Oppdatert smittevernveileder for bibliotek

Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet har utarbeidet en oppdatering til smittevernveilederen for folke- og skolebibliotek i henhold til nasjonale regler per 20.12.2021.

Sammen med ressurspersoner i bibliotekmiljøet utarbeidet Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening en smittevernveileder for folke- og skolebibliotek våren 2020. Smittevernveilederen kan fremdeles benyttes som veileder, men må ses sammen med de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjer og råd.

Les veileder for bibliotek

For å kunne holde åpent skal bibliotek drives smittevernfaglig forsvarlig etter Forskrift om smitteverntiltak (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/).

Ansvar

Det er ledelsen som er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Det gjelder også å overholde myndigheters smitteverntiltak. For folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskolen er dette kommuneledelsen, for skolebibliotek i videregående skole er det fylkeskommunen.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer følgende:

  • Biblioteket skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand.
  • Biblioteket skal utarbeide rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørge for at rutinene blir overholdt.
  • Biblioteket skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§14a)
Meråpent

Siden smittevernfaglig drift av bibliotek innebærer at virksomheten skal sørge for at krav og rutiner blir overholdt, oppfordres biblioteket til å kontakte kommuneoverlegen for å vurdere bruk av meråpent bibliotek, fastsette smittevernregler for denne bruken og vurdere eventuelt behov for vakthold jf. §14a i forskriften.

Bruk av munnbind

Det er innført plikt om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer, til andre enn husstandsmedlemmer. Dette gjelder også for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Det gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak som bruk av skillevegger o.l. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder heller ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende. (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§16)

Arrangement

Om arrangement på offentlig sted eller lokaler som lånes/leies ut gjelder disse retningslinjene:

  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede, og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. 
  • Maksimalt 20 personer kan delta på innendørs arrangement, men 50 personer hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet.
  • Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.
  • Ansatte og oppdragstakere regnes ikke med i det totale antallet. Heller ikke utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter. (https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13a)
Skolebibliotek

Her gjelder trafikklysmodellen.

Ut fra lokale forhold med lokaler og bemanning må skolebibliotekaren sammen med ledelsen finne riktig nivå på tjenester ut fra om man er på grønt, gult eller rødt nivå.

Varighet

De nye nasjonale tiltakene gjelder fra 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Les mer om de siste endringene på regjeringens nettsider.