Politisk uttalelse: BF skal jobbe strategisk med grønn tariff

Foto: Unsplash

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert,» heter det i uttalelsen.

Dette er en av fire politiske uttalelser landsmøtet i Bibliotekarforbundet vedtok i november 2020.

Klimautfordringene vi står overfor krever en innsats fra alle deler av samfunnslivet. Selv om hver enkelt av oss kan bidra i arbeidet for et bærekraftig samfunn, ligger det største ansvaret på oss som et kollektiv. Det er ingen tvil om at norsk arbeidsliv står overfor en stor omstilling. Denne omstillingen vil by på utfordringer og vanskelige valg, og den vil ramme enkelte sektorer mer enn andre. For å sikre at omstillingen forankres lokalt, og at byrden av nødvendige tiltak blir mest mulig rettferdig og solidarisk fordelt, må fagbevegelsen og det norske partssamarbeidet være en aktiv del av det grønne skiftet. Dette gjelder fra trepartssamarbeidet på toppen og ned til samarbeidet på den enkelte arbeidsplass.

Til tross for at ordet tariff for mange assosieres med lønn, regulerer tariffavtalene også andre sider av arbeidsforholdet, som arbeidstid, ferie, permisjon, medbestemmelse, for å nevne noe. Det faktum at tariffavtalene er gjensidig forpliktende for partene, samt at tariffavtalene dekker store deler av det norske arbeidslivet, gjør den norske modellen og tariffavtalene til et godt verktøy i arbeidet som må gjøres. I Unio jobbes det for at grønn tariff og bærekraftsmålene skal inn som et fast element i trepartssamarbeidet. Dette er et arbeid Bibliotekarforbundet støtter.

Avtalene i offentlig sektor har bestemmelser om at arbeidet med klima og miljø er å anse som en del av partssamarbeidet. Hovedutfordringen fremover blir å sikre at drøftinger tilknyttet miljø og klima blir mer enn rene politiske erklæringer og at tiltakene forankres lokalt.

Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert. Bibliotekarforbundet vil samarbeide med resten av Unio om å utarbeide grønne tariffkrav i de sentrale oppgjørene. Det er viktig å sikre at dette arbeidet er forankret i hele forbundet, og at metoder for hvordan tillitsvalgte kan jobbe med bærekraft lokalt blir en del av tillitsvalgtopplæringen.