte juridisk bistand i saker vedrørende arbeidsforholdet. Det gis ikke juridisk bistand til pensjonist- eller studentmedlemmer.

§ 2
Medlemmer som kontakter BF for rådgivning og evt. juridisk bistand, plikter å dele alle relevante saksopplysninger og bidra på best mulig måte til at saken kan underkastes en samlet vurdering.

§ 3
Juridisk bistand ytes ikke før etter 3 måneders medlemskap (karenstid). Forbundsleder kan, etter søknad, fravike bestemmelsen om karenstid. Bibliotekarforbundet yter ikke juridisk bistand med sikte på å løse problemer som har oppstått før innmeldingsdato.

§ 4
Et medlem som ønsker juridisk bistand, må ikke skylde fagforeningskontingent til Bibliotekarforbundet. Dersom kontingent uteblir, avsluttes påbegynt bistand.

§ 5
Forbundsleder avgjør om Bibliotekarforbundet skal gi juridisk bistand. Avslag skal begrunnes. Medlemmene har anledning til å anke forbundsleders avgjørelse til forbundsstyret.

§ 6
Bibliotekarforbundet overtar som hovedregel ikke saker som er påbegynt av eksterne rådgivere. Dersom et medlem av Bibliotekarforbundet på egen hånd pådrar seg utgifter til advokat eller andre rådgivere, vil forbundet ikke dekke utgiftene. Bibliotekarforbundet avslutter igangsatt bistand hvis medlemmet samtidig benytter en ekstern profesjonell rådgiver.

§ 7
Bibliotekarforbundet yter som hovedregel juridisk bistand fra det tidspunkt sekretariatet kontaktes frem til en forhandlingsløsning.

§ 8
Medlem som benytter forbundets tilbud om juridisk bistand, kan når som helst frasi seg denne. Slik melding skal gis skriftlig. Et medlem som har frasagt seg bistand, kan ikke på et senere tidspunkt anmode forbundet om bistand i samme sak.

§ 9
Dersom medlemmet ikke følger de råd og anbefalinger som er gitt av rådgiver i Bibliotekarforbundet, forbeholder Bibliotekarforbundet seg retten til å stanse bistanden og frasi seg saken. Det samme gjelder dersom medlemmet gir feilaktige eller ufullstendige opplysninger om saken. Før slik avgjørelse fattes, skal saken drøftes med medlemmet. En slik avgjørelse kan påklages til forbundsstyret innen to uker fra mottatt avgjørelse.

§ 10
I saker hvor det ikke oppnås utenomrettslige løsninger og hvor sekretariatet ikke vil fraråde en rettslig prøving av sakene, kan Bibliotekarforbundet yte medlemmet advokatbistand for å fremme saken for rettsapparatet. Forbundsstyret kan i den enkelte sak sette en økonomisk ramme for Bibliotekarforbundets medvirkning i saken.

§ 11
Forbundsleder har fullmakt til å avgjøre om en sak skal bringes inn for rettsapparatet i første instans. Dersom forbundsleder avslår å bringe saken inn for rettsapparatet, kan medlemmet påklage avslaget til forbundsstyret. Avslaget skal begrunnes. Beslutning om advokatbistand ved eventuell behandling i annen instans avgjøres av forbundsstyret. Forbundsleder skal utarbeide en innstilling i samtlige saker som oversendes forbundsstyret.

§ 12
Bibliotekarforbundet dekker eventuelt idømte saksomkostninger for motparten ved behandling i første instans. Medlemmet må selv bære risikoen for motpartens saksomkostninger i annen instans.

§ 13
I saker som er av prinsipiell karakter for Bibliotekarforbundet, kan forbundet etter søknad garantere for eventuell dekning av motpartens saksomkostninger også for annen instans. Det er Forbundsstyret som vurderer hvorvidt en sak er av prinsipiell karakter.

§ 14
Tilkjente saksomkostninger tilfaller forholdsmessig den som har dekket utgiftene.