Om skolebibliotekarenes viktige rolle i skolen – politisk uttalelse fra BF

Bibliotekarforbundet (BF) har en særlig satsing på skolebibliotek i målprogrammet. Vi ser skolebibliotekaren som en uunnværlig ressurs for å sikre skolebibliotektjenester av høy kvalitet.

Per i dag er det ikke lovfestet noen kompetansekrav til skolebibliotekarene. Det stilles heller ikke krav til areal, åpningstid og tilgjengelighet eller innhold i tjenestetilbudet som f. eks digitale tilganger. BF krever nytt lovverk der det stilles krav for å sikre kvalitet og et likeverdig tilbud for alle elever og lærere i hele Norge.

Nesten hvert femte BF-medlem arbeider i skolebibliotek. Flere saker vi har jobbet med de siste årene har vist at skolebibliotekene og bibliotekarene er under press. I Bærum, som har vært en foregangskommune på skolebibliotek i grunnskolen, har kommunen lagt opp til en plan som innebærer et kutt på 20 prosent over en periode på fire år. Mye av forklaringen ligger i stramme økonomiske rammer. Samtidig ser vi at digitalisering brukes som et argument for at skolebibliotekaren er mindre viktig.

Men med en samfunnsutvikling som stiller større krav til kildekritikk og kunnskap om troverdig informasjon på nett, er skolebibliotekarene snarere enda viktigere enn før. «Spredningen av falske nyheter, hatefulle ytringer og konspirasjonsteorier får den gode og viktige offentlige samtalen til å forvitre – og kan spre frykt og i verste fall føre til voldshandlinger. Demokratiets beste vaksine mot dette er å sikre barn og unge tidlig kunnskap til å skille mellom løgn og fakta», skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en kronikk i Aftenposten 19. august. Med sin spisskompetanse innen kildekritikk er skolebibliotekaren den viktigste ressursen skolene har når vi skal styrke barnas digitale dømmekraft.

Skolebibliotekarenes viktigste oppgaver er nettopp å fremme elevenes læring, leselyst og digitale ferdigheter, herunder kildekunnskap og kildekritikk.  Skolebibliotekaren vedlikeholder og drifter et bibliotek som skal understøtte den pedagogiske virksomheten ved skolen og gi tilgang til kunnskapsuniverset og kulturopplevelser, og ikke minst være en møteplass. På denne måten bidrar skolebibliotekene til ferdighetsutvikling, sosial utjevning og personlig vekst.

Internasjonalt har IFLA/UNESCOS utarbeidet et skolebibliotekmanifest som sier følgende:

Forbundsleder Jannicke Røgler og Bibliotekarforbundets forbundsstyret mener skolebibliotekaren må sees på som en uunnværlig ressurs i norsk skole. Foto: Erling Bergan.

Skolebiblioteket formidler informasjon og tanker som er avgjørende for å kunne fungere i dagens informasjons- og kunnskapsbaserte samfunn. Skolebiblioteket gir elevene de ferdigheter som er nødvendig for livslang læring og utvikling av fantasien, og gjør dem i stand til å ta sitt ansvar som medborgere.

I Norge er skolebibliotekene forankret i Opplæringslovens § 9-2:

Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek. Departementet kan gi nærmare forskrifter.

Gjeldende forskrift utdyper at skolen skal ha tilgang til skolebibliotek i skoletida, og at skolebiblioteket skal være særskilt tilrettelagt for skolen.

Med hovedmålene i Fremtidens skole, som er fagovergripende kompetanser og dybdelæring, er det lett å se bibliotekets naturlige plass. NOU 2015: 8 Fremtidens skole beskriver hvordan skolen skal lære elevene kritisk tenkning i et komplekst informasjonslandskap. Her vises det blant annet til viktigheten av kildekritikk og kildekunnskap som en integrert del av undervisningen.

I behandlingen av Stortingsmelding 28 (2015-2016), Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet, uttaler Stortingskomiteen at skolebiblioteket er en læringsarena med formidling av litteratur og digitale ressurser. Komiteen mener skolebibliotekene skal benyttes systematisk som en integrert del av opplæringsvirksomheten, i tillegg skal bibliotekene styrke sin pedagogiske rolle. Ifølge innstillingen fremmer et godt skolebibliotek personlig vekst og jevner ut sosiale, kulturelle og digitale forskjeller. Politikerne befestet her bibliotekenes betydning.

Opplæringslovutvalget er i ferd med å revidere Opplæringslova. BF har både på egen hånd og gjennom Aksjon skolebibliotek kommet med innspill. Vi har blant annet fremmet forslag til ny lovtekst og forskrift om skolebibliotek. De senere års politiske dokumenter og komitebehandlinger forplikter og gir håp om en ny lov med et bedre forankret krav til skolebibliotek som gir alle et likeverdig og godt tilbud.

I Kunnskapsdepartementets nye kjerneelementer for norskfaget fra 2018 er det spesifikt søkelys på blant annet kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping og språket som system og mulighet. For å oppfylle disse kjerneelementene er det en forutsetning at elevene får tilgang til ny og relevant litteratur med stor bredde.

Denne politiske uttalelsen avsluttes med en oppsummering av det BF mener er suksesskriterier for gode skolebibliotek:

  • Skolebibliotekaren må være fagutdannet. Bibliotekaren er ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert og til å delta i faglige nettverk.
  • Biblioteket må være bemannet og åpent gjennom hele skoledagen.
  • Skolebibliotekaren må ha en tydelig plassering i ledelsen ved skolen, for å sikre samarbeid mellom skolebibliotekar, pedagogisk personale, IKT og ledelse.
  • Skolebibliotekaren skal involveres og delta aktivt i alle prosesser hvor biblioteket er berørt eller hvor det er naturlig at bibliotekaren kan bidra.
  • Skolebibliotekarens hovedfokus er å legge til rette for elevenes læring.
  • Skolebiblioteket må være del av et planverk på kommune- og/eller fylkesnivå. Nasjonale krav er en forutsetning for et likeverdig og godt tilbud til alle i hele landet.
  • Skolebibliotekaren har det daglige ansvaret for drift og utvikling av skolebiblioteket. Som den faglige lederen for skolens bibliotek bør skolebibliotekaren ha økonomi- og personalansvar i biblioteket.
  • Skolebibliotekaren har ansvaret for mediesamlingen og samlingsutviklingen i biblioteket. Samlingen skal holde høy kvalitet, være allsidig og aktuell. Innholdet og tilbudet i skolebiblioteket skal understøtte skolens virksomhet og være tilpasset elevmassens behov.
  • Enhver skolebibliotekar har ytringsfrihet innad og utad i saker som angår bibliotekets faglige virksomhet.
  • Skolebibliotekaren skal samarbeide aktivt med lærerne om bruk av biblioteket både i arbeidet med å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter og i kjerneelementene: folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Vedtatt av forbundsstyret i Bibliotekarforbundet

Juni 2019

Last ned uttalelsen som PDF. Oppdatert 21. august 2019.

Kilder:

Folkebibliotekloven. (1985). Lov om folkebibliotek. (LOV-1985-12-20-108).
Hentet fra https://lovdata.no/lov/1985-12-20-108

IFLA/UNESCO. (2016). Skolebibliotekmanifest. Hentet fra https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-no.pdf

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. (2016). Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Innst. 19 S (2016–2017)). Hentet fra https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2016-2017/inns-201617-019s/?all=true

Kunnskapsdepartementet. (2016).  Fag – Fordypning – Forståelse — En fornyelse av Kunnskapsløftet. (Meld. St. 28 (2015–2016)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/

Norsk Bibliotekforening. (2007). Veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte. Hentet fra https://norskbibliotekforening.no/etikk/

NOU 2015: 8. (2015). Fremtidens skole: Fornyelse av fag og kompetanser. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/da148fec8c4a4ab88daa8b677a700292/no/pdfs/nou201520150008000dddpdfs.pdf

Opplæringslova. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. (LOV-1998-07-17-61). Hentet fra https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61

Opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. (FOR-2006-06-23-724). Hentet fra https://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724

Opplæringslovutvalget. (2017). Opplæringslovutvalgets mandat. Hentet fra  https://www.opplaringslovutvalget.no/

Sanner, Jan Tore (2019). Kronikk i Aftenposten 19. august 2019: Skolen er en viktig arena i arbeidet mot falske nyheter og konspirasjoner. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/Qo3yQA/Skolen-er-en-viktig-arena-i-arbeidet-mot-falske-nyheter-og-konspirasjoner–Jan-Tore-Sanner