Ny plan for skolebibliotekene i Oslo: Kan klarere rammer gi bedre arbeidsbetingelser?

Osloskolens nye skolebibliotekplan vil bedre skolebibliotekarens arbeidsbetingelser.

Nylig kom Utdanningsetaten i Oslo med en ny skolebibliotekstandard og en kvalitetsutviklingsplan, som skal definere hvordan Osloskolen skal utvikle bibliotektilbudet sitt de neste årene.

De nye planene kommer et halvt år etter opplæringslovutvalgets forslag til ny opplæringslov, der ordet «skolebibliotek» foreslås fjernet, noe Bibliotekarforbundet er kritiske til.

I Osloskolens nye skolebibliotekstandard er det overordnede målet at «alle elever i Osloskolen skal ha et likeverdig skolebibliotektilbud». Et likeverdig skolebibliotektilbudet har vært hovedmålet til Aksjon Skolebibliotek, som BF har stilt seg bak.

I Osloskolen peker man nå også på rammer for både bibliotekrommet, mediesamlingen og bemanningen, slik BF og mange andre i bibliotekfeltet ønsket at også opplæringslovutvalget skulle gjøre. Kan Oslo vise vei med sin skolebiblioteksatsning?

Les dokumentene:
Skolebibliotekstandard for Osloskolen
Kvalitetsutviklingsplan for skolebibliotekene i Osloskolen

Dit er det i så fall langt fram. Den nåværende situasjonen i Norges mest folkerike kommune er krevende: Kun 45 % av Osloskolene mener de «i høy grad» har et velfungerende skolebibliotek, og kun 23 prosent av bibliotekarene i grunnskolen i hovedstaden har bibliotekfaglig utdanning. Kan en ambisiøs plan være plaster på såret?

– Det er stor forskjell på hvordan Osloskolene i dag satser på skolebibliotekene. Mange steder er utfordringene store. Det hadde vært ønskelig med mer økonomisk drahjelp enn skolebibliotekene har i dag. Men når dette ikke er realiteten, må skolene ta utgangspunkt i sitt eget budsjett og utvikle skolebiblioteket gradvis, sier prosjektmedarbeider og fagansvarlig for skolebibliotek i Oslo Cathrine Bergan.

– Dere har foreslått tydelig rammer for skolebibliotektilbudet. Blant annet foreslår dere et mediebudsjett på minst 100 kroner per elev. Hvorfor mener dere at det er viktig å få på plass slike rammer?

– Undersøkelser viser at det er svært forskjellige budsjett som avsettes til innkjøp av bøker til skolebibliotek på skolene. Når ønsket nå er å utjevne forskjellene på skolebibliotekene i Oslo, er det nødvendig at standarden gir noen føringer også på budsjett. Dette er i tillegg etterspurt av flere skoleledere.

– I Skolebibliotekstandarden har dere forankret ansvaret for skolebibliotektilbudet hos henholdsvis rektor, skoleleder og bibliotekar. Hvorfor har det vært viktig å få plassert ansvaret på denne måten?

– På denne måten har vi tydeliggjort på en oversiktlig måte hvilket ansvar som ligger hos de ulike rollene for at skolebiblioteket skal være en del av det pedagogiske arbeidet, og en naturlig del av undervisningen.

Forskning på feltet viser at det er avgjørende at rektor har et tydelig ansvar for at skolene har et velfungerende skolebibliotek. Standarden tydeliggjør også hva som er skolebibliotekarens ansvar. Dette kan være en hjelp til å lage en arbeidsbeskrivelse for skolebibliotekaren. Og vi har tatt med lærerens ansvar fordi forskning viser en signifikant forskjell på elevenes læring der lærere og skolebibliotekarer samarbeider, sier Bergan.

Positiv til planene
Skolebibliotekansvarlig i Bibliotekarforbundet, Kathrin Kvilstad, er positiv til de nye planene, og peker på at planen blant annet har som mål at skolebibliotekene skal ha høyt kvalifisert bemanning.

På dette punktet mener hun imidlertid at Oslo kommune burde ha konsentrert seg om å sikre flest mulig fagutdannede skolebibliotekarer.

– Det er veldig mye bra. Det eneste jeg reagerer litt på er at det står i planen at du må ha pedagogisk bakgrunn og være fagutdannet bibliotekar. Sett fra et bibliotekarperspektiv kan det se litt ut som man sender signaler om at fagutdannede bibliotekarer ikke er gode nok. Vi som har bibliotekarutdanning har mer enn god nok kompetanse til å utføre en skolebibliotekarjobb. Men det er en språklig justering, sier Kvilstad.

Ser nærmere på samarbeid
Bibliotekplan for Oslo kommune 2019-2022 nevner forøvrig et tettere samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og Deichman om innhold, omfang og kvalitet i bibliotektilbudet til skoler og barnehager i Oslo. En rapport om dette samarbeidet ble ferdigstilt i oktober.

Rapporten vil inneholde anbefalinger for kvalitet og omfang i tilbudene Deichman skal gi til elever, skoler, skolebibliotekarer og barnehager fremover. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Deichman, Utdanningsetaten og skolebibliotekarer.