Omstilling på gang? Viktig å starte tidlig!

- I en omstillingsprosess må hver enkelt bibliotekar se kritisk på egen kompetanse, om man er faglig godt nok rustet til å møte kravene arbeidsgiver stiller, skriver Jannicke Røgler. Hun forteller her fra en panelsamtale om kommunesammenslåing på Larvik bibliotek 22. november, der hun ga råd om hva det er lurt å huske på ved kommunesammenslåinger sett fra et fagforeningsperspektiv.

Forbundslederen i panelsamtale om kommunesammenslåing: Jannicke Røgler viser betydningen av lover og avtaler for fagorganiserte i møte med omstillinger. (Foto David Øhre Andersen)

30 bibliotekansatte fra bibliotek i Telemark og Vestfold hadde funnet veien til Bibliotekarforbundets og Norsk bibliotekforenings felles høstmøte på Larvik bibliotek 22. november. Møtet markerte samtidig starten på et samarbeid mellom Telemark og Vestfold for både BF og NBF i forkant av regionreformen.

BF og NBF hadde satt sammen et variert panel av deltakere som sammen representerte et bredt spekter av ulike innfallsvinkler til problematikken.

Biblioteksjef i Sandefjord, Berit Borgen presenterte sine erfaringer fra Holmestrand kommune og Sandefjordbibliotekene. Fylkesbiblioteksjefen i Telemark og Vestfold, Mette K. Gjerdrum kom med sine erfaringer som nylig sjef for begge fylkesbibliotekene. Fylkespolitiker Bjørn Rudborg representerte kulturpolitikken i panelet. Leder av Norsk Bibliotekforening, Mariann Schjeide snakket om NBFs erfaringer med sammenslåingsprosesser fra et bibliotekpolitisk perspektiv mens jeg som forbundsleder i Bibliotekarforbundet snakket ut i fra lover og avtaleverk og hvordan den enkelte best kan forberede seg i en sammenslåingsprosess.

Partssamarbeid

Jeg innledet med å understreke hvor heldige vi er som bor i Norge. Vi lever i et velorganisert samfunn med avtaleverk, medbestemmelse og partssamarbeid som sentrale bærebjelker i det norske arbeidslivet. En fagforening har i motsetning til en interesseorganisasjon som Norsk Bibliotekforening regulerte oppgaver i denne typen prosesser. Gjennom avtaleverket er vi sikret en plass ved bordet. En stor fordel som gir gode muligheter for å påvirke prosessene.

I omstillingsprosesser setter arbeidsmiljøloven ulike krav til arbeidsgiver:

Arbeidsmiljøloven

4-2. Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling
(3) Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Hovedavtalen er en avtale som inngås mellom KS og hovedsammenslutningene. Virketiden er to år og formålet med avtalen er at den «skal innenfor rammen av det lokalpolitiske demokrati bidra – gjennom godt samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – til en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommunesektor til beste for innbyggerne». Den nye hovedavtalen som ble fremforhandlet våren 2018 sier en god del om prosessene og viktigheten av tillitsvalgtes medvirkning, noe avtalen omtaler som svært viktig. Hovedavtalen sier blant annet:

Det lokale partssamarbeidet og organisasjonenes representasjon i disse prosessene bør derfor etableres med utgangspunkt i den nye kommunen/fylkeskommunen, selv om disse ikke formelt sett er etablert. Samarbeidsprosessene forventes å foregå i rasjonelle og betryggende former. Dette innebærer representative ordninger på tvers av de nåværende kommuner/- fylkeskommuner.

Unios forbund er viktige medspillere for Bibliotekarforbundet. Utdanningsforbundet vil i mange kommuner være det største forbundet. De har et meget profesjonelt tillitsvalgtapparat med frikjøpte tillitsvalgte. Vår erfaring så langt er at Utdanningsforbundet er en god partner for Bibliotekarforbundet.

Fagutdannede biblioteksjefer

BF er opptatt av at det skal være fagutdannede biblioteksjefer i de nye sammenslåtte enhetene. Den fagkunnskapen en fagutdannet biblioteksjef representerer er helt sentral i forståelsen av hvordan drive en moderne og framtidsrettet tjeneste. Her har Bibliotekarforbundet en stor fordel som slipper å sloss for kultursjefene eller andre yrkesgruppers posisjoner. Vi vet at det blir færre ledere i de sammenslåtte enhetene. Desto viktigere å sloss for vår yrkesgruppe.

Starte tidlig nok

Paneldeltakerne ble spurt om å dele gode eksempler. Jeg framhevet sammenslåingsprosessen i Asker, Røyken og Hurum. Her har fagavdelingene i de tre kommunene fått lov til å snakke sammen fra tidlig start. De tillitsvalgte har også hatt et godt samarbeid. En vellykket ting som alle ansatte har deltatt i er hospitering på de andre arbeidsplassene.

Det er viktig å starte tidlig og det er knapt mulig å starte tidlig nok. Det vil alltid være kulturforskjeller, og dette må anerkjennes og tas på alvor av alle ansatte. Forskjeller må respekteres samtidig som det jobbes med harmonisering av arbeidsrutiner og regelverk. Det tar tid å bygge tillit mellom ulike personalgrupper, men gevinsten er også tilsvarende stor.

Når det gjelder lønn og stillingsstruktur må også harmoniseringen starte tidlig. Men, her må vi nok bare erkjenne at ting vil ta noe tid. Ikke alle ulikheter kan løses i et enkelt lønnsoppgjør.

Det er knapt mulig å informere nok i en omstillingsprosess. Når ledelsen er fornøyd med mengden av informasjon som er gitt, er det antagelig nødvendig å informere dobbelt så mye.

Bibliotekfaget har endret seg

I en omstillingsprosess er det viktig at hver enkelt bibliotekar ser med kritisk blikk på egen kompetanse. Er jeg godt nok rustet faglig til å møte de kravene arbeidsgiver stiller til meg? Noen vil kanskje ha behov for kompetansehevende tiltak, noe den enkelte etter arbeidsmiljøloven også har rett på. Når arbeidsoppgaver endrer seg må også arbeidsgiver legge til rette for at det skal være mulig å løse de nye oppgavene som kommer. Bibliotekfaget har endret seg mye på kort tid. Det stiller krav til oss alle om stadig fornying av egen kompetanse.

Nøkkelkompetanser

I omstillingsprosesser er det særlig viktig å argumentere best mulig for bibliotekarer og deres fagkompetanse. Danske BF har laget en kompetansemodell som kan være nyttig i denne sammenhengen (http://bf.dk/kompetencer/om-denne-loesning/). Modellen er laget for å bevisstgjøre bibliotekarer på de nøkkelkompetansene de har. For mange arbeidsgivere vet for lite om hva en bibliotekar kan bidra med. For bibliotekarer er modellen også viktig for å få hjelp til å tenke alternative karriereveier.