Nye minimumssatser for ubekvemstillegg i kommunesektoren (KS)

Fra 1. januar 2019 er det nye satser for ubekvemstillegg for kommunalt ansatte i KS-området. Det dreier seg om tillegg for arbeid på kvelder, lørdager og søndager. De nye satsene ble avtalt som en del av hovedoppgjøret i 2018, og har altså fått virkning fra årsskiftet vi nettopp har passert.

Med de nye satsene vil de fleste av BFs medlemmer få et kveldstillegg på minst 28 kroner per time og et helgetillegg på minst 53 kroner per time. De som har lokale avtaler som er bedre enn dette, beholder disse.

Kveldstillegg – Hovedtariffavtalen kap. 1 § 5 punkt 5.4
Ny bestemmelse i 5.4.2 om minst 28 kroner per arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl 17.00 og kl 06.00.

Lørdags- og søndagstillegg – Hovedtariffavtalen kap. 1 § 5 punkt 5.2
Ny modell for beregning av tillegg. Modellen er innført for å gjøre det mer attraktivt å arbeide helg, særlig innen helse- og omsorgsektoren. Modellen er en trappetrinnsordning, hvor tilleggets verdi øker i takt med hvor mange timer du jobber.

For ordinært arbeid mellom kl. 00.00 lørdag og kl. 24.00 søndag betales et tillegg på:

 For timene  Per arbeidet time
0 til 289* Minst kr. 53
290 til 349* Minst kr. 100
350* Minst kr. 150

( * Antall timer pr kalenderår)

Modellen gjelder for de som har sin arbeidstid regulert av fellesbestemmelsene (Hovedtariffavtalen, kap. 1 § 4). Den gjelder altså for de fleste av våre medlemmer i kommunal sektor (KS) ettersom de arbeider etter punkt 4.2, det vil si at den ordinære arbeidstid ikke skal overstige gjennomsnittlig 37,5 timer pr. uke. Modellen gjelder ikke ansatte i Oslo kommune, der det er egen tariffavtale.

De nye satsene gjelder ikke for arbeidstakere som er omfattet av sentrale særavtaler om arbeidstid. For dem beholdes bestemmelsen om minst 50 kroner per arbeidet time.